SFS 2019:379 Lag om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

SFS2019-379.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i

anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (2014:447) om rätt att ta
fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter ska ha följande
lydelse.

3 § Uppgift om Kronofogdemyndighetens beslut ska föras in i vägtrafik-
registret.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

SFS

2019:379

Publicerad
den

7 juni 2019

;