SFS 2019:368 Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

SFS2019-368.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av

uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2001:590) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet1 ska ha följande lydelse.

12 §2 Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen får lämnas ut till
den som har tillstånd enligt 3 § första stycket kreditupplysningslagen
(1973:1173) att bedriva kreditupplysningsverksamhet.

För inkassoändamål får vissa uppgifter ur utsöknings- och indrivnings-

databasen lämnas ut till

1. den som har tillstånd av Datainspektionen enligt 2 § första stycket

inkassolagen (1974:182) att bedriva inkassoverksamhet eller som bedriver
inkassoverksamhet med stöd av 2 § tredje stycket inkassolagen och står under
Finansinspektionens tillsyn,

2. Trafikförsäkringsföreningen, och
3. arbetslöshetskassor som har registrerats hos Inspektionen för arbetslös-

hetsförsäkring.

En begäran enligt andra stycket får endast omfatta personer som vid tid-

punkten för begäran är aktuella för inkassoåtgärd hos den som begär ut upp-
gifterna. Uppgifterna får endast avse

1. exekutionstitel, skuldbelopp, dag när skulden fastställdes och när den

förföll till betalning, influtna medel och den tidpunkt vid vilken skulden
preskriberas,

2. utmätning och annan verkställighet enligt utsökningsbalken,
3. skuldsanering och F-skuldsanering, och
4. redovisning av verkställighetsuppdraget.
Uppgifter som grundar sig på brott får inte lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:790.

2 Senaste lydelse 2004:271.

SFS

2019:368

Publicerad
den

5 juni 2019