SFS 2019:366 Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

SFS2019-366.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:381) med

tingsrättsinstruktion

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:381) med tingsrätts-
instruktion

dels att 1, 5, 11, 22 och 29 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 42 a §, av följande lydelse.

1 §1 I varje tingsrätt finns en lagman som är administrativ chef för tings-
rätten. Lagmannen ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs
effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen samt att tingsrätten hushållar väl med
statens medel.

I tingsrätterna finns också chefsrådmän, rådmän, patentråd, tekniska råd,

assessorer, adjungerade råd, tingsfiskaler, tingsnotarier, beredningsjurister
och andra anställda.

Om inte något annat anges ska det som föreskrivs i denna förordning om

rådman också tillämpas på chefsrådman.

Med hovrätten avses i denna förordning den hovrätt som tingsrätten hör

under.

5 §2 Lagmannen ska se till att tingsfiskalerna i sin tjänstgöring får en all-
sidig och utvecklande utbildning enligt den utbildningsplan som Domstols-
verket har beslutat i samråd med hovrätterna. Lagmannen ska också ge
vitsord över tjänstgöringen.

Lagmannen ska se till att adjungerade råd som tjänstgör i tingsrätten får

en utvecklande och meriterande tjänstgöring enligt den utbildningsplan som
Domstolsverket har beslutat i samråd med hovrätterna. Lagmannen ska
också ge vitsord över tjänstgöringen.

För varje tingsfiskal och adjungerat råd ska en ordinarie domare utses som

handledare. Den som utses till handledare ska ha ett särskilt intresse och i
övrigt vara lämplig för uppdraget.

11 §3 En tingsfiskal eller ett adjungerat råd får inte tilldelas arbetsuppgifter
i större omfattning än vad som är lämpligt med hänsyn till fiskalens eller det
adjungerade rådets erfarenhet av arbete i domstol. En fiskal eller ett
adjungerat råd får inte tilldelas arbetsuppgifter som kräver särskild erfaren-
het. Vid tilldelningen av arbetsuppgifter ska fiskalens eller det adjungerade
rådets behov av att delta i utbildning beaktas.

1 Senaste lydelse 2016:238.

2 Senaste lydelse 2001:986.

3 Senaste lydelse 2002:798.

SFS

2019:366

Publicerad
den

5 juni 2019

background image

2

SFS

2019:366

Vid sidan av lagmannen ansvarar handledaren för att fördelningen av

arbetsuppgifter till fiskalen eller det adjungerade rådet sker på det sätt som
anges i första stycket.

22 §4 När tingsrätten är domför med tre lagfarna domare gäller följande.

Minst en av dem ska vara ordinarie domare i tingsrätt eller hovrätt eller

lagman eller chefsrådman i tingsrätt som har anställts av regeringen för en
viss tid.

Minst en ytterligare ledamot ska antingen
1. vara eller ha varit ordinarie domare,
2. vara eller ha varit lagman eller rådman som har anställts av regeringen

för en viss tid,

3. vara hyresråd,
4. vara hovrättsassessor eller kammarrättsassessor, eller
5. ha tjänstgjort som adjungerad ledamot i hovrätt eller kammarrätt minst

ett år och bedömts vara lämplig att anställas som assessor.

En tingsfiskal eller ett adjungerat råd får delta i rätten, om det inte är fråga

om handläggning av sådana mål och ärenden som kräver särskild erfarenhet.

29 §5 Plenum består av lagmannen som ordförande och alla som är eller
har en tidsbegränsad anställning som rådman, patentråd, tekniskt råd, assessor,
adjungerat råd eller tingsfiskal.

42 a § En hovrätt får förordna ett adjungerat råd som har tjänstgjort minst
sex månader i den domstolen att tjänstgöra i tingsrätten.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2018:430.

5 Senaste lydelse 2016:238.