SFS 2019:364 Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

SFS2019-364.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:379) med

hovrättsinstruktion

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:379) med hovrätts-
instruktion1

dels att 1, 4, 7, 26, 44 och 55 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 41 a och 47 a §§, av följande

lydelse.

1 §2 I varje hovrätt finns en hovrättspresident. I hovrätterna finns också
hovrättslagmän, hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, hovrätts-
råd, patentråd, tekniska råd, hovrättsassessorer, adjungerade råd, andra
adjungerade ledamöter, hovrättsfiskaler och andra anställda.

Om inte något annat anges ska det som föreskrivs i denna förordning om

hovrättsråd också tillämpas på hovrättsråd tillika vice ordförande på av-
delning.

4 § En avdelning består av ordinarie ledamöter, hovrättsassessorer,
adjungerade råd eller andra adjungerade ledamöter, hovrättsfiskaler och
annan personal enligt vad hovrätten bestämmer.

Hovrätten delar in ledamöterna till tjänstgöring på avdelningarna för en

viss tidsperiod.

7 §3 Chefen för avdelningen ska, enligt de riktlinjer som hovrätten beslutar
och enligt den utbildningsplan som Domstolsverket har beslutat i samråd
med hovrätterna, se till att hovrättsfiskalerna får en allsidig och utvecklande
utbildning och ge vitsord över deras tjänstgöring.

Hovrätten ska, enligt den utbildningsplan som Domstolsverket har beslutat

i samråd med hovrätterna, se till att adjungerade råd får en utvecklande och
meriterande tjänstgöring i hovrätten. Hovrätten ska också ge vitsord över
tjänstgöringen.

För varje hovrättsfiskal och adjungerat råd ska hovrätten utse en ledamot

som handledare. Den som utses till handledare ska ha ett särskilt intresse
och i övrigt vara lämplig för uppdraget.

26 §4 Plenum består av hovrättspresidenten som ordförande, hovrättslag-
männen, hovrättsråden, patentråden, de tekniska råden, hovrättsassessorerna,
de adjungerade råden och de adjungerade ledamöter som har förordnats för

1 Förordningen omtryckt 2001:984.

2 Senaste lydelse 2016:237.

3 Senaste lydelse 2014:1404.

4 Senaste lydelse 2016:237.

SFS

2019:364

Publicerad
den

5 juni 2019

background image

2

SFS

minst sex månader och chefen för den administrativa enheten. I plenum
ingår också sådana hovrättslagmän, hovrättsråd, patentråd och tekniska råd
som har anställts av regeringen för en viss tid.

41 a § Som adjungerat råd får följande personer anställas:

1. en åklagare,
2. en lagfaren professor eller docent i ett rättsvetenskapligt ämne,
3. en ledamot av Sveriges advokatsamfund, eller
4. en annan lagfaren person med mångårig erfarenhet av kvalificerat

juridiskt arbete.

Anställningen som adjungerat råd omfattar tjänstgöring i hovrätten och i

tingsrätt.

Ett adjungerat råd ska anställas för en begränsad tid om ett år. Anställ-

ningen får förlängas om det finns särskilda skäl. Den sammanlagda anställ-
ningstiden får dock omfatta högst ett år och sex månader. Vid anställning
som adjungerat råd gäller inte 5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

44 §5 Hovrätten får förordna följande personer till adjungerad ledamot:

1. den som är eller har varit ordinarie domare,
2. den som är eller har varit lagman eller rådman som har anställts av

regeringen för en viss tid,

3. den som har anställts som hovrättsfiskal eller kammarrättsfiskal och

som därefter har tjänstgjort under sammanlagt minst ett år som tingsfiskal,
förvaltningsrättsfiskal, rådman eller lagman,

4. en åklagare,
5. en lagfaren professor eller docent i ett rättsvetenskapligt ämne,
6. en ledamot av Sveriges advokatsamfund,
7. en annan lagfaren person med mångårig erfarenhet av kvalificerat

juridiskt arbete, eller

8. den som förut har varit adjungerad.
Hovrätten får för ett visst mål eller en viss sammanträdesdag till adjung-

erad ledamot förordna den som har tjänstgjort minst ett år som hovrättsfiskal
men som inte uppfyller föreskrifterna i första stycket 3, om någon behörig
ledamot inte finns att tillgå.

47 a § Ett adjungerat råd som har tjänstgjort minst sex månader i hovrätten
är skyldig att tjänstgöra i tingsrätt.

55 § Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtals-
anmälan och avskedande när det gäller hovrättsassessorer, adjungerade råd,
andra adjungerade ledamöter och hovrättsfiskaler.

Domstolsverket beslutar i sådana frågor när det gäller andra anställda än

ordinarie domare och sådana anställda som avses i första stycket.

En anmälan till Statens ansvarsnämnd enligt 15 § första stycket anställ-

ningsförordningen (1994:373) görs av hovrätten när det gäller andra ordinarie
domare än hovrättspresidenten och när det gäller anställda som avses i första
stycket.

Av lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn och lagen (1986:765)

med instruktion för Riksdagens ombudsmän följer att Justitiekanslern och
Riksdagens ombudsmän har behörighet att göra en sådan anmälan när det
gäller hovrättspresidenten.

5 Senaste lydelse 2009:882.

2019:364

background image

3

SFS

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.


På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson

(Justitiedepartementet)

2019:364