SFS 2019:371 Lag om upphävande av lagen (2001:558) om vägtrafikregister

SFS2019-371.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om upphävande av lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2001:558) om vägtrafik-
register ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för
a) ärenden som avser en begäran om rättelse av en uppgift om registrerad

fordonsägare som har gjorts före ikraftträdandet, och

b) överklagande av beslut om rättelse eller direktåtkomst som har

meddelats med stöd av den lagen.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

1Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

SFS

2019:371

Publicerad
den

7 juni 2019