SFS 2019:381 Lag om ändring i lagen (2018:1125) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

SFS2019-381.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1125) om ändring i

taxitrafiklagen (2012:211)

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 8 § taxitrafiklagen (2012:211) i
stället för lydelsen enligt lagen (2018:1125) om ändring i den lagen ska ha
följande lydelse.

5 kap.
8 §
En särskild registreringsskylt för ett fordon som anmälts för användning
i taxitrafik enligt denna lag får tas om hand av polisman

1. om fordonet utan tillstånd används i taxitrafik eller om det av någon

annan anledning inte längre finns förutsättningar för att fordonet ska ha en
sådan skylt,

2. om fordonet är belagt med sådant körförbud som avses i 3 kap. 6 §

fordonslagen (2002:574),

3. om det för fordonet gäller användningsförbud enligt vägtrafikskatte-

lagen (2006:227), lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om
fordonsskatt eller enligt en föreskrift som meddelats i anslutning till lagen
(2019:370) om fordons registrering och användning,

4. om fordonet saknar föreskriven trafikförsäkring,
5. om fordonets taxameterutrustning inte uppfyller de krav som gäller

enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 3 §, eller

6. om fordonets särskilda utrustning för taxifordon inte uppfyller de krav

som gäller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 4 §.

Vid ett omhändertagande av registreringsskyltar tillämpas 7 § andra

meningen på motsvarande sätt.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

SFS

2019:381

Publicerad
den

7 juni 2019