SFS 2019:351 Lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

SFS2019-351.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i sjölagen (1994:1009)

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 kap. 4 § sjölagen (1994:1009) ska
ha följande lydelse.

20 kap.
4 §
2 Den som framför ett fartyg, som med motordrift kan framföras med
en hastighet om minst femton knop eller som har ett skrov med en största
längd av minst tio meter, efter att ha intagit alkohol i så stor mängd att alko-
holkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i
blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften, döms för sjöfylleri
till böter eller fängelse i högst sex månader. Det som föreskrivs om den som
framför ett fartyg gäller även den som i övrigt på ett sådant fartyg fullgör en
uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss.

För sjöfylleri döms också den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett

fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och
då är så påverkad av alkohol eller något annat medel att det kan antas att han
eller hon inte kan utföra uppgiften på ett betryggande sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Senaste lydelse 2010:297.

SFS

2019:351

Publicerad
den

4 juni 2019

;