SFS 2019:353 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

SFS2019-353.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 9 § och 13 kap. 2 § luftfarts-
lagen (2010:500) ska ha följande lydelse.

5 kap.
9 §
Den får inte tjänstgöra ombord som på grund av sjukdom, uttröttning,
påverkan av alkohol eller andra medel eller av andra sådana skäl inte kan
fullgöra sina uppgifter på ett betryggande sätt.

13 kap.
2 §
Den som manövrerar ett luftfartyg eller i övrigt ombord på ett luftfar-
tyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för flygsäkerheten efter att ha
intagit alkohol i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter
fullgörandet av uppgifterna uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller
0,10 milligram per liter i utandningsluften döms för flygfylleri till böter eller
fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller den som utövar tjänst som
anges i 6 kap. 20 §.

För flygfylleri enligt första stycket döms också den som manövrerar ett

luftfartyg eller i övrigt ombord på ett luftfartyg fullgör en uppgift av väsent-
lig betydelse för flygsäkerheten eller som utövar tjänst som anges i 6 kap.
20 § efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen
(1968:64) i så stor mängd att det under eller efter fullgörandet av uppgifterna
finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte om narko-
tikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares
ordination.

För flygfylleri enligt första stycket döms också den som manövrerar ett

luftfartyg eller i övrigt ombord på ett luftfartyg fullgör en uppgift av väsent-
lig betydelse för flygsäkerheten eller som utövar tjänst som anges i 6 kap.
20 § och då är så påverkad av alkohol eller något annat medel att det kan
antas att han eller hon inte kan fullgöra sina uppgifter på ett betryggande sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

SFS

2019:353

Publicerad
den

4 juni 2019

;