SFS 2019:374 Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

SFS2019-374.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fordonslagen (2002:574)

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 5 § fordonslagen (2002:574)
ska ha följande lydelse.

3 kap.
5 §
2 Sådan provkörning som avses i 4 § får ske även om det finns hinder
mot att använda fordonet enligt denna lag, avgasreningslagen (2011:318)
eller lagen (2019:370) om fordons registrering och användning eller enligt
föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

2 Senaste lydelse 2011:324.

SFS

2019:374

Publicerad
den

7 juni 2019