SFS 2019:352 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

SFS2019-352.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 2 § och 10 kap. 2 och 6 §§
järnvägslagen (2004:519) ska ha följande lydelse.

9 kap.
2 §
2 Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får inte intas
inom järnvägssystem. Förbudet gäller inte i fråga om intag av drycker eller
preparat vid tillåten servering och inte heller om ett järnvägsföretag eller en
infrastrukturförvaltare för särskilt fall har medgett intaget. Med alkohol-
drycker förstås sådana drycker som avses i 1 kap. 5 § alkohollagen
(2010:1622) och med alkoholdrycksliknande preparat förstås sådana pre-
parat som avses i 1 kap. 10 a § samma lag.

10 kap.
2 §
Den som för ett maskindrivet spårfordon på järnväg efter att ha intagit
alkohol i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden
uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utand-
ningsluften döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Till samma straff döms också den som för ett maskindrivet spårfordon på

järnväg efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen
(1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narko-
tiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte om narkotikan intagits i enlig-
het med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination.

Till samma straff döms också den som för ett maskindrivet spårfordon på

järnväg och då är så påverkad av alkohol att det kan antas att han eller hon
inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt. Detsamma gäller om föra-
ren är lika påverkad av något annat medel.

Är ett brott som avses i första, andra eller tredje stycket att anse som grovt,

ska föraren dömas till fängelse i högst två år. När det bedöms om brottet är
grovt ska det särskilt beaktas om

1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 pro-

mille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,

2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat

medel, eller

3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäker-

heten.

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Senaste lydelse 2010:1630.

SFS

2019:352

Publicerad
den

4 juni 2019

background image

2

SFS

2019:352

Den som utan att föra ett maskindrivet spårfordon vid järnväg fullgör en

tjänst där det ingår uppgifter av väsentlig betydelse för säkerheten och då är
så påverkad av alkohol eller något annat medel att det kan antas att han eller
hon inte kan utföra dessa uppgifter på ett betryggande sätt döms till böter
eller fängelse i högst två år.

6 § I fråga om beslag och förverkande av alkoholdrycker eller alkohol-
drycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622) hos den som intar
sådana drycker eller preparat i strid med 9 kap. 2 § finns bestämmelser i
lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)