SFS 2019:367 Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion

SFS2019-367.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:382) med

förvaltningsrättsinstruktion

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:382) med förvalt-
ningsrättsinstruktion1

dels att 1, 4, 10 och 27 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 37 a §, av följande lydelse.

1 §2 I varje förvaltningsrätt finns en lagman som är administrativ chef för
förvaltningsrätten. Lagmannen ansvarar för verksamheten och ska se till att
den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer
av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att förvaltningsrätten
hushållar väl med statens medel.

I förvaltningsrätterna finns också chefsrådmän, rådmän, assessorer,

adjungerade råd, förvaltningsrättsfiskaler, förvaltningsrättsnotarier och andra
anställda.

Om inte något annat anges ska det som föreskrivs i denna förordning om

rådman också tillämpas på chefsrådman.

Med kammarrätten avses i denna förordning den kammarrätt som förvalt-

ningsrätten hör under.

4 §3 Lagmannen ska se till att förvaltningsrättsfiskalerna i sin tjänstgöring
får en allsidig och utvecklande utbildning enligt den utbildningsplan som
Domstolsverket har beslutat i samråd med kammarrätterna. Lagmannen ska
också ge vitsord över tjänstgöringen.

Lagmannen ska se till att adjungerade råd som tjänstgör i förvaltnings-

rätten får en utvecklande och meriterande tjänstgöring enligt den utbild-
ningsplan som Domstolsverket har beslutat i samråd med kammarrätterna.
Lagmannen ska också ge vitsord över tjänstgöringen.

För varje förvaltningsrättsfiskal och adjungerat råd ska en ordinarie

domare utses som handledare. Den som utses till handledare ska ha ett sär-
skilt intresse och i övrigt vara lämplig för uppdraget.

10 §4 En förvaltningsrättsfiskal eller ett adjungerat råd får inte tilldelas
arbetsuppgifter i större omfattning än vad som är lämpligt med hänsyn till
fiskalens eller det adjungerade rådets erfarenhet av arbete i domstol. En
fiskal eller ett adjungerat råd får inte tilldelas arbetsuppgifter som kräver

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:885.

2 Senaste lydelse 2009:885.

3 Senaste lydelse 2009:885.

4 Senaste lydelse 2009:885.

SFS

2019:367

Publicerad
den

5 juni 2019

background image

2

SFS

2019:367

särskild erfarenhet. Vid tilldelningen av arbetsuppgifter ska fiskalens eller
det adjungerade rådets behov av att delta i utbildning beaktas.

Vid sidan av lagmannen ansvarar handledaren för att fördelningen av

arbetsuppgifter till fiskalen eller det adjungerade rådet sker på det sätt som
anges i första stycket.

27 §5 Plenum består av lagmannen som ordförande och alla som är eller
har en tidsbegränsad anställning som rådman, assessor, adjungerat råd eller
förvaltningsrättsfiskal.

37 a § En kammarrätt får förordna ett adjungerat råd som har tjänstgjort
minst sex månader i den domstolen att tjänstgöra i förvaltningsrätten.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:885.