SFS 2019:378 Lag om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg

SFS2019-378.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på

väg

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 § lagen (2014:52) om infra-
strukturavgifter på väg ska ha följande lydelse.

18 §2 Den som tar ut infrastrukturavgifter på vägar som avses i 1 § första
stycket 2 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som verksamheten innebär.

I fråga om infrastrukturavgifter på vägar som avses i 1 § första stycket 1

finns bestämmelser om personuppgiftsansvar i vägtrafikdatalagen
(2019:369).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

2 Senaste lydelse 2018:374.

SFS

2019:378

Publicerad
den

7 juni 2019

;