SFS 2019:354 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

SFS2019-354.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:APJFHY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:HCVABK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:FGVGFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i radio- och tv-lagen (2010:696) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 7 kap. 2 �, 8 kap. 13 �, 15 kap. 5 och <br/>9 �� och 16 kap. 15 � radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>7 kap. <br/>2 �</b>3 Program i tv-s�ndningar, s�kbar text-tv eller i best�ll-tv f�r inte spons-<br/>ras av n�gon vars huvudsakliga verksamhet �r att tillverka eller s�lja alko-<br/>holdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen <br/>(2010:1622), tobaksvaror eller s�dana elektroniska cigaretter och p�fyll-<br/>ningsbeh�llare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande pro-<br/>dukter. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>8 kap. <br/>13 �</b>4 Best�mmelser om f�rbud mot reklam f�r alkoholdrycker, alkohol-<br/>drycksliknande preparat, tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och p�-<br/>fyllningsbeh�llare finns i 7 kap. 3 � alkohollagen (2010:1622) respektive i <br/>4 kap. 14 �� lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>15 kap. <br/>5 �</b>5 Best�mmelser om f�rbud mot reklam f�r alkoholdrycker, alkohol-<br/>drycksliknande preparat, tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och p�-<br/>fyllningsbeh�llare finns i 7 kap. 3 � alkohollagen (2010:1622) respektive i <br/>4 kap. 14 �� lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>9 �</b>6 Program i ljudradios�ndning f�r inte sponsras av n�gon vars huvud-<br/>sakliga verksamhet �r att tillverka eller s�lja alkoholdrycker eller alkohol-<br/>drycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622), tobaksvaror eller <br/>s�dana elektroniska cigaretter och p�fyllningsbeh�llare som avses i lagen <br/>(2018:2088) om tobak och liknande produkter. </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239. </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Se Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett </p> <p style="position:absolute;top:1065px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">informationsf�rfarande betr�ffande tekniska f�reskrifter och betr�ffande f�reskrifter f�r informa-</p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">tionssamh�llets tj�nster. </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2018:2094. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2018:2094. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">5 Senaste lydelse 2018:2094. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">6 Senaste lydelse 2018:2094. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:354</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">4 juni 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:354</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>16 kap. <br/>15 �</b>7 Om en mot Sverige helt eller huvudsakligen riktad tv-s�ndning fr�n <br/>ett programf�retag etablerat i en annan EES-stat strider mot 6 kap. 2 � andra <br/>stycket 1 eller 2 n�r det g�ller produktplacering av alkoholdrycker eller <br/>7 kap. 2 � n�r det g�ller att program inte f�r sponsras av n�gon vars huvud-<br/>sakliga verksamhet �r att tillverka alkoholdrycker eller alkoholdrycks-<br/>liknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622), f�r en beh�rig myndig-<br/>het i Sverige kontakta en beh�rig myndighet i den andra EES-staten f�r att <br/>uppmana programf�retaget att f�lja best�mmelsen. </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Detsamma g�ller om en tv-s�ndning som n�mns i f�rsta stycket strider </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">mot 8 kap. 7 eller 8 �, eller 7 kap. 3 � alkohollagen (2010:1622). </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om programf�retaget inte f�ljer uppmaningen i f�rsta stycket, f�r myn-</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">digheten vidta �tg�rder mot programf�retaget enligt 16 kap. 10 �, 17 kap. 5 <br/>och 6 �� samt 29 och 48 �� marknadsf�ringslagen (2008:486) om program-<br/>f�retaget i fr�ga har etablerat sig i landet i syfte att kringg� de str�ngare <br/>best�mmelser som skulle ha g�llt om det var etablerat i det land vars myn-<br/>dighet ingriper. Myndigheten f�r inte vidta �tg�rderna f�rr�n den har under-<br/>r�ttat Europeiska kommissionen och den ber�rda medlemsstaten samt kom-<br/>missionen har fastst�llt att �tg�rderna �r f�renliga med unionsr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 2 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">AMANDA LIND </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft29">Helena Swenz�n <br/>(Kulturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">7 Senaste lydelse 2010:1635. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Utf�rdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 7 kap. 2 �, 8 kap. 13 �, 15 kap. 5 och
9 �� och 16 kap. 15 � radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha f�ljande lydelse.

7 kap.
2 �
3 Program i tv-s�ndningar, s�kbar text-tv eller i best�ll-tv f�r inte spons-
ras av n�gon vars huvudsakliga verksamhet �r att tillverka eller s�lja alko-
holdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen
(2010:1622), tobaksvaror eller s�dana elektroniska cigaretter och p�fyll-
ningsbeh�llare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande pro-
dukter.

8 kap.
13 �
4 Best�mmelser om f�rbud mot reklam f�r alkoholdrycker, alkohol-
drycksliknande preparat, tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och p�-
fyllningsbeh�llare finns i 7 kap. 3 � alkohollagen (2010:1622) respektive i
4 kap. 14 �� lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

15 kap.
5 �
5 Best�mmelser om f�rbud mot reklam f�r alkoholdrycker, alkohol-
drycksliknande preparat, tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och p�-
fyllningsbeh�llare finns i 7 kap. 3 � alkohollagen (2010:1622) respektive i
4 kap. 14 �� lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

9 �6 Program i ljudradios�ndning f�r inte sponsras av n�gon vars huvud-
sakliga verksamhet �r att tillverka eller s�lja alkoholdrycker eller alkohol-
drycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622), tobaksvaror eller
s�dana elektroniska cigaretter och p�fyllningsbeh�llare som avses i lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Se Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsf�rfarande betr�ffande tekniska f�reskrifter och betr�ffande f�reskrifter f�r informa-

tionssamh�llets tj�nster.

3 Senaste lydelse 2018:2094.

4 Senaste lydelse 2018:2094.

5 Senaste lydelse 2018:2094.

6 Senaste lydelse 2018:2094.

SFS

2019:354

Publicerad
den

4 juni 2019

background image

2

SFS

2019:354

16 kap.
15 �
7 Om en mot Sverige helt eller huvudsakligen riktad tv-s�ndning fr�n
ett programf�retag etablerat i en annan EES-stat strider mot 6 kap. 2 � andra
stycket 1 eller 2 n�r det g�ller produktplacering av alkoholdrycker eller
7 kap. 2 � n�r det g�ller att program inte f�r sponsras av n�gon vars huvud-
sakliga verksamhet �r att tillverka alkoholdrycker eller alkoholdrycks-
liknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622), f�r en beh�rig myndig-
het i Sverige kontakta en beh�rig myndighet i den andra EES-staten f�r att
uppmana programf�retaget att f�lja best�mmelsen.

Detsamma g�ller om en tv-s�ndning som n�mns i f�rsta stycket strider

mot 8 kap. 7 eller 8 �, eller 7 kap. 3 � alkohollagen (2010:1622).

Om programf�retaget inte f�ljer uppmaningen i f�rsta stycket, f�r myn-

digheten vidta �tg�rder mot programf�retaget enligt 16 kap. 10 �, 17 kap. 5
och 6 �� samt 29 och 48 �� marknadsf�ringslagen (2008:486) om program-
f�retaget i fr�ga har etablerat sig i landet i syfte att kringg� de str�ngare
best�mmelser som skulle ha g�llt om det var etablerat i det land vars myn-
dighet ingriper. Myndigheten f�r inte vidta �tg�rderna f�rr�n den har under-
r�ttat Europeiska kommissionen och den ber�rda medlemsstaten samt kom-
missionen har fastst�llt att �tg�rderna �r f�renliga med unionsr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 2 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

AMANDA LIND

Helena Swenz�n
(Kulturdepartementet)

7 Senaste lydelse 2010:1635.

;