SFS 2019:365 Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

SFS2019-365.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:380) med

kammarrättsinstruktion

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:380) med kammar-
rättsinstruktion1

dels att 1, 4, 7, 26, 44 och 53 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 41 a och 47 a §§, av följande

lydelse.

1 § I varje kammarrätt finns en kammarrättspresident. I kammarrätterna
finns också kammarrättslagmän, kammarrättsråd tillika vice ordförande på
avdelning, kammarrättsråd, kammarrättsassessorer, adjungerade råd, andra
adjungerade ledamöter, kammarrättsfiskaler och andra anställda.

Om inte något annat anges ska det som föreskrivs i denna förordning om

kammarrättsråd också tillämpas på kammarrättsråd tillika vice ordförande
på avdelning.

4 § En avdelning består av ordinarie ledamöter, kammarrättsassessorer,
adjungerade råd eller andra adjungerade ledamöter, kammarrättsfiskaler och
annan personal enligt vad kammarrätten bestämmer.

Kammarrätten delar in ledamöterna till tjänstgöring på avdelningarna för

en viss tidsperiod.

7 §2 Chefen för avdelningen ska, enligt de riktlinjer som kammarrätten
beslutar och enligt den utbildningsplan som Domstolsverket har beslutat i
samråd med kammarrätterna, se till att kammarrättsfiskalerna får en allsidig
och utvecklande utbildning och ge vitsord över deras tjänstgöring.

Kammarrätten ska, enligt den utbildningsplan som Domstolsverket har

beslutat i samråd med kammarrätterna, se till att adjungerade råd får en
utvecklande och meriterande tjänstgöring i kammarrätten. Kammarrätten
ska också ge vitsord över tjänstgöringen.

För varje kammarrättsfiskal och adjungerat råd ska kammarrätten utse en

ledamot som handledare. Den som utses till handledare ska ha ett särskilt
intresse och i övrigt vara lämplig för uppdraget.

26 § Plenum består av kammarrättspresidenten som ordförande, kammar-
rättslagmännen, kammarrättsråden, kammarrättsassessorerna, de adjunge-
rade råden och de adjungerade ledamöter som har förordnats för minst sex
månader och chefen för den administrativa enheten. I plenum ingår också

1 Förordningen omtryckt 2001:985.

2 Senaste lydelse 2014:1405.

SFS

2019:365

Publicerad
den

5 juni 2019

background image

2

SFS

sådana kammarrättslagmän och kammarrättsråd som har anställts av
regeringen för en viss tid.

41 a § Som adjungerat råd får följande personer anställas:

1. en åklagare,
2. en lagfaren professor eller docent i ett rättsvetenskapligt ämne,
3. en ledamot av Sveriges advokatsamfund, eller
4. en annan lagfaren person med mångårig erfarenhet av kvalificerat

juridiskt arbete.

Anställningen som adjungerat råd omfattar tjänstgöring i kammarrätten

och i förvaltningsrätt.

Ett adjungerat råd ska anställas för en begränsad tid om ett år. Anställ-

ningen får förlängas om det finns särskilda skäl. Den sammanlagda anställ-
ningstiden får dock omfatta högst ett år och sex månader. Vid anställning
som adjungerat råd gäller inte 5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

44 §3 Kammarrätten får förordna följande personer till adjungerad leda-
mot:

1. den som är eller har varit ordinarie domare,
2. den som är eller har varit lagman eller rådman som har anställts av

regeringen för en viss tid,

3. den som har anställts som kammarrättsfiskal eller hovrättsfiskal och

som därefter har tjänstgjort under sammanlagt minst ett år som förvalt-
ningsrättsfiskal, tingsfiskal, rådman eller lagman,

4. en åklagare,
5. en lagfaren professor eller docent i ett rättsvetenskapligt ämne,
6. en ledamot av Sveriges advokatsamfund,
7. en annan lagfaren person med mångårig erfarenhet av kvalificerat

juridiskt arbete, eller

8. den som förut har varit adjungerad.
Kammarrätten får för ett visst mål eller en viss sammanträdesdag till

adjungerad ledamot förordna den som har tjänstgjort minst ett år som
kammarrättsfiskal men som inte uppfyller föreskrifterna i första stycket 3,
om någon behörig ledamot inte finns att tillgå.

47 a § Ett adjungerat råd som har tjänstgjort minst sex månader i kammar-
rätten är skyldig att tjänstgöra i förvaltningsrätt.

53 § Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtals-
anmälan och avskedande när det gäller kammarrättsassessorer, adjungerade
råd, andra adjungerade ledamöter och kammarrättsfiskaler.

Domstolsverket beslutar i sådana frågor när det gäller andra anställda än

ordinarie domare och sådana anställda som avses i första stycket.

En anmälan till Statens ansvarsnämnd enligt 15 § första stycket anställ-

ningsförordningen (1994:373) görs av kammarrätten när det gäller andra
ordinarie domare än kammarrättspresidenten och när det gäller anställda
som avses i första stycket.

Av lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn och lagen (1986:765)

med instruktion för Riksdagens ombudsmän följer att Justitiekanslern och
Riksdagens ombudsmän har behörighet att göra en sådan anmälan när det
gäller kammarrättspresidenten.

3 Senaste lydelse 2009:883.

2019:365

background image

3

SFS

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.


På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson

(Justitiedepartementet)

2019:365