SFS 2019:366 Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

SFS2019-366.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:IOAGHS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ZYKELK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:LANQZM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1996:381) med </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>tingsr�ttsinstruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1996:381) med tingsr�tts-<br/>instruktion </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels</i> att 1, 5, 11, 22 och 29 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 42 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 �</b>1 I varje tingsr�tt finns en lagman som �r administrativ chef f�r tings-<br/>r�tten. Lagmannen ansvarar f�r verksamheten och ska se till att den bedrivs <br/>effektivt och enligt g�llande r�tt och de f�rpliktelser som f�ljer av Sveriges <br/>medlemskap i Europeiska unionen samt att tingsr�tten hush�llar v�l med <br/>statens medel. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I tingsr�tterna finns ocks� chefsr�dm�n, r�dm�n, patentr�d, tekniska r�d, </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">assessorer, adjungerade r�d, tingsfiskaler, tingsnotarier, beredningsjurister <br/>och andra anst�llda. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om inte n�got annat anges ska det som f�reskrivs i denna f�rordning om </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">r�dman ocks� till�mpas p� chefsr�dman. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med hovr�tten avses i denna f�rordning den hovr�tt som tingsr�tten h�r </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">under. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>5 �</b>2 Lagmannen ska se till att tingsfiskalerna i sin tj�nstg�ring f�r en all-<br/>sidig och utvecklande utbildning enligt den utbildningsplan som Domstols-<br/>verket har beslutat i samr�d med hovr�tterna. Lagmannen ska ocks� ge <br/>vitsord �ver tj�nstg�ringen. </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagmannen ska se till att adjungerade r�d som tj�nstg�r i tingsr�tten f�r </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">en utvecklande och meriterande tj�nstg�ring enligt den utbildningsplan som <br/>Domstolsverket har beslutat i samr�d med hovr�tterna. Lagmannen ska <br/>ocks� ge vitsord �ver tj�nstg�ringen. </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r varje tingsfiskal och adjungerat r�d ska en ordinarie domare utses som </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">handledare. Den som utses till handledare ska ha ett s�rskilt intresse och i <br/>�vrigt vara l�mplig f�r uppdraget. </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>11 �</b>3 En tingsfiskal eller ett adjungerat r�d f�r inte tilldelas arbetsuppgifter <br/>i st�rre omfattning �n vad som �r l�mpligt med h�nsyn till fiskalens eller det <br/>adjungerade r�dets erfarenhet av arbete i domstol. En fiskal eller ett <br/>adjungerat r�d f�r inte tilldelas arbetsuppgifter som kr�ver s�rskild erfaren-<br/>het. Vid tilldelningen av arbetsuppgifter ska fiskalens eller det adjungerade <br/>r�dets behov av att delta i utbildning beaktas. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2016:238. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2001:986. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2002:798. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:366</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">5 juni 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:366</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid sidan av lagmannen ansvarar handledaren f�r att f�rdelningen av </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">arbetsuppgifter till fiskalen eller det adjungerade r�det sker p� det s�tt som <br/>anges i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>22 �</b>4 N�r tingsr�tten �r domf�r med tre lagfarna domare g�ller f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Minst en av dem ska vara ordinarie domare i tingsr�tt eller hovr�tt eller </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">lagman eller chefsr�dman i tingsr�tt som har anst�llts av regeringen f�r en <br/>viss tid. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">Minst en ytterligare ledamot ska antingen <br/>1. vara eller ha varit ordinarie domare,<br/>2. vara eller ha varit lagman eller r�dman som har anst�llts av regeringen</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r en viss tid, </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">3. vara hyresr�d,<br/>4. vara hovr�ttsassessor eller kammarr�ttsassessor, eller<br/>5. ha tj�nstgjort som adjungerad ledamot i hovr�tt eller kammarr�tt minst</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ett �r och bed�mts vara l�mplig att anst�llas som assessor. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">En tingsfiskal eller ett adjungerat r�d f�r delta i r�tten, om det inte �r fr�ga </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">om handl�ggning av s�dana m�l och �renden som kr�ver s�rskild erfarenhet. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>29 �</b>5 Plenum best�r av lagmannen som ordf�rande och alla som �r eller <br/>har en tidsbegr�nsad anst�llning som r�dman, patentr�d, tekniskt r�d, assessor, <br/>adjungerat r�d eller tingsfiskal. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>42 a �</b> En hovr�tt f�r f�rordna ett adjungerat r�d som har tj�nstgjort minst <br/>sex m�nader i den domstolen att tj�nstg�ra i tingsr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 september 2019. </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft27">Frida G�ranson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">4 Senaste lydelse 2018:430. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">5 Senaste lydelse 2016:238. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1996:381) med

tingsr�ttsinstruktion

Utf�rdad den 29 maj 2019

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1996:381) med tingsr�tts-
instruktion

dels att 1, 5, 11, 22 och 29 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 42 a �, av f�ljande lydelse.

1 �1 I varje tingsr�tt finns en lagman som �r administrativ chef f�r tings-
r�tten. Lagmannen ansvarar f�r verksamheten och ska se till att den bedrivs
effektivt och enligt g�llande r�tt och de f�rpliktelser som f�ljer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen samt att tingsr�tten hush�llar v�l med
statens medel.

I tingsr�tterna finns ocks� chefsr�dm�n, r�dm�n, patentr�d, tekniska r�d,

assessorer, adjungerade r�d, tingsfiskaler, tingsnotarier, beredningsjurister
och andra anst�llda.

Om inte n�got annat anges ska det som f�reskrivs i denna f�rordning om

r�dman ocks� till�mpas p� chefsr�dman.

Med hovr�tten avses i denna f�rordning den hovr�tt som tingsr�tten h�r

under.

5 �2 Lagmannen ska se till att tingsfiskalerna i sin tj�nstg�ring f�r en all-
sidig och utvecklande utbildning enligt den utbildningsplan som Domstols-
verket har beslutat i samr�d med hovr�tterna. Lagmannen ska ocks� ge
vitsord �ver tj�nstg�ringen.

Lagmannen ska se till att adjungerade r�d som tj�nstg�r i tingsr�tten f�r

en utvecklande och meriterande tj�nstg�ring enligt den utbildningsplan som
Domstolsverket har beslutat i samr�d med hovr�tterna. Lagmannen ska
ocks� ge vitsord �ver tj�nstg�ringen.

F�r varje tingsfiskal och adjungerat r�d ska en ordinarie domare utses som

handledare. Den som utses till handledare ska ha ett s�rskilt intresse och i
�vrigt vara l�mplig f�r uppdraget.

11 �3 En tingsfiskal eller ett adjungerat r�d f�r inte tilldelas arbetsuppgifter
i st�rre omfattning �n vad som �r l�mpligt med h�nsyn till fiskalens eller det
adjungerade r�dets erfarenhet av arbete i domstol. En fiskal eller ett
adjungerat r�d f�r inte tilldelas arbetsuppgifter som kr�ver s�rskild erfaren-
het. Vid tilldelningen av arbetsuppgifter ska fiskalens eller det adjungerade
r�dets behov av att delta i utbildning beaktas.

1 Senaste lydelse 2016:238.

2 Senaste lydelse 2001:986.

3 Senaste lydelse 2002:798.

SFS

2019:366

Publicerad
den

5 juni 2019

background image

2

SFS

2019:366

Vid sidan av lagmannen ansvarar handledaren f�r att f�rdelningen av

arbetsuppgifter till fiskalen eller det adjungerade r�det sker p� det s�tt som
anges i f�rsta stycket.

22 �4 N�r tingsr�tten �r domf�r med tre lagfarna domare g�ller f�ljande.

Minst en av dem ska vara ordinarie domare i tingsr�tt eller hovr�tt eller

lagman eller chefsr�dman i tingsr�tt som har anst�llts av regeringen f�r en
viss tid.

Minst en ytterligare ledamot ska antingen
1. vara eller ha varit ordinarie domare,
2. vara eller ha varit lagman eller r�dman som har anst�llts av regeringen

f�r en viss tid,

3. vara hyresr�d,
4. vara hovr�ttsassessor eller kammarr�ttsassessor, eller
5. ha tj�nstgjort som adjungerad ledamot i hovr�tt eller kammarr�tt minst

ett �r och bed�mts vara l�mplig att anst�llas som assessor.

En tingsfiskal eller ett adjungerat r�d f�r delta i r�tten, om det inte �r fr�ga

om handl�ggning av s�dana m�l och �renden som kr�ver s�rskild erfarenhet.

29 �5 Plenum best�r av lagmannen som ordf�rande och alla som �r eller
har en tidsbegr�nsad anst�llning som r�dman, patentr�d, tekniskt r�d, assessor,
adjungerat r�d eller tingsfiskal.

42 a � En hovr�tt f�r f�rordna ett adjungerat r�d som har tj�nstgjort minst
sex m�nader i den domstolen att tj�nstg�ra i tingsr�tten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 september 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Frida G�ranson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2018:430.

5 Senaste lydelse 2016:238.

;