SFS 2019:370 Lag om fordons registrering och användning

SFS2019-370.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om fordons registrering och användning

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om registrering av motordrivna
fordon och släpfordon hos Transportstyrelsen i vägtrafikregistret.
Lagen gäller dock inte

1. fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller

Försvarets radioanstalt,

2. motordrivna fordon som är avsedda att föras av gående eller släpfordon

som har kopplats till något sådant fordon, eller

3. mopeder klass II.
Vilka uppgifter som ska registreras i vägtrafikregistret framgår av 2 kap.

1 § vägtrafikdatalagen (2019:369) och föreskrifter som har meddelats i
anslutning till den lagen.

2 § Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i
lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

3 § Bestämmelserna i denna lag om ägaren av ett fordon tillämpas på inne-
havaren, när det är fråga om fordon som innehas

1. på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, eller
2. med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

4 § Om någon som inte har fyllt 18 år äger ett fordon eller innehar det
under sådana omständigheter som anges i 3 §, tillämpas det som sägs i lagen
om ägaren på en förmyndare för honom eller henne.
Detta gäller dock inte

1. om den underårige har förarbehörighet för fordonet, eller
2. i fråga om ett släpfordon, om den underårige har förarbehörighet för ett

fordon som kan dra släpfordonet.

Registrering som förutsättning för rätt att använda fordon
5 §
För att följande fordon ska få användas ska uppgifter om fordonen
registreras i vägtrafikregistret med de undantag som anges i 6�9 och 11 §§:

1. Bilar, motorcyklar, mopeder klass I, traktorer, motorredskap klass I

och terrängmotorfordon.

2. Motorredskap klass II när de används

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

SFS

2019:370

Publicerad
den

7 juni 2019

background image

2

SFS

a) för persontransport på en väg som inte är enskild, om det sker i annat

fall än vid passage över vägen, vid färd kortaste sträcka till eller från ett
arbetsställe för fordonet eller liknande, eller undantagsvis vid färd kortare
sträcka i andra fall än som nu har nämnts,

b) för transport av gods i andra fall än som avses i 2 kap. 17 § vägtrafik-

skattelagen (2006:227) på en väg som inte är enskild.

3. Släpfordon som dras av bilar.
4. Släpvagnar som dras av traktorer skatteklass I, motorredskap klass I

eller tunga terrängvagnar.

5. Släpvagnar som dras av ett sådant motorredskap klass II som används

på det sätt som anges i 2, om motorredskapets tjänstevikt är över två ton
eller om motorredskapet utgörs av en ombyggd bil.

Undantag från registreringsplikten
6 §
Bestämmelserna i 5 § gäller inte i fråga om

1. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs-, eller

industriområden, inhägnade tävlingsområden eller andra liknande
inhägnade områden,

2. släpvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass II eller sådana

tunga terrängvagnar som är konstruerade för en hastighet av högst 30
kilometer i timmen, om fordonen i det enskilda fallet används endast på
motsvarande sätt som en traktor skatteklass II,

3. fordon som används kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktnings-

organ enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för registreringsbesiktning
eller, i fråga om fordon som har förts in i Sverige för testkörning enligt 16 §
första stycket 4, för kontrollbesiktning, eller fordon som används kortaste
lämpliga väg till eller från ett provningsorgan för provning inför ett enskilt
godkännande,

4. fordon som vid besiktning eller inspektion av en polisman eller en

sådan besiktningstekniker, bilinspektör eller tekniker som avses i fordons-
lagen provkörs i den utsträckning som behövs för att förrättningen ska kunna
genomföras,

5. fordon som provkörs vid provning inför ett enskilt godkännande i den

utsträckning som behövs för att provningen ska kunna genomföras,

6. fordon som provkörs av den som Trafikverket särskilt förordnat att

utföra haveriundersökning eller av den som Transportstyrelsen särskilt
förordnat att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) eller att
handlägga ett ärende enligt fordonslagen,

7. ombyggda eller amatörbyggda fordon som provkörs inför en

registreringsbesiktning eller ett enskilt godkännande av den som Transport-
styrelsen särskilt förordnat att utföra sådan provkörning, eller

8. fordon som används med stöd av saluvagnslicens enligt 11 §.
I fall som avses i första stycket 3 ska handlingar som visar avtalad tid hos

besiktningsorganet eller provningsorganet medföras och på tillsägelse visas
upp för en polisman eller en bilinspektör.

Om en polisman finner anledning att anta att ett fordon som anträffas i

trafik inte är i föreskrivet skick, tillämpas första stycket 4.

7 § Bestämmelserna i 5 § gäller inte i fråga om fordon i internationell
vägtrafik i Sverige.

Ett fordon anses vara i internationell vägtrafik i Sverige om
1. fordonet ägs av en fysisk eller juridisk person som har sin huvudsakliga

hemvist utomlands,

2019:370

background image

3

SFS

2. fordonet inte är registrerat i Sverige, och
3. fordonet har förts in till Sverige för att tillfälligt användas här.


8 § Bestämmelserna i 5 § gäller inte motordrivna fordon som är
registrerade i Danmark, Finland eller Norge och släpfordon som är kopplade
till dem, om fordonen används i Sverige under högst ett år.

Första stycket gäller även danska fordon som får användas i Danmark

med ⬝faste prøveskilter⬝, finska fordon som får användas i Finland med
⬝provnummerskyltar⬝ och norska fordon som får användas i Norge med
⬝prøvekjennemerke⬝.

Om det i Danmark, Finland eller Norge har meddelats ett särskilt tillstånd

att där tillfälligt använda ett fordon som inte är registrerat i landet, får
fordonet under den tid som tillståndet avser användas i Sverige.

9 § Den som har sin egentliga hemvist i Sverige och som har förvärvat ett
fordon som avses i 5 § men som inte är registrerat här, får under en vecka
från det att fordonet fördes in i Sverige använda det med stöd av en giltig
utländsk registrering. Detta gäller dock endast den som inte yrkesmässigt
tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med
släpfordon.

Användning av avställda fordon
10 §
Ett avställt fordon får användas endast

1. i den omfattning som enligt 5 § 2 och 5 och 6 § första och tredje

styckena får ske i fråga om ett fordon som inte är registrerat,

2. under tid då fordonet är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt

förfogandelagen (1978:262) eller då fordonet används för att avlämnas
enligt den lagen eller föras hem efter förfogande eller då det används i
samband med besiktning enligt förordningen (1992:391) om uttagning av
egendom för totalförsvarets behov,

3. under tid då fordonet innehas av Försvarsmakten enligt ett skriftligt

avtal eller används för att avlämnas eller föras hem enligt ett sådant avtal,
under förutsättning att fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning
eller tagits upp i ett typintyg eller i ett intyg om överensstämmelse,

4. om det ställts av på ägarens begäran, för färd kortaste lämpliga väg till

eller från närmaste besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen
(2002:574) för besiktning, dock inte om användningsförbud enligt 6 kap. 1 §
vägtrafikskattelagen (2006:227), enligt 8 § lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt eller enligt 25 § lagen (1997:1137) om
vägavgift för vissa tunga fordon skulle ha gällt för fordonet om det hade
varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt nämnda lagar, och

5. med stöd av en saluvagnslicens enligt 11 §.

Saluvagnslicens
11 §
Med stöd av en saluvagnslicens får fordon som inte är registrerade i
vägtrafikregistret eller som är avställda och som licenshavaren yrkesmässigt
tillverkar, transporterar eller handlar med eller som licenshavaren utför
fordonstester med, användas för

1. provkörning i samband med tillverkning eller reparation och test-

körning,

2. färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik,

reparationsverkstad, förvaringslokal, plats för testkörning eller liknande till
en sådan plats eller lokal eller till ett garage,

2019:370

background image

4

SFS

3. färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt

4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning eller till eller från ett
provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande, och

4. körning i den omfattning som behövs för demonstration eller

försäljning.

12 § En saluvagnslicens får efter ansökan beviljas den som

1. yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna

fordon eller med släpfordon,

2. yrkesmässigt tillverkar fordonskomponenter,
3. avses i 17 § första stycket 4 och som för in fordon i Sverige för

testkörning, eller

4. på uppdrag yrkesmässigt utför sådan testkörning som avses i 3.
En ansökan om saluvagnslicens får inte beviljas om det skäligen kan antas

att licensen kommer att missbrukas eller om det finns något annat särskilt
skäl mot att licens beviljas.

Med tillverkning avses i första stycket även sådan påbyggnad eller

lackering som ingår som ett led i arbetet med att färdigställa fordonen.

13 § En saluvagnslicens gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl får
den dock begränsas till en viss tid.

14 § En saluvagnslicens ska återkallas om

1. licensen inte har utnyttjats under de senaste tolv månaderna,
2. saluvagnsskatten inte har betalats,
3. licensen har utnyttjats i strid med bestämmelserna om sådan licens,

eller

4. licenshavaren på något annat sätt har visat sig olämplig eller det annars

finns någon särskild anledning att återkalla licensen.

�&terkallelse enligt första stycket 3 eller 4 ska inte ske i ringa fall.

Tillfällig registrering
15 §
Motordrivna fordon och släpfordon får registreras tillfälligt.

Vid tillämpningen av bestämmelserna om tillfällig registrering avses med

nytt fordon ett fordon som inte är, har varit eller borde ha varit registrerat
här i landet annat än i förening med avställning.

16 § Ett fordon som förs in till Sverige för att användas stadigvarande här
får registreras tillfälligt om

1. fordonet inte är registrerat här,
2. fordonets ägare har sin egentliga hemvist här, och
3. fordonets ägare inte yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar

med motordrivna fordon eller med släpfordon.

Tillfällig registrering enligt första stycket gäller under tre månader från

den dagen den beslutades. Den upphör dock att gälla två veckor efter det att
fordonet godkänts vid en registreringsbesiktning.

17 § Ett fordon som inte ska användas stadigvarande i Sverige får
registreras tillfälligt om

1. sökanden inte har sin egentliga hemvist i landet och förvärvar ett fordon

här,

2019:370

background image

5

SFS

2. sökanden har sin egentliga hemvist i landet och förvärvar ett nytt

fordon här men avser att flytta från landet inom tre månader från den dag då
den tillfälliga registreringen beslutas,

3. sökanden är en svensk utlandsmyndighet som förvärvar ett nytt fordon

här som ska användas utanför landet, eller

4. sökanden inte har sin egentliga hemvist eller, i fråga om en juridisk

person, sin ledning i Sverige och sökanden eller den som representerar den
juridiska personen endast tillfälligt ska vistas i landet och fordonet endast
tillfälligt ska användas här, och

a) det har förts in i eller ska föras in i landet för testkörning eller annat

liknande ändamål, eller

b) det har förts in i landet för enskilt bruk.
Tillfällig registrering enligt första stycket gäller från den dag den

beslutades och under tolv månader eller om sökanden begär det under tre
eller sex månader. Tillfällig registrering enligt första stycket 1 av ett fordon
som inte är nytt gäller dock endast under en månad.

18 § Ett fordon får registreras tillfälligt på nytt först tolv månader efter att
den närmast föregående perioden av tillfällig registrering har upphört.
Denna begränsning för en ny registrering gäller dock inte sådana fordon som
avses i 17 § första stycket 4 och som används för testkörning.

19 § Ett enligt 16 § tillfälligt registrerat fordon får användas utan någon
annan inskränkning än den som avses i 21 §, om fordonet har förts in från
ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och
har en giltig registrering i det landet som innebär att det får användas
obegränsat enligt det landets bestämmelser.

20 § Ett enligt 16 § tillfälligt registrerat fordon får i andra fall än som avses
i 19 § användas

1. för färd kortaste lämpliga väg från en hamn, järnvägsstation, ett tull-

kontor eller en annan plats som Tullverket anvisat eller godkänt, reparations-
verkstad, förvaringslokal eller liknande till en sådan plats eller lokal eller till
någon annan plats där fordonet kan ställas upp i avvaktan på registrerings-
besiktning eller enskilt godkännande, eller

2. för färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt

4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning eller till eller från ett
provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande.

Sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning får det dock

användas här för andra ändamål än som avses i första stycket. Detta gäller
dock inte om fordonet har ändrats efter besiktningen så att det inte längre
överensstämmer med utförandet vid besiktningen eller det i övrigt har
ändrats så att dess beskattningsförhållanden påverkats.

21 § Ett tillfälligt registrerat fordon får inte användas i yrkesmässig trafik
eller i taxitrafik.

22 § Beslut ska fattas om att en tillfällig registrering ska upphöra om

1. förutsättningarna i 16 eller 17 § inte är uppfyllda,
2. fordonet har bytt ägare, eller
3. ägaren begär att registreringen ska upphöra.

2019:370

background image

6

SFS

Straffbestämmelser
23 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fordon i strid
med 5, 10, 11, 20 eller 21 § döms till penningböter.

Till samma straff döms ägaren, om han eller hon uppsåtligen eller av

oaktsamhet inte har gjort vad som skäligen har kunnat krävas av honom eller
henne för att hindra att fordonet användes.

Den som innehar ett fordon med nyttjanderätt för obestämd tid eller för

en bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma om
förare av fordonet eller anlitar någon annan förare än den som ägaren har
utsett döms i ägarens ställe enligt andra stycket.

24 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 § andra stycket
döms till penningböter.

25 § Bestämmelserna i denna lag eller i föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen om ansvar för ägare eller användare av fordon tillämpas
i fråga om ett fordon som ägs eller används av staten eller en kommun på
förarens närmaste förman. Om förmannen har gjort vad som skäligen har
kunnat krävas för att förebygga en förseelse och en sådan ändå sker på grund
av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om
ansvar för ägare eller användare på den överordnade.

I fråga om ett fordon som ägs eller används av ett oskiftat dödsbo eller ett

konkursbo tillämpas de bestämmelser om ansvar som anges i första stycket
på den eller dem som har rätt att företräda boet.

I fråga om ett fordon som ägs eller används av ett bolag, en förening, en

stiftelse eller någon annan juridisk person tillämpas de bestämmelser om
ansvar som anges i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda
den juridiska personen eller på den som Transportstyrelsen på begäran har
godtagit som ansvarig företrädare för denna.

Hindrande av fortsatt färd
26 §
Om ett fordon används i strid med 5, 10, 11, 20 eller 21 § eller en
föreskrift som har meddelats i anslutning till denna lag, ska en polisman
hindra fortsatt färd om den skulle utgöra en väsentlig olägenhet.

Förfarande och överklagande
27 §
Frågor om saluvagnslicens och tillfällig registrering prövas av
Transportstyrelsen.

28 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.


29 § Transportstyrelsens beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte
myndigheten beslutar något annat.

Beslut och bemyndiganden
30 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i
enskilda fall besluta om undantag från bestämmelserna i denna lag om
plikten att registrera fordon och om användning av fordon. Ett sådant beslut
får förenas med villkor.

2019:370

background image

7

SFS

31 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. andra förpliktelser i fråga om registrering av fordon och saluvagns-

licens än dem som framgår av lagen, dock inte föreskrifter som avser skatt,

2. rätten att använda fordon som hör hemma i något annat land, och
3. avgifter för registrering, andra förpliktelser i fråga om registrering och

saluvagnslicens samt ärendehandläggning enligt denna lag och enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen.

32 § Regeringen får meddela föreskrifter om att lagen helt eller delvis inte
ska tillämpas om riket är i krig eller i krigsfara eller om det råder sådana
utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara
som riket har befunnit sig i.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

TOMAS ENEROTH

(Infrastrukturdepartementet)

2019:370