SFS 2019:354 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

SFS2019-354.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §, 15 kap. 5 och
9 §§ och 16 kap. 15 § radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

7 kap.
2 §
3 Program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv får inte spons-
ras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alko-
holdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen
(2010:1622), tobaksvaror eller sådana elektroniska cigaretter och påfyll-
ningsbehållare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande pro-
dukter.

8 kap.
13 §
4 Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker, alkohol-
drycksliknande preparat, tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och på-
fyllningsbehållare finns i 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622) respektive i
4 kap. 1�4 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

15 kap.
5 §
5 Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker, alkohol-
drycksliknande preparat, tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och på-
fyllningsbehållare finns i 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622) respektive i
4 kap. 1�4 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

9 §6 Program i ljudradiosändning får inte sponsras av någon vars huvud-
sakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller alkohol-
drycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622), tobaksvaror eller
sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informa-

tionssamhällets tjänster.

3 Senaste lydelse 2018:2094.

4 Senaste lydelse 2018:2094.

5 Senaste lydelse 2018:2094.

6 Senaste lydelse 2018:2094.

SFS

2019:354

Publicerad
den

4 juni 2019

background image

2

SFS

2019:354

16 kap.
15 §
7 Om en mot Sverige helt eller huvudsakligen riktad tv-sändning från
ett programföretag etablerat i en annan EES-stat strider mot 6 kap. 2 § andra
stycket 1 eller 2 när det gäller produktplacering av alkoholdrycker eller
7 kap. 2 § när det gäller att program inte får sponsras av någon vars huvud-
sakliga verksamhet är att tillverka alkoholdrycker eller alkoholdrycks-
liknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622), får en behörig myndig-
het i Sverige kontakta en behörig myndighet i den andra EES-staten för att
uppmana programföretaget att följa bestämmelsen.

Detsamma gäller om en tv-sändning som nämns i första stycket strider

mot 8 kap. 7 eller 8 §, eller 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622).

Om programföretaget inte följer uppmaningen i första stycket, får myn-

digheten vidta åtgärder mot programföretaget enligt 16 kap. 10 §, 17 kap. 5
och 6 §§ samt 29 och 48 §§ marknadsföringslagen (2008:486) om program-
företaget i fråga har etablerat sig i landet i syfte att kringgå de strängare
bestämmelser som skulle ha gällt om det var etablerat i det land vars myn-
dighet ingriper. Myndigheten får inte vidta åtgärderna förrän den har under-
rättat Europeiska kommissionen och den berörda medlemsstaten samt kom-
missionen har fastställt att åtgärderna är förenliga med unionsrätten.

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2019.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

7 Senaste lydelse 2010:1635.