SFS 2019:357 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

SFS2019-357.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i

vissa fall

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 § lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall ska ha följande lydelse.

36 §2 Har alkoholhaltiga drycker, narkotika, flyktiga lösningsmedel, så-
dana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings-
medel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor omhändertagits enligt 31 eller 35 § eller påträffats
inom ett LVM-hem utan att det finns någon känd ägare till dem, ska Statens
institutionsstyrelse låta förstöra eller sälja egendomen enligt bestämmel-
serna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om
förverkande av alkohol m.m. Belopp som erhålls vid försäljning tillfaller
staten.

Detsamma ska gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och andra före-

mål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befatt-
ning med narkotika.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Senaste lydelse 2018:651.

SFS

2019:357

Publicerad
den

4 juni 2019

;