SFS 2019:358 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

SFS2019-358.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser

om vård av unga

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 förskrivs att 20 § lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga ska ha följande lydelse.

20 §2 Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, så-
dana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings-
medel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor omhändertagits enligt 16 eller 19 § eller har sådan
egendom påträffats inom ett hem för särskilt noggrann tillsyn utan att det
finns någon känd ägare till egendomen, ska Statens institutionsstyrelse låta
förstöra eller sälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egen-
dom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten.

Detsamma ska gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och andra före-

mål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befatt-
ning med narkotika.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Senaste lydelse 2018:652.

SFS

2019:358

Publicerad
den

4 juni 2019