SFS 2019:382 Vägtrafikdataförordning

SFS2019-382.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Vägtrafikdataförordning

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den

27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här
benämnd EU:s dataskyddsförordning, och

2. vägtrafikdatalagen (2019:369).

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av

– 22 § vägtrafikdatalagen (2019:369) i fråga om 2 kap. 3 och 4 §§ och

8 kap. 1 § första stycket 3 och 4, och

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 § I denna förordning avses med

1. Prümrådsbeslutet: rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om

ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av
terrorism och gränsöverskridande brottslighet, och

2. CBE-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande
informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, i den ursprungliga
lydelsen.

De fordons- och viktbegrepp som används i denna förordning har samma

betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

4 § Bestämmelserna i denna förordning om ägaren av ett fordon tillämpas
på innehavaren, när det är fråga om fordon som innehas

1. på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, eller
2. med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

5 § Om den som äger ett motordrivet fordon som är registrerat i
vägtrafikregistret eller den som innehar det under sådana omständigheter
som sägs i 4 § inte har fyllt 18 år och en förmyndare för honom eller henne
har registrerats i vägtrafikregistret, tillämpas bestämmelserna om ägaren i
denna förordning på förmyndaren.

SFS

2019:382

Publicerad
den

7 juni 2019

background image

2

SFS

I 2 kap. 3 och 5 §§, 5 kap. 12 § och 10 kap. 2 § förordningen (2019:383)

om fordons registrering och användning finns särskilda bestämmelser om
registrering av förmyndare.

6 § Transportstyrelsen är registreringsmyndighet för vägtrafikregistret och
ansvarar för det system- och programmeringsarbete som behövs.

7 § Transportstyrelsen ska biträda Polismyndigheten vid samarbete enligt
Prümrådsbeslutet och vid informationsutbyte enligt CBE-direktivet genom
att som nationellt kontaktställe enligt artikel 12.2 i Prümrådsbeslutet respek-
tive artikel 4.3 i CBE-direktivet automatiskt besvara förfrågningar till väg-
trafikregistret från utländska kontaktställen.

Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt artikel 18.1 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober
2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av
personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets
direktiv 96/26/EG.

Transportstyrelsen är gemensam kontaktpunkt enligt artikel 6.1 i

kommissionens förordning (EU) nr 383/2012 av den 4 maj 2012 om fast-
ställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagrings-
medium (mikroprocessor).

2 kap. Vägtrafikregistrets innehåll och avgift för

registerhållningen
1 §
I vägtrafikregistret ska de uppgifter registreras som framgår av

1. bilaga 1 i fråga om fordon,
2. bilaga 2 i fråga om behörigheter,
3. bilaga 3 i fråga om tillstånd, och
4. bilaga 4 i fråga om tillsyn.
I 4 kap. 16 § finns särskilda bestämmelser om registrering av uppgifter

enligt Prümrådsbeslutet och enligt CBE-direktivet.

2 § Transportstyrelsen ansvarar för att uppgifterna enligt 1 § förs in om
inte annat följer av andra eller tredje stycket eller av föreskrifter som har
meddelats med stöd av 8 kap. 1 § 2.

Polismyndigheten ska föra in uppgifter om
1. undanröjande av betalningsskyldighet och rättelse av parkerings-

anmärkning enligt bilaga 1 avsnitt 3.3,

2. tillstånd att använda vissa polisiära kännetecken på motorfordon enligt

bilaga 1 avsnitt 2.3,

3. omhändertagande av körkort, körkortstillstånd, traktorkort och förar-

bevis enligt bilaga 2 avsnitt 2.1, och

4. anmälan enligt 7 kap. 9 § 3 körkortsförordningen (1998:980) enligt

bilaga 2 avsnitt 2.2.

Skatteverket ska föra in vissa uppgifter från beskattningsdatabasen och

vissa andra uppgifter som är av betydelse för Transportstyrelsens uppdrag i
vägtrafikregistret. Det avser uppgifter enligt bilaga 1 avsnitt 2.3, 4 och 6 som
behövs för Transportstyrelsens handläggning och uppgifter om beslut som
Skatteverket fattar, enligt

1. vägtrafikskattelagen (2006:227),
2. lagen (2004:629) om trängselskatt,
3. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, och
4. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

2019:382

background image

3

SFS

Vägtrafikregisteravgift
3 §
För varje bil, motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn och släp-
vagn som registrerats ska en årlig vägtrafikregisteravgift tas ut.

För en moped klass I, ett terrängsläp eller ett annat terrängmotorfordon än

en tung terrängvagn ska en engångsavgift för registerhållningen tas ut.
Vägtrafikregisteravgiften för en moped klass I, ett terrängsläp eller ett annat
terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas ut i samband med att en
skyltavgift enligt 3 kap. 8 § förordningen (2019:383) om fordons
registrering och användning tas ut för fordonet. En vägtrafikregisteravgift
ska dock inte tas ut om ett sådant fordon ställs av vid registreringen och
därefter avregistreras utan att avställningen har upphört. Vägtrafikregister-
avgiften för andra fordon tas ut första gången i samband med att fordonet
för första gången ställs på. Därefter tas vägtrafikregisteravgiften ut i
samband med att fordonsskatt tas ut första gången för ett skatteår eller en
del av ett skatteår.

Om fordonet inte är skattepliktigt eller om det är befriat från fordonsskatt,

ska avgiften tas ut vid den tidpunkt som skulle ha gällt om fordonet hade
varit skattepliktigt eller inte hade varit befriat från fordonsskatt. Vid
avställning ska avgift inte tas ut om avställningen beror på att fordonet har
tagits från ägaren genom brott och inte anträffats därefter.

4 § Den som när avgiften ska tas ut är antecknad som ägare till fordonet i
vägtrafikregistret är skyldig att betala avgift enligt 3 §. I fråga om en sådan
avgift som tas ut i samband med fordonsskatt tillämpas 4 kap. 1–7, 9 och
10 §§, 5 kap. 2, 3, 7 och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap. 2–4 §§ vägtrafik-
skattelagen (2006:227) och 6–9 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242).

Om fordonsskatt inte ska betalas, ska avgiften tas ut på det sätt som

framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 § 3. Om en
sådan avgift inte betalas i rätt tid, ska avgiften lämnas för indrivning.
Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor,
om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Bestämmelser om indrivning
finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i
indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får verkställighet ske
enligt utsökningsbalken. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldig-
heten att betala avgiften.

3 kap. Bevarande och gallring av uppgifter i vägtrafikregistret
1 §
Uppgifter i vägtrafikregistret ska gallras i enlighet med vad som
föreskrivs i detta kapitel om inte Riksarkivet har meddelat föreskrifter om
att uppgifter ska gallras vid en annan tidpunkt eller bevaras.

I 4 kap. 17 § finns särskilda bestämmelser om gallring av uppgifter som

har registrerats enligt Prümrådsbeslutet eller enligt CBE-direktivet.

Uppgifter som rör fordon

Uppgifter om fordon och fordonsägare
2 § Uppgifter om registreringsnummer, fordonsidentifieringsnummer,
fordonsslag, fabrikatskod, orsak till avregistrering, avregistreringsdatum,
tillverkningsdatum eller datum då fordonet för första gången togs i bruk,
färg, modellkod, fordonsår, årsmodell och vem som har meddelat
trafikförsäkring ska gallras ur vägtrafikregistret sju år efter det att ett fordon

2019:382

background image

4

SFS

har avregistrerats. Uppgifter om besiktningsresultat som har förts in i
besiktningsprotokoll enligt 8 kap. 3 c § fordonsförordningen (2009:211) ska
gallras ur registret tre år efter det att ett fordon har avregistrerats.

Övriga uppgifter om fordon och fordonsägare ska, om inte annat framgår

av tredje stycket, gallras ur registret ett år efter det att ett fordon har
avregistrerats. Om fordonsägaren vid denna tidpunkt har obetalda skatter
eller avgifter för fordonet, ska uppgifter om fordonet och fordonsägaren
gallras när skulden har betalats eller när fordringen har preskriberats.

Om det efter avregistreringen finns en uppgift om efterlysning, ska upp-

gifter om fordonet gallras först när efterlysningen har upphört.

En uppgift om föregående fordonsägare ska gallras ur registret fem år

efter det att den fördes in. Detta gäller dock först när det finns fler än två
föregående ägare.

Uppgifter om saluvagnslicens
3 § Uppgifter om beteckning på en saluvagnsskylt ska gallras ur vägtrafik-
registret ett år efter det att skylten har ersatts eller rätten till skylten har
återkallats eller upphört av någon annan anledning. Om det vid denna tid-
punkt finns en efterlysning av skylten, ska uppgifter om skylten gallras först
när efterlysningen har upphört.

Övriga uppgifter om saluvagnslicens ska gallras ett år efter det att licensen

har upphört.

Om det vid tidpunkten för gallring enligt första eller andra stycket finns

obetalda skatter eller avgifter eller obetald ränta för en saluvagnslicens, ska
uppgifterna gallras först när skulden har betalats eller när fordringen har
preskriberats.

Uppgifter om ianspråktagande av fordon
4 § Uppgifter om ianspråktagande av fordon ska gallras ur vägtrafik-
registret tre år efter det att den fordran som föranlett ianspråktagandet har
betalats.

Uppgifter om felparkeringsavgifter
5 § Uppgifter om en felparkeringsavgift ska gallras ur vägtrafikregistret
tre år efter det att betalning har kommit in till Transportstyrelsen. Om
avgiften inte har betalats, ska uppgifterna gallras tre år efter det att
betalningsansvaret har undanröjts eller när fordringen har preskriberats.

Uppgifter om trängselskatt
6 § Uppgifter om trängselskatt ska gallras ur vägtrafikregistret om

1. skatten har betalats, och
2. omprövning inte har begärts av beslut varigenom skatten eller en

eventuell tilläggsavgift som är hänförlig till skatten har påförts.

Uppgifterna ska i de fall som avses i första stycket gallras en vecka efter

utgången av fristen för begäran om omprövning enligt 15 b § andra stycket
lagen (2004:629) om trängselskatt eller, om skatten har betalats först vid en
senare tidpunkt, när betalning har skett.

Om omprövning har begärts av beslut varigenom skatten eller en

eventuell tilläggsavgift har påförts, ska uppgifterna gallras när begäran eller
ett överklagande enligt 19 § lagen om trängselskatt slutligt har prövats.

Om skatten inte har betalats, ska uppgifterna gallras när fordringen har

preskriberats.

2019:382

background image

5

SFS

7 § Uppgifter som behandlas i samband med passage av en sådan betal-
station som avses i 9 § lagen (2004:629) om trängselskatt eller en sådan
kontrollpunkt som avses i bilaga 2 till den lagen ska gallras omedelbart, om
de inte behövs för att ett beslut om trängselskatt ska kunna fattas.

Uppgifter om infrastrukturavgifter på väg
8 § Uppgifter om infrastrukturavgifter på väg ska gallras ur vägtrafik-
registret om

1. infrastrukturavgiften har betalats, och
2. omprövning inte har begärts av beslut varigenom infrastrukturavgiften

eller en eventuell förseningsavgift eller tilläggsavgift som är hänförlig till
infrastrukturavgiften har påförts.

Uppgifterna ska i de fall som avses i första stycket gallras en vecka efter

utgången av fristen för begäran om omprövning enligt 13 § andra stycket
förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg eller, om avgiften
har betalats först vid en senare tidpunkt, när betalning har skett.

Om omprövning har begärts av ett beslut varigenom avgiften har påförts,

ska uppgifterna gallras när en begäran eller ett överklagande enligt 26 §
förordningen om infrastrukturavgifter på väg slutligt har prövats.

Om avgiften inte har betalats ska uppgifterna gallras när fordringen har

preskriberats.

9 § Uppgifter som behandlas i samband med passage av en betalstation
som avses i 8 § förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg
ska gallras omedelbart, om de inte behövs för att ett beslut om avgift ska
kunna fattas.

Uppgifter som rör behörigheter

Uppgifter om körkort
10 § Bestämmelser om gallring av uppgifter finns i bilaga 2 avsnitt 2.

Uppgifter om taxiförarlegitimation och färdskrivarkort
11 § Uppgifter om någon som inte längre är innehavare av en
taxiförarlegitimation eller ett färdskrivarkort ska gallras ur vägtrafikregistret
fem år efter det att legitimationen eller färdskrivarkortet har upphört att
gälla. Beslut om avslag på en ansökan om taxiförarlegitimation eller färd-
skrivarkort ska gallras ur registret fem år efter det att beslutet fattades.

En uppgift om grund för återkallelse enligt 4 kap. 6 § taxitrafiklagen

(2012:211) eller en anmälan enligt 3 kap. 5 § taxitrafiklagen ska gallras ur
registret fem år efter det att den fördes in.

Ytterligare bestämmelser om gallring av uppgifter finns i bilaga 2

avsnitt 3.

Uppgifter om yrkeskompetensbevis för förare
12 § Bestämmelser om gallring av uppgifter finns i bilaga 2 avsnitt 5.

Uppgifter om avlidna
13 § När en registrerad person har avlidit ska uppgifter om körkort,
taxiförarlegitimation, färdskrivarkort och yrkeskompetensbevis som avser
den avlidne snarast gallras ur vägtrafikregistret.

2019:382

background image

6

SFS

Uppgifter som rör tillstånd

Uppgifter om yrkestrafik, taxitrafik, biluthyrning och

utbildningsverksamhet
14 § Uppgifter om någon som inte längre är innehavare av ett tillstånd att
bedriva taxitrafik, biluthyrning eller utbildningsverksamhet och uppgifter
om någon som har prövats enligt 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen (2012:211)
eller 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning ska gallras ur vägtrafik-
registret fem år efter det att ett tillstånd har upphört att gälla.

En uppgift om grund för återkallelse enligt 4 kap. 1, 2, 4 eller 5 §

taxitrafiklagen, 11 § lagen om biluthyrning, 4 kap. 10 § körkortslagen
(1998:488), 5 § lagen (1998:493) om trafikskolor, 10 kap. 1 § lagen
(2007:1157) om yrkesförarkompetens eller 3 § lagen (2009:121) om
utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar ska gallras
ur registret fem år efter det att den fördes in.

Beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig

trafik, taxitrafik, biluthyrning eller utbildningsverksamhet ska gallras ur
registret fem år efter det att beslutet fattades.

I bilaga 3 till denna förordning och i artikel 16.3 i förordning (EG) nr

1071/2009 finns ytterligare bestämmelser om gallring av uppgifter.

15 § Uppgifter om ackrediterade verkstäder och fordonstillverkare ska
gallras tre år efter det att ackrediteringen upphört att gälla.

Uppgifter om redovisningscentraler för taxitrafik
16 § Uppgifter om redovisningscentraler för taxitrafik ska gallras ur väg-
trafikregistret sju år från utgången av det kalenderår då tillståndet att få driva
en redovisningscentral upphört att gälla.

Beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att få driva en redovisnings-

central ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då
beslutet fattades. En uppgift om grund för återkallelse eller varning enligt
18 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik ska gallras
ur registret sju år från utgången av det kalenderår då beslutet om återkallelse
eller varning fattades.

Uppgifter om taxameterutrustning ska gallras ur registret sju år från

utgången av det kalenderår då utrustningen slutade användas.

Uppgifter som rör tillsyn

Uppgifter om kör- och vilotider
17 § Uppgifter om någon som bedriver verksamhet som inte omfattas av
kontroller av kör- och vilotider ska gallras ur registret omedelbart.

Ytterligare bestämmelser om gallring av uppgifter finns i bilaga 4.

4 kap. Sökning och direktåtkomst

Sökning i vägtrafikregistret
1 §
Vid sökning i vägtrafikregistret i uppgifter som rör fordon får som
sökbegrepp när det gäller

1. registreringen av fordonsuppgifter användas de uppgifter som enligt

bilaga 1 avsnitt 1 och 2 förs in i registret, med undantag för uppgift om
innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt,

2. registreringen av felparkeringsavgifter användas

2019:382

background image

7

SFS

a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer eller ärendenummer, eller

b) datum för uppgifter om felparkeringsavgifter som avses i bilaga 1

avsnitt 3 och som är förenade med datum,

3. registreringen av trängselskatt användas
a) registreringsnummer, landskod i kombination med registrerings-

nummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
eller

b) datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 1 avsnitt 4 och

som är förenade med datum, och

4. registreringen av infrastrukturavgifter på väg användas
a) registreringsnummer, landskod i kombination med registrerings-

nummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
eller

b) datum för uppgifter om infrastrukturavgifter på väg som avses i

bilaga 1 avsnitt 5 och som är förenade med datum.

2 § Vid sökning i vägtrafikregistret i uppgifter som rör behörigheter får
som sökbegrepp när det gäller

1. registreringen av körkort användas
a) personnummer, samordningsnummer eller referensnummer,
b) uppgifter om giltigt körkort eller förarbevis, behörighet, återkallelse-

grund eller förarprövare,

c) datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 2 och som är

förenade med datum eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2
avsnitt 6, eller

d) namnet på den stat som har utfärdat ett utländskt körkort i kombination

med körkortsnummer eller motsvarande,

2. registreringen av taxiförarlegitimation användas
a) personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, förarkod,

namn eller del av namn,

b) datum för uppgifter om taxiförarlegitimation som avses i bilaga 2

avsnitt 3.1 och som är förenade med datum, eller

c) ogiltighet,
3. registreringen av yrkesmässig trafik och taxitrafik användas
a) personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn

eller del av namn,

b) datum för sådana uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 3.4 och som är

förenade med datum,

c) uppgifter om ADR-intyg, eller
d) administrativa uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 6,
4. registreringen av färdskrivarkort användas
a) personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn

eller del av namn,

b) födelsedatum eller födelseort för innehavare av förarkort,
c) kortnummer eller beställningsnummer,
d) sista giltighetsdag,
e) kortstatus som avses i bilaga 2 avsnitt 4 och som är förenad med datum,

eller

f) körkortsnummer och land där körkortet har utfärdats, och
5. registreringen av yrkeskompetensbevis användas personnummer,

samordningsnummer eller serienummer.

2019:382

background image

8

SFS

3 § Vid sökning i vägtrafikregistret i uppgifter som rör tillstånd får som
sökbegrepp när det gäller registreringen av

1. tillstånd att bedriva yrkesmässig verksamhet användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, namn eller del av namn, filialnummer,

b) datum för tillstånds- och intygsuppgifter som avses i bilaga 3 och som

är förenade med datum, eller

c) slag av tillstånd, intyg, behörighet eller befattning,
2. tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, utöver vad som anges i 1, även

användas

a) serienummer på gemenskapstillstånd,
b) nummer på intyg om yrkeskunnande,
c) fordons eller tillstånds användningssätt,
d) kopia av gemenskapstillstånd eller serienummer på kopian, eller
e) företags riskvärde, och
3. tillstånd att bedriva redovisningscentral för taxitrafik, utöver vad som

anges i 1, även användas de uppgifter som enligt bilaga 3 avsnitt 5 förs in i
registret.

4 § Vid sökning i vägtrafikregistret i uppgifter som rör tillsyn får som
sökbegrepp användas

1. registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, namn eller del av namn, filialnummer,

2. slag av transportverksamhet,
3. datum för kontroll i företags lokaler, eller
4. företags riskvärde.

5 § Utöver vad som anges i 1–4 §§ får de sökbegrepp som anges i andra
stycket användas om det behövs för uppföljning eller utvärdering av Trans-
portstyrelsens verksamhet avseende tillstånd eller taxiförarlegitimation eller
för att lämna ut uppgifter om sådan verksamhet till

1. riksdagen eller regeringen, eller
2. en utländsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig organisa-

tion, om utlämnandet av uppgifterna sker med anledning av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen eller i enlighet med en internationell
konvention som Sverige har tillträtt eller ett av riksdagen godkänt avtal med
en främmande stat eller en mellanfolklig organisation.

Vid sökning i vägtrafikregistret enligt första stycket får som sökbegrepp

användas

a) gott anseende,
b) slag av överträdelse och datum för laga kraft av ett avgörande avseende

överträdelsen, och

c) återkallelse, tillfällig indragning, varning, olämplighetsförklaring, om-

prövning eller grund för åtgärden.

6 § Utöver vad som anges i 1–5 §§ får sökning i vägtrafikregistret ske efter
uppgift

1. för vilken tidpunkt för gallring har inträtt, och
2. om betalning av skatt eller avgift.
Vid sökning efter uppgift om betalning av skatt eller avgift får som

sökbegrepp användas

1. betalningsstatus, och
2. betalningsreferens eller del av betalningsreferens.

2019:382

background image

9

SFS

7 § Bestämmelserna i 1–6 §§ är inte tillämpliga om möjligheterna att
använda sökbegrepp har begränsats enligt 15 § eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av 8 kap. 2 §.

Sökning i andra gemensamt tillgängliga uppgifter
8 §
Vid sökning i andra gemensamt tillgängliga uppgifter än vägtrafik-
registret får som sökbegrepp användas

1. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller

födelsedatum,

2. del av personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer
3. namn, del av namn eller initialer,
4. e-postadress, telefonnummer eller faxnummer,
5. ärendenummer eller diarienummer,
6. slag av ärende eller handling,
7. ett ärendes status,
8. datum då en handling kom in eller upprättades,
9. fordons registreringsnummer, och
10. betalningsreferens eller del av betalningsreferens, belopp, datum för

betalning, konto för betalning eller betalningsstatus i fråga om skatt eller
avgift.

9 § Utöver de sökbegrepp som anges i 8 § får som sökbegrepp i fråga om
fordonsverksamheten användas

1. fordonsidentifieringsnummer, och
2. särskild teckenkombination för personlig fordonsskylt.

10 § Utöver de sökbegrepp som anges i 8 § får som sökbegrepp i fråga om
tillståndsverksamheten användas

1. slag av tillstånd,
2. intyg,
3. behörighet, eller
4. befattning.

11 § Utöver de sökbegrepp som anges i 8 § får som sökbegrepp i fråga om
tillsynsverksamheten användas

1. förarkortsnummer, och
2. datum för kontroll.

12 § Även en kombination av de sökbegrepp som anges i 8–11 §§ får
användas.

Direktåtkomst till personuppgifter i vägtrafikregistret
13 §
En användare av vägtrafikregistret som via elektronisk överföring i
enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 § 1 har
möjlighet att direkt eller via en informationsförmedlare söka i vägtrafik-
registret och där få svar på frågor, ska anses ha sådan direktåtkomst som
avses i 3 kap. 4 § vägtrafikdatalagen (2019:369).

14 § Transportstyrelsen får medge en sökande direktåtkomst till person-
uppgifter i vägtrafikregistret bara om det inte finns hinder mot att lämna ut
uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

2019:382

background image

10

SFS

Ett medgivande till direktåtkomst får återtas om det inte längre finns

förutsättningar för det eller om det finns någon annan särskild anledning att
återta det.

15 § En annan användare än en statlig eller kommunal myndighet som
medges direktåtkomst får inte beviljas rätt att för sökning i vägtrafikregistret
använda andra sökbegrepp än

1. registreringsnummer, fordonsidentifieringsnummer, personnummer,

samordningsnummer eller organisationsnummer i fråga om uppgifter om
fordon enligt bilaga 1 avsnitt 1 och 2,

2. personnummer eller samordningsnummer i fråga om uppgifter om

körkort och förarbevis enligt bilaga 2 avsnitt 1 och 2, och

3. registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, förarkod för taxiförarlegitimation, namn eller del av namn i
fråga om uppgifter om behörigheter enligt bilaga 2 avsnitt 3–5 och om
tillstånd att bedriva yrkesmässig verksamhet enligt bilaga 3.

Transportstyrelsen kan med stöd av 8 kap. 2 § meddela de ytterligare

begränsningar av användningen av sökbegrepp och de andra villkor som
behövs.

Direktåtkomst enligt Prümrådsbeslutet och CBE-direktivet
16 § När ett utländskt kontaktställe genom direktåtkomst söker uppgifter i
vägtrafikregistret enligt Prümrådsbeslutet eller enligt CBE-direktivet, ska
Transportstyrelsen registrera

1. om sökningen har lett till en träff eller inte,
2. vilka uppgifter som har översänts,
3. datum och tidpunkt för översändandet, angiven med timme, minut och

sekund,

4. namn eller beteckning på det sökande organet, och
5. att uppgifterna har hämtats från Transportstyrelsen.
De registrerade uppgifterna får behandlas endast för att övervaka och

tillgodose skyddet av de personuppgifter som utbyts.

17 § Uppgifter som har registrerats enligt 16 § ska gallras två år efter
registreringen.

18 § Uppgifter som ett utländskt kontaktställe har använt för sökning i
vägtrafikregistret ska förstöras när sökningen har besvarats, om uppgifterna
inte behövs för registrering enligt 16 §.

19 § Om det finns skäl att anta att personuppgifter som har översänts enligt
Prümrådsbeslutet eller enligt CBE-direktivet är felaktiga eller inte borde ha
översänts, ska Transportstyrelsen snarast underrätta det utländska kontakt-
stället om detta.

20 § På begäran av en berörd stats dataskyddsmyndighet ska Transport-
styrelsen, utan dröjsmål och senast inom fyra veckor, översända de uppgifter
som har registrerats enligt 16 § med anledning av ett visst uppgifts-
utlämnande.

21 § Bestämmelser om tillsyn över behandling av personuppgifter enligt
Prümrådsbeslutet eller CBE-direktivet finns i 5 kap. 16 och 17 §§ och 6 kap.

2019:382

background image

11

SFS

10 och 11 §§ förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt
samarbete.

Direktåtkomst till andra gemensamt tillgängliga uppgifter än de som

finns i vägtrafikregistret
22 §
Transportstyrelsen får medge Skatteverket direktåtkomst till
elektroniska handlingar i ärenden enligt lagen (2019:370) om fordons
registrering och användning och förordningen (2019:383) om fordons
registrering och användning samt i ärenden som avser fordonsrelaterade
skatter enligt

1. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,
2. lagen (2004:629) om trängselskatt,
3. vägtrafikskattelagen (2006:227), eller
4. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonskatt.

5 kap. Utlämnande och inhämtande av uppgifter i särskilda fall

Särskilda sammanställningar av uppgifter i vägtrafikregistret

Fordonsverksamheten
1 § Transportstyrelsen ska på begäran tillhandahålla en särskild samman-
ställning av uppgifter om fordon. Sammanställningen får innehålla sådana
uppgifter som avses i bilaga 1 avsnitt 1 och 2, dock inte uppgift om person-
nummer.

2 § Transportstyrelsen ska på begäran tillhandahålla den skattskyldige en
särskild sammanställning av uppgifter om trängselskatt. Sammanställningen
får innehålla uppgifter om datum, belopp och betalning.

3 § Transportstyrelsen ska på begäran tillhandahålla Skatteverket
uppgifter om trängselskatt när det behövs för verkets handläggning av ett
ärende om trängselskatt.

4 § Transportstyrelsen ska på begäran tillhandahålla den avgiftsskyldige
en särskild sammanställning av uppgifter om infrastrukturavgifter på väg.
Sammanställningen får innehålla uppgifter om datum, belopp och betalning.

Behörighetsverksamheten
5 § Transportstyrelsen ska på begäran tillhandahålla en särskild
sammanställning av uppgifter om körkort. Sammanställningen får innehålla
sådana uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 1 och 2 och får lämnas ut
endast till den registrerade eller till

1. Riksdagens ombudsmän, Regeringskansliet, allmän domstol, allmän

förvaltningsdomstol, Justitiekanslern, åklagarmyndighet, Polismyndig-
heten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården, övervakningsnämnd, Datainspek-
tionen, eller

2. någon annan myndighet, om den behöver uppgifterna för vetenskaplig

eller därmed jämförlig undersökning och uppgifterna inte röjs så att den
enskilde lider skada eller men.

6 § Efter fem år från beslutet eller underrättelsen i ärendet får en samman-
ställning som avses i 5 § inte innehålla uppgifter om

1. återkallelse,

2019:382

background image

12

SFS

2. beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige,
3. beslut om utbyte av ett utländskt körkort med stöd av 6 kap. 6 §

körkortslagen (1998:488),

4. spärrtid,
5. omhändertagande,
6. varning,
7. ogiltighet,
8. föreläggande,
9. krav på personutredning,
10. prövotid,
11. krav på körkortstillstånd,
12. krav på förarprov, eller
13. villkor om alkolås samt villkorstidens längd.
Begränsningen enligt första stycket gäller inte för den registrerade och

inte heller om Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen eller Datainspektionen har begärt fullständiga uppgifter för
ett särskilt fall.

7 § Transportstyrelsen ska på begäran av den registrerade eller en
myndighet som avses i 5 § tillhandahålla en särskild sammanställning av
uppgifter om taxiförarlegitimation. Sammanställningen får innehålla sådana
uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 3.1–3.3.

8 § Efter fem år från beslutet eller underrättelsen i ärendet får en samman-
ställning som avses i 7 § inte innehålla uppgift om

1. återkallelse,
2. olämplighetstid,
3. omhändertagande, eller
4. varning.
Sådana begränsningar gäller inte för den registrerade och inte heller om

en myndighet som avses i 6 § andra stycket har begärt fullständiga uppgifter
för ett särskilt fall.

9 § Transportstyrelsen ska på begäran av den registrerade eller en
myndighet som avses i 5 § tillhandahålla en särskild sammanställning av
uppgifter om andra behörigheter för yrkesmässig trafik och taxitrafik än
sådana som avses i 5 och 7 §§ och om färdskrivarkort. Sammanställningen
får innehålla sådana uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 3.4, 4 och 5.

Tillståndsverksamheten
10 § Transportstyrelsen ska på begäran av den registrerade eller en
myndighet som avses i 5 § tillhandahålla en särskild sammanställning av
uppgifter om yrkestrafik, taxitrafik, biluthyrning, redovisningscentraler för
taxitrafik eller utbildningsverksamhet. Sammanställningen får innehålla
sådana uppgifter som avses i bilaga 2 avsnitt 3 och 4 och bilaga 3.

11 § I fråga om en innehavare av ett tillstånd att bedriva taxitrafik, bil-
uthyrning, redovisningscentral för taxitrafik eller utbildningsverksamhet
eller en person som har prövats enligt 8 eller 9 § lagen (1998:492) om
biluthyrning, 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen (2012:211) eller 11 eller 12 §
lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik, får efter fem år
från beslutet eller underrättelsen i ärendet en sammanställning som avses i
10 § inte innehålla uppgift om

2019:382

background image

13

SFS

1. återkallelse,
2. olämplighetstid, eller
3. varning.
I fråga om en innehavare av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik

eller någon som har prövats enligt 2 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen
(2012:210) får, efter två år från ett beslut om återkallelse av ett tillstånd eller
från den tidpunkt då en tillfällig indragning av ett tillstånd upphörde att
gälla, en sammanställning som avses i 10 § inte innehålla uppgift om

1. återkallelse, eller
2. tillfällig indragning.
Begränsningarna enligt första och andra styckena gäller inte för den

registrerade och inte heller om en myndighet som avses i 6 § andra stycket
har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall.

12 § En sammanställning som avses i 10 § får, i fråga om personer som
har förklarats olämpliga att bedriva yrkesmässig trafik enligt artikel 14 i
förordning (EG) nr 1071/2009 eller 4 kap. 1 § yrkestrafiklagen, från och
med den tidpunkt då den prövades goda anseende har återupprättats enligt
4 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210), inte innehålla uppgift om

1. olämplighetsförklaring,
2. olämplighetstid, eller
3. åläggande att avlägga skriftligt examensprov enligt 4 kap. 3 § yrkes-

trafiklagen.

Begränsningarna enligt första stycket gäller inte för den registrerade och

inte heller om en myndighet som avses i 6 § andra stycket har begärt
fullständiga uppgifter för ett särskilt fall.

Belastningsuppgifter
13 §
Om Transportstyrelsen vid handläggning av ett körkortsärende eller
ett ärende om taxiförarlegitimation, yrkestrafik, taxitrafik, biluthyrning,
redovisningscentraler för taxitrafik eller utbildningsverksamhet begär in ett
yttrande från en annan myndighet, ska styrelsen ge denna myndighet sådana
belastningsuppgifter som behövs för att yttrandet ska kunna lämnas.

Kriminalvården ska ge belastningsuppgifter till en särskild personutredare

eller övervakare, om det behövs för prövning av frågor om behandling.

Fotografisk bild
14 §
Transportstyrelsen ska på begäran av Polismyndigheten, Säkerhets-
polisen, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tull-
verket, Skatteverket, Trafikverket eller Kronofogdemyndigheten lämna ut
en personuppgift i vägtrafikregistret i form av en fotografisk bild av en
enskild.

Internationellt uppgiftsutbyte
15 §
Uppgifter i vägtrafikregistret får lämnas ut till en utländsk myndighet,
ett EU-organ eller en mellanfolklig organisation om utlämnandet sker med
anledning av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen eller i enlighet
med en internationell konvention som Sverige har tillträtt eller ett av
riksdagen godkänt avtal med en främmande stat eller en mellanfolklig
organisation.

16 § Uppgifter från ett personregister hos en myndighet i något annat land
får överföras endast

2019:382

background image

14

SFS

1. i samband med ett ärende om
a) ursprungskontroll,
b) registrering av fordon,
c) utfärdande eller förnyelse av ett svenskt körkort eller utbyte eller

ersättande av ett utländskt körkort,

d) förarkort eller verkstadskort enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid
vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om
färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallag-
stiftning på vägtransportområdet,

e) tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt förordning (EG)

nr 1071/2009 eller yrkestrafiklagen (2012:210),

f) tillstånd att bedriva internationella gods- eller persontransporter på väg

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den
21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella
marknaden för godstransporter på väg eller Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma
regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter
med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006,

g) trängselskatt, eller
h) infrastrukturavgifter på väg,
2. vid kontroll enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488), eller
3. för att bistå andra myndigheter eller allmänheten enligt 18 §.

Övriga bestämmelser
17 §
Om den som i tjänsten har tagit befattning med uppgifter som i
enlighet med denna förordning har lämnats ut från vägtrafikregistret
misstänker att uppgifterna är oriktiga, ska han eller hon genast anmäla det
till Transportstyrelsen.

18 § Transportstyrelsen ska bistå andra myndigheter och allmänheten med
att söka uppgifter i utländska register över vägtransportföretag enligt de
förutsättningar som anges i artikel 16.2 i förordning (EG) nr 1071/2009 och
3 kap. 6 § vägtrafikdatalagen (2019:369).

6 kap. Transportstyrelsens tillgång till

brottsbelastningsuppgifter

Rätt att på begäran få uppgifter
1 §
I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen
(1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för
Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register.

2 § De uppgifter som Transportstyrelsen har fått från Polismyndigheten
enligt 16 d § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och som inte
förmedlas till en utländsk myndighet i enlighet med artikel 16.2 i förordning
(EG) nr 1071/2009 ska genast förstöras.

Underrättelseskyldighet
3 §
Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut,
strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i det

2019:382

background image

15

SFS

register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den regi-
strerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser:

1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa

paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken,

2. 4 kap. brottsbalken,
3. 6 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 a, 11 eller 12 § brottsbalken eller

någon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 § brottsbalken,

4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer

och 8 kap. 12 § brottsbalken,

5. 9 kap. 1, 3, 4, 5, 6 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer

och 9 kap. 11 § brottsbalken,

6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

10 kap. 9 § brottsbalken,

7. 11 kap. brottsbalken,
8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,
9. 13 kap. brottsbalken,
10. 14 kap. 1, 2, 3 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer

och 14 kap. 13 § brottsbalken,

11. 15 kap. 1, 11 eller 12 § brottsbalken eller 15 kap. 1 och 15 §§ brotts-

balken,

12. 16 kap. 10 a § eller 16 kap. 10 a och 17 §§ brottsbalken,
13. 17 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa para-

grafer och 17 kap. 16 § brottsbalken,

14. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
15. narkotikastrafflagen (1968:64),
16. skattebrottslagen (1971:69),
17. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,
18. 30 § första, andra, tredje eller fjärde stycket lagen (1990:1157) om

säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

19. 3 eller 3 a § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

eller någon av dessa paragrafer och 4 § samma lag,

20. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),
21. 9 kap. 1 eller 1 a § vapenlagen (1996:67),
22. 9 kap. 2 eller 3 §§ körkortslagen (1998:488),
23. 20 eller 21 § lagen (1998:492) om biluthyrning,
24. 5 kap. 1, 1 a eller 1 b § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av

transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

25. 29 kap. 1 eller 4 a § miljöbalken (1998:808),
26. 4 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
27. lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
28. 5 kap. 1 § fordonslagen (2002:574),
29. 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller 2 och 4 §§

samma lag,

30. 10 kap. 2 § första, andra, tredje eller fjärde stycket järnvägslagen

(2004:519),

31. 25, 26 eller 26 a § lagen (2005:395) om arbetstid vid visst

vägtransportarbete,

32. 20 kap. 8 eller 9 § utlänningslagen (2005:716),
33. 16 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods,
34. 2 eller 3 § bidragsbrottslagen (2007:612),
35. 11 kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
36. lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och

utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet,

37. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),

2019:382

background image

16

SFS

38. 11 kap. 1, 3, 4 eller 6 § alkohollagen (2010:1622),
39. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210),
40. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211),
41. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott,
42. lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och

krigsförbrytelser,

43. 10 kap. 1, 3, 4 eller 5 § djurskyddslagen (2018:1192),
44. 23 eller 24 § lagen (2019:370) om fordons registrering och

användning,

45. 19, 19 a eller 20 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid

vissa internationella vägtransporter,

46. 12 § förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter

inom landet,

47. 14 § förordningen (1998:780) om biluthyrning,
48. 4, 5, 6 eller 6 a § förordningen (1998:786) om internationella vägtran-

sporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

49. trafikförordningen (1998:1276),
50. 9 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 § förordningen (2004:865) om kör- och vilo-

tider samt färdskrivare, m.m.,

51. 8 kap. 5, 6, 7, 8 eller 9 § fordonsförordningen (2009:211),
52. 6 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (2012:237),
53. 7 kap. 1, 2 eller 3 § taxitrafikförordningen (2012:238), eller
54. 12 kap. 1–4 §§ förordningen (2019:383) om fordons registrering och

användning.

4 § En underrättelse om en dom eller ett beslut som får överklagas ska
lämnas först sedan Polismyndigheten har fått besked om att avgörandet har
fått laga kraft eller överklagats.

En underrättelse enligt 3 § ska lämnas även i fråga om beslut om

åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande
bestämmelse i någon annan författning.

5 § När en underrättelse enligt 3 § lämnas ska även dom, beslut, strafföre-
läggande och föreläggande av ordningsbot, som tidigare har antecknats i
registret och som det ska lämnas underrättelse om enligt 3 §, tas med i
underrättelsen under fem år från det att domen eller beslutet meddelades
eller föreläggandet godkändes.

Om den dom eller det beslut eller föreläggande som har föranlett

underrättelsen till Transportstyrelsen har ändrats, upphävts eller undanröjts,
ska Polismyndigheten underrätta Transportstyrelsen om det.

6 § Polismyndigheten ska lämna en underrättelse enligt 3 § även när
Transportstyrelsen begär det efter att ha tagit emot en anmälan om att någon
som avses i 7 § första stycket 1–4 har omhändertagits enligt lagen
(1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

7 § När Transportstyrelsen får en underrättelse från Polismyndigheten
enligt 3 §, 5 § andra stycket eller 6 § får Transportstyrelsen sammanställa
uppgifterna med de uppgifter för personen i fråga om behörigheter enligt
bilaga 2 avsnitt 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 och 4 och tillstånd enligt bilaga 3 som
behövs för prövningen. Detta ska göras med de begränsningar som framgår
av andra stycket och under förutsättning att uppgifterna avser

1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller

förarbevis,

2019:382

background image

17

SFS

2. den för vilken
a) tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt körkortslagen

(1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut,

b) spärrtiden löpt ut och körkort eller förarbevis får utfärdas utan krav på

ytterligare prövning enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen,

c) tid för villkor om alkolås löpt ut och körkort får utfärdas efter ansökan

enligt 5 kap. 15 b § första stycket körkortslagen, eller

d) körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis är omhändertaget

enligt 5 kap. 7 § körkortslagen,

3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige,
4. en innehavare av gällande taxiförarlegitimation,
5. den för vilken
a) tid för återkallelse tills vidare av taxiförarlegitimation enligt

taxitrafiklagen (2012:211) har beslutats men ännu inte löpt ut, eller

b) taxiförarlegitimation är ogiltig endast på grund av att föreskriven

körkortsbehörighet saknas,

6. den som har gällande tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, den vars

tillstånd tillfälligt har dragits in enligt artikel 13 i förordning (EG) nr
1071/2009 eller någon annan prövad person som avses i 2 kap. 2 eller 3 §
yrkestrafiklagen (2012:210),

7. den som har gällande tillstånd att bedriva taxitrafik eller någon annan

prövad person som avses i 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen,

8. den som har gällande tillstånd att bedriva biluthyrning eller någon

annan prövad person som avses i 8 eller 9 § lagen (1998:492) om
biluthyrning,

9. den som har gällande tillstånd att få driva en redovisningscentral för

taxitrafik eller någon annan prövad person enligt 11 eller 12 § lagen
(2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik, eller

10. den som har gällande tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet

enligt 4 kap. 9 § körkortslagen, 2 § lagen (1998:493) om trafikskolor, 8 kap.
1 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller 2 § lagen (2009:121)
om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar eller
någon annan prövad person som avses i bilaga 3 avsnitt 5.2.

Uppgifterna från Polismyndigheten ska inte behandlas enligt första

stycket om underrättelsen endast avser brott som sammanlagt har föranlett
penningböter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock
inte om den som uppgiften avser under de senaste fem åren har befunnits
skyldig till något annat brott som avses i 3 §.

8 § De uppgifter som Transportstyrelsen har fått från Polismyndigheten
och som inte behandlas enligt 7 § ska genast förstöras.

7 kap. Prövningsförfarande och överklagande

Beslutsmyndigheter
1 §
Transportstyrelsen prövar frågor och fattar beslut enligt denna
förordning. Den myndighet som enligt bestämmelserna i denna förordning
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen ska föra
in uppgifter i vägtrafikregistret fattar dock de beslut som behövs med
anledning av den handläggningen.

2019:382

background image

18

SFS

Omprövning av beslut
2 §
Transportstyrelsen får efter omprövning ändra ett beslut som har
fattats automatiserat. En begäran om omprövning av ett sådant beslut ska
göras skriftligen och ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom ett år
från dagen för beslutet. Ett beslut som har fattats automatiserat får också
omprövas på initiativ av Transportstyrelsen inom två månader från dagen
för beslutet.

Ett beslut om vägtrafikregisteravgift som avses i 2 kap. 3 § och som tas

ut i samband med fordonsskatt får inte omprövas.

3 § Bestämmelser om ändring av beslut i andra fall än som avses i 2 § finns
i 37–39 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Inhibition
4 §
Ett beslut enligt denna förordning gäller omedelbart, om inte besluts-
myndigheten beslutar något annat. Beslutsmyndigheten får bestämma att ett
beslut som ska omprövas tills vidare inte ska gälla (inhibition).

Överklagande
5 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Ett beslut om registrering av upp-
gifter enligt 2 kap. får inte överklagas.

Ett beslut som har fattats automatiserat får inte överklagas innan besluts-

myndigheten har omprövat det enligt 2 §. Ett överklagande av ett sådant
beslut innan beslutsmyndigheten har omprövat det ska anses som en begäran
om omprövning enligt nämnda bestämmelse.

8 kap. Bemyndiganden

Verkställighet och avgifter
1 §
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. verkställigheten av vägtrafikdatalagen (2019:369), denna förordning,

artiklarna 16–18 i förordning (EG) nr 1071/2009, artiklarna 11, 13.1 och 14
i förordning (EG) nr 1072/2009 och artiklarna 20, 23.1 och 24 i förordning
(EG) nr 1073/2009,

2. att Trafikverket i stället för Transportstyrelsen ska föra in uppgifter i

vägtrafikregistret om provverksamhet enligt bilaga 2 avsnitt 2, 3 och 5,

3. storleken på de avgifter som avses i 2 kap. 3 § och hur de ska tas ut,

och

4. avgifter för ärendehandläggning enligt vägtrafikdatalagen och före-

skrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket

ska styrelsen höra

1. Trafikverket, i fråga om föreskrifter enligt första stycket 2,
2. Polismyndigheten, om föreskrifterna avser myndighetens verksamhet,

Prümrådsbeslutet eller CBE-direktivet, och

3. Försvarsmakten, om föreskrifterna avser registrering av fordon som

förs över från det militära fordonsregistret till vägtrafikregistret.

2019:382

background image

19

SFS

Direktåtkomst
2 §
Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta om anslutning till
vägtrafikregistret för direktåtkomst. För en användare som medges direkt-
åtkomst till personuppgifter i vägtrafikregistret får styrelsen meddela de
ytterligare begränsningar av användningen av sökbegrepp, utöver dem som
anges i 4 kap. 15 §, och de övriga villkor som behövs.

Internationell överenskommelse
3 §
Transportstyrelsen får ingå en sådan internationell överenskommelse
som rör frågor om utbyte av information på elektronisk väg inom styrelsens
kompetensområde.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
2. I förordningen (2019:384) om upphävande av förordningen (2001:650)

om vägtrafikregister finns bestämmelser om

a) ärenden som har inletts före ikraftträdandet, och
b) överklagande av beslut.


På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson

(Infrastrukturdepartementet)


2019:382

background image

20

SFS

Bilaga 1. Fordon

Följande uppgifter som rör fordon ska föras in i vägtrafikregistret:

1. Identitetsuppgifter
I fråga om fordonsägare, ackrediterade verkstäder som avses i 6 kap. 17 §
fordonsförordningen (2009:211), ackrediterade besiktningsorgan, inne-
havare av saluvagnslicens, skattskyldig enligt avsnitt 4.2 och avgiftsskyldig
enligt avsnitt 5.2 ska följande identitetsuppgifter föras in i vägtrafikregistret:

Fullständigt namn eller företagsnamn
Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller mot-

svarande

För fysisk person: folkbokföringsadress eller, om han eller hon inte är

folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet
En adress i ett annat land får anges om adress i Sverige saknas för
1. ägaren i fråga om tillfällig registrering av ett fordon och ägaren är en

fysisk person,

2. en sådan ackrediterad verkstad som avses i 6 kap. 17 § fordons-

förordningen (2009:211),

3. en skattskyldig enligt avsnitt 4.2, eller
4. en avgiftsskyldig enligt avsnitt 5.2.

För nuvarande och föregående fordonsägare och innehavare av saluvagns-
licens ska även följande identitetsuppgifter antecknas:

– Hemortskommun
– Hemortslän

I fråga om ursprungskontroll får ägarens e-postadress i förekommande fall
anges.

2. Fordonsuppgifter

2.1 Fordon
Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som
är av betydelse för fordonskontrollen.

Dessutom ska följande uppgifter antecknas:

Drivmedel

EG-typgodkännande

– intyg nr
– utfärdandedatum
– variant
– version
– informationsdokument nr

Fabrikat/typ

Fordonsår

Färg

2019:382

background image

21

SFS

Identifieringsmärkning

– fordonsidentifieringsnummer eller motsvarande

Miljöklass eller utsläppsklass

Modellkod

Passagerare, antal

Registreringsnummer och beteckning på skylt för beskickningsfordon
respektive personlig skylt

Sittplatser, antal

Släpvagnsvikt

Tankvolym

Tjänstevikt

Totalvikt

Modellkod, tankvolym och fordonsår antecknas inte för EG-typgodkända
fordon

2.2 Ägare
Antal ägare

Nuvarande och föregående ägare

2.3 Allmänt
Avgifter

– vägavgift enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
– övriga avgifter som rör fordon

Avregistrering

Avställning

Besiktningsskyldighet

Beslag

Beslut om ianspråktagande av fordon enligt lagen (2014:447) om rätt att ta
fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Efterlysning

Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för före-
läggandet

Försäkring

2019:382

background image

22

SFS

– företag
– datum för tecknande
– försäkring saknas

Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det ska få dras av en bil som
framförs av förare med körkortsbehörighet B

Importör som för in motorfordon för yrkesmässig försäljning till återför-
säljare och vars verksamhet har större omfattning eller sådan importör för
vilken Transportstyrelsen enligt 15 kap. 1 § 3 eller 7 § 4 förordningen
(2019:383) om fordons registrering och användning har föreskrivit eller i det
enskilda fallet medgett att bestämmelserna i förordningen ska gälla

Innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt

Innehav av fordon med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år

Körförbud

Påställning

Registrering

– datum för registrering i Sverige
– datum för första registrering av ett importerat fordon oavsett första

registreringsland

Registreringsbevis med kontrollnummer

Registreringsskylt

– ersättningsskylt
– stulen skylt
– omhändertagen skylt

Skatter

– fordonsskatt
– saluvagnsskatt
– skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i

vissa fall

Tillstånd enligt lagen (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken
på motorfordon

Tillverkare av motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom landet

Uttagning för användning inom totalförsvaret

2.4 Besiktning, efterkontroll, flygande inspektion och annan kontroll
Ackrediterade besiktningsorgan

– besiktningsorganet
– besiktningsstationer
– datum för ackrediteringen
– fordonskategorier som ackrediteringen avser
– förändringar eller återkallelser av ackrediteringen

2019:382

background image

23

SFS

– län som ackrediteringen avser


Ackrediterade verkstäder som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen
(2009:211)

Bedömningskod för respektive brist

Besiktningsorgan och besiktningsstation där besiktningen utförts

Besiktningstekniker som utfört och rapporterat besiktningen

Datum och klockslag då besiktningen utförts

Datum när besiktning senast ska ha skett

Detalj-, positions-, läges- och bristkod

Fordonsidentifieringsnummer vid underkänd registreringsbesiktning

Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för före-
läggandet

Godkänt besiktningsresultat

Identifieringsnummer för besiktningsprotokoll

Lämplighetsbesiktning

– användning
– godkännande


Län där besiktningen utförts

Motivering av underkänd besiktning eller orsak till icke slutförd besiktning

Myndighetskod

Mätvärden

– bromskraftsvärde
– retardationsvärde
– avgasvärde


Resultat av mopedbesiktning

Riskvärde

Underkänt besiktningsresultat

Vägmätarställning

2.5 Saluvagnslicens
Beteckning på saluvagnsskylt

Datum för beviljande av licensen

2019:382

background image

24

SFS


Fordonsslag som licensen avser

Försäkringsföretag

Försäkringstyp

Upphörande av licensen med angivande av datum

2.6 Tillfällig registrering

Fordonsuppgifter
Fabrikat/typ

Fordonsidentifieringsnummer eller annan identifieringsmärkning

Land varifrån fordonet kommer

Tidigare utländskt registreringsnummer

Tillfälligt registreringsnummer

Typ av tidigare utländsk registrering (begränsat brukande eller inte)

Typ av tillfällig registrering

Allmänna uppgifter
Datum för registrering

Efterlysning

Försäkring

– datum för tecknande
– företag
– försäkring saknas

Giltighetstid

Registreringsbevis

Registreringsskylt

– ersättningsskylt
– omhändertagen skylt
– stulen skylt

2.7 Ursprungskontroll

Fordonsuppgifter
Datum då fordonet fördes in i Sverige

Fabrikat, typ

2019:382

background image

25

SFS

Fordonsidentifieringsnummer, motornummer (anges endast för motorcykel
och moped) eller annan identifieringsmärkning

Fordonsslag

Fordonsår (årsmodell, tillverkningstidpunkt eller datum då fordonet för
första gången togs i bruk)

Färg

Ursprungsland och ursprung

Utländskt eller tidigare registreringsnummer

Vägmätarställning

Allmänna uppgifter
Avgifter

Efterlysning

Godkänd ursprungskontroll

Icke godkänd ursprungskontroll

– avvisad
– orsak till icke godkänd ursprungskontroll
– underkänd

Uppgifter från internationella register

Ärendenummer

2.8 Besiktningsverksamhet
Uppgifter från besiktningsorgan som behövs för fullgörande av Transport-
styrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574).

3. Uppgifter om felparkeringsavgifter

3.1 Fordon
Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som
är av betydelse för fordonskontrollen.

Dessutom antecknas följande uppgifter:

– Fordonsår
– Modellbeteckning
– Registreringsnummer

I förekommande fall antecknas följande uppgifter:

– Beteckning på personlig skylt
– Beteckning på skylt för beskickningsfordon

2019:382

background image

26

SFS

3.2 Ägare
Registrerad ägare vid tidpunkten för utfärdandet av parkerings-
anmärkningen.

3.3 Allmänt
Belopp

Datum för utfärdande

Datum för överlämnandet

Den kommun inom vilken anmärkningen har utfärdats

Erinran och datum för erinran

Kod för ansvarig kronofogdemyndighet

Rättelsemeddelande

Undanröjande

Uppgift om att ett ärende har lämnats över till Kronofogdemyndigheten

Åläggande och datum för åläggande

Återbetalningsdatum

Ärendenummer

4. Uppgifter om trängselskatt

4.1 Passagen
Betalstation

Den kommun inom vilken passagen skett

Fordonets landskod

Fordonets vikt

Fordonsslag

Kontrollpunkt

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Skattebelopp för passagetidpunkten

Tidpunkt för passagen

4.2 Beslut om trängselskatt och tilläggsavgift
Belopp

2019:382

background image

27

SFS

Beslutsdatum

Den skattskyldige

Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter:

– Landskod
– Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Tidpunkt för passage, betalstation och kontrollpunkt

4.3 Allmänt (anges med datum för åtgärden)
Användningsförbud

Beslut om undantag från skatteplikt som meddelats med stöd av 6 § lagen
(2004:629) om trängselskatt

Betalning

Undanröjande

Utfärdad betalningsuppmaning

Återbetalning

Överlämnande till kronofogdemyndigheten

5. Uppgifter om infrastrukturavgifter

5.1 Passagen
Avgiftsbelopp

Betalstation

Fordonets landskod

Fordonets vikt

Fordonsslag

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Tidpunkt för passagen

5.2 Beslut om infrastrukturavgift, förseningsavgift och tilläggsavgift
Belopp

Beslutsdatum

Den avgiftsskyldige

Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter:

– Landskod

2019:382

background image

28

SFS

– Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Tidpunkt för passage och betalstation

5.3 Allmänt (anges med datum för åtgärden)
Användningsförbud

Betalning

Undanröjande

Utfärdad betalningsuppmaning

Återbetalning

Överlämnande till Kronofogdemyndigheten

6. Övrigt
Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av frågor
eller ärenden som rör fordonsverksamheten.

2019:382

background image

29

SFS

Bilaga 2. Behörigheter

Följande uppgifter som rör behörigheter ska föras in i vägtrafikregistret:

1. Identitetsuppgifter
Följande identitetsuppgifter ska föras in i vägtrafikregistret:

Fullständigt namn eller företagsnamn
Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer, födelse-

datum eller motsvarande

För utfärdande av förarkort, födelseort
För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är

folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

Identitetsuppgifter som inte har samband med annan registrering får föras in
om det behövs för att underlätta handläggningen av körkortsärenden eller
ärenden om förarbevis.

2. Körkortsuppgifter

Särskilda bestämmelser om

gallring

2.1 Körkort

Ansökan med anledning av förläng-
ning av giltighet för körkortsbe-
hörighet enligt 3 kap. 12 § körkorts-
lagen (1998:488) och beslut med
anledning av en sådan ansökan

Uppgift om ett beslut ska gallras
när uppgiften om körkort gallras

Ansökan om godkännande av hand-
ledare och beslut med anledning av
ansökan

Uppgiften om ansökan ska gallras
när beslut har meddelats
Har ett godkännande som hand-
ledare upphört att gälla enligt
4 kap. 8 § körkortslagen
(1998:488) ska uppgiften gallras
fem år efter det att godkännandet
upphörde att gälla

Ansökan om innehav av körkort
med villkor om alkolås och beslut
med anledning av en sådan ansökan

Uppgiften om ansökan ska gallras
när ärendet slutligt har avgjorts
Ett avslagsbeslut ska gallras fem år
efter beslutet

Ansökan om körkortstillstånd och
beslut med anledning av ansökan

Uppgiften om ansökan ska gallras
när beslut har meddelats
Uppgift om ett beslut ska gallras
fem år efter beslutet. Om ett
ingripande har skett mot ett
meddelat körkortstillstånd, ska
tillståndet gallras när ingripandet
gallras

2019:382

background image

30

SFS

Ansökan om undantag och beslut
med anledning av en ansökan

Ansökan om utbyte av ett utländskt
körkort mot ett svenskt eller om
ersättande av ett utländskt körkort
med ett svenskt och beslut som rör
en sådan ansökan

Uppgiften om ansökan ska gallras
när ärendet har avgjorts
Beslut om att utbyte eller
ersättande inte medges ska gallras
fem år efter beslutet

Behörighet för förarbevis enligt
körkortslagen (1998:488)

Uppgiften ska gallras när
förarbeviset har förnyats enligt
3 kap. 14 § och 21 § 5 körkorts-
lagen (1998:488) och giltighets-
tiden för förarbeviset har löpt ut.
Uppgiften ska inte gallras om
någon annan uppgift än giltig-
hetstid för förarbeviset har ändrats

Beslut med anledning av en
ansökan om förnyelse

Beslut med anledning av över-
vägande om körkortsingripande och
delgivning av ett sådant beslut i
visst fall

Uppgifterna ska gallras fem år
efter beslutet. Om det vid denna
tidpunkt finns ett beslut som avser
körkortstillståndet och som inte är
gallrat, ska en gallring av upp-
gifterna i stället ske när beslutet
om körkortstillståndet gallras

Beslut om traktorkort

Uppgiften ska gallras när ett nytt
beslut om traktorkort har
meddelats, men inte om någon
uppgift i traktorkortet har ändrats

Dag då giltighetstid för körkorts-
behörighet enligt 3 kap. 12 §
körkortslagen (1998:488) går ut

Uppgiften ska gallras när uppgiften
om körkort gallras

Dag för utfärdande av förarbevis

Uppgiften ska gallras när uppgiften
om förarbevis gallras

Dag för utfärdande av körkort

Uppgiften ska gallras när uppgiften
om körkort gallras

Föreläggande enligt 3 kap. 18 §
körkortsförordningen (1998:980) att
ansöka om förnyelse av körkortet
eller förarbeviset och delgivning av
ett sådant föreläggande

Uppgifterna ska gallras när
körkortet eller förarbeviset har
förnyats

Föreläggande enligt 3 kap. 18 a §
körkortsförordningen (1998:980) att
visa att förutsättningar för att förnya
körkortet finns och delgivning av ett
sådant föreläggande

Uppgifterna ska gallras när kör-
kortet har förnyats

Förlust av en behörighetshandling

Uppgifterna ska gallras när upp-
giften om behörighetshandling
gallras

2019:382

background image

31

SFS

Giltighetstid för beslut om
interimistiskt körkortsingripande

Giltighetstid för körkort och förar-
bevis

Uppgiften ska gallras när uppgiften
om körkort eller förarbevis gallras

Krav på personutredning, prövotid,
läkarintyg, körkortstillstånd eller
förarprov

Körkortsbehörighet

Uppgifterna ska gallras när kör-
kortet har förnyats enligt 3 kap.
14 § körkortslagen (1998:488) och
giltighetstiden för körkortet har
löpt ut
Uppgifterna ska inte gallras om
någon annan uppgift än giltig-
hetstid för körkortet har ändrats

Körkortsingripande övervägs

Uppgiften ska gallras när ärendet
är slutligt avgjort

Ogiltighet av förarbevis enligt
3 kap. 21 § 4 och 3 kap. 13 § första
stycket 1, 2 och 7 och andra stycket
körkortslagen (1998:488)

Ogiltighet av körkort enligt 3 kap.
13 § första stycket 1, 2, 4, 5 och 7
och andra stycket körkortslagen
(1998:488)

Prövotid

Uppgiften ska gallras när uppgiften
om körkort gallras

Spärrtid

Uppgift om att ett beslut om kör-
kortsingripande har överklagats

Uppgift om innehav av ett utländskt
körkort, den stat som har utfärdat
körkortet, utfärdandedag och
körkortsnummer eller motsvarande

Uppgiften ska gallras fem år efter
registreringen om inte ett
ingripande har gjorts mot det
utländska körkortet, körkortet har
bytts ut eller beslut har fattats om
handledare

Uppgift om omhändertagande enligt
5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488)
och delgivning av ett sådant beslut

Uppgift om medgivande enligt
2 kap. 11 § körkortslagen
(1998:488)

Uppgifterna ska gallras när giltig-
hetstiden för medgivandet har gått
ut

Villkorstid för innehav av körkort
med villkor om alkolås enligt 5 kap.
17 § körkortslagen (1998:488)

2019:382

background image

32

SFS

Villkor och begränsningar för kör-
kort, körkortstillstånd eller traktor-
kort

Uppgiften ska gallras när uppgiften
om körkort, körkortstillstånd eller
traktorkort gallras

Överlämnande av en behörighets-
handling

Uppgiften ska gallras när uppgiften
om behörighetshandling gallras

2.2 Belastningsuppgifter

Anmälan enligt 7 kap. 9 § första
stycket 3 körkortsförordningen
(1998:980)

Uppgiften ska gallras tre år efter
det att anmälan fördes in i registret

Anmälan enligt 10 kap. 5 §
körkortslagen (1998:488)

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att anmälan fördes in i registret

Återkallelsegrund

Uppgiften ska gallras när
ingripandeuppgiften gallras

2.3 Utbildning och förarprov

Beslut om undantag

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att undantaget beslutades

Uppgift om genomförd introduk-
tionsutbildning som avses i 4 kap.
2 § andra stycket och 7 § första
stycket 4 körkortslagen (1998:488)
och datum för genomförandet

Uppgifterna ska gallras fem år
efter det att utbildningen
genomfördes

Uppgift om genomförd riskutbild-
ning som avses i 4 kap. 13 § kör-
kortsförordningen (1998:980), typ
av utbildning, behörighet som
utbildningen avser och datum för
genomförd utbildning

Uppgifterna ska gallras fem år
efter det att utbildningen
genomfördes
Uppgifterna ska inte gallras för
den som har genomgått en
riskutbildning för motorcykel och
har fått behörigheten A1 eller A2
men inte behörigheten A.
Uppgiften ska dock gallras om
behörigheten A1 eller A2 har
återkallats och ett nytt förarprov
krävs för att återfå behörigheten

Uppgift om genomförd utbildning
som avses i 7 § förordningen
(2009:186) om utbildning till förare
av mopeder, snöskotrar och terräng-
hjulingar, behörighet som utbild-
ningen avser, lärare (för förarbevis)
och datum för genomförd utbildning

Uppgifterna ska gallras fem år
efter det att utbildningen
genomfördes

Uppgift om genomfört kunskaps-
eller körprov enligt 2 kap. 7 a §
eller 3 kap. 4 § körkortslagen
(1998:488) och datum för
genomförandet

Uppgifterna ska gallras fem år
efter det att provet genomfördes

2019:382

background image

33

SFS

Uppgift om genomfört kunskaps-
prov enligt 3 kap. 20 §
körkortslagen (1998:488)

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgift om genomfört kunskaps-
prov som avses i 9 § förordningen
(2009:186) om utbildning till förare
av mopeder, snöskotrar och terräng-
hjulingar, den behörighet som
provet avser, provförrättare och
datum för genomförandet

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Utbildningsanordnare och rapportör
som har rapporterat genomförd
utbildning och datum för rappor-
teringen

Uppgifterna ska gallras fem år
efter det att utbildningen
genomfördes

Provanordnare och rapportör eller
förarprövare som har rapporterat
genomfört kunskaps- eller körprov
och datum för rapporteringen

Uppgifterna ska gallras fem år
efter det att provet genomfördes

2.4 Körkortstillverkning och

tillverkning av förarbevis

Datum för inkommen
grundhandling

Fotografisk bild

Leveransdatum för förarbevis

Leveransdatum och nummer för ett
rekommenderat brev för körkort

Namnteckning

Referensnummer

Samtliga uppgifter i ett utfärdat
körkort eller förarbevis

2.5 Övrigt

Uppgifter överförda från alkolås

Uppgifterna ska gallras efter tio år

3. Uppgifter om yrkesmässig

trafik och taxitrafik

Särskilda bestämmelser om

gallring

3.1 Taxiförarlegitimation

Beslut med anledning av förnyelse

Beslut om förhandsbesked

Uppgiften om beslut ska gallras
fem år efter det att beslutet
meddelades

2019:382

background image

34

SFS

Beslut om inhibition

Beslut om taxiförarlegitimation

Uppgiften om beslut ska gallras
fem år efter beslutet

Beslut om varning eller återkallelse

Delgivning av ett sådant beslut

Den myndighet som har meddelat
ett beslut

Giltighetstid för ett beslut om
interimistisk återkallelse

Giltighetstid för taxiförarlegi-
timation

Krav på läkarintyg

Ogiltighet av taxiförarlegitimation
enligt 3 kap. 11 § taxitrafiklagen
(2012:211)

Olämplighetstid vid avslag

Olämplighetstid vid återkallelse

Omhändertagande enligt 4 kap. 9 §
taxitrafiklagen (2012:211)

Delgivning av ett sådant beslut

Uppgift om genomfört körprov för
taxiförarlegitimation enligt 3 kap.
3 § 5 taxitrafiklagen (2012:211) och
datum för genomförandet

Uppgifterna ska gallras fem år
efter det att provet genomfördes

Förarprövare som körprov för taxi-
förarlegitimation avlagts inför

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgift om genomfört skriftligt
prov i yrkeskompetens enligt 3 kap.
7 § taxitrafiklagen (2012:211) och
datum för genomförandet

Uppgifterna ska gallras fem år
efter det att provet genomfördes

Förarprövare som rapporterat
genomfört skriftligt prov i yrkes-
kompetens och datum för
rapporteringen

Uppgifterna ska gallras fem år
efter det att provet genomfördes

Villkor och begränsningar för
taxiförarlegitimation

Överlämnande av en legitimations-
handling

2019:382

background image

35

SFS

3.2 Belastningsuppgifter som

avser taxiförarlegitimation

Beslut eller anmälan enligt
6 kap. 1 § taxitrafikförordningen
(2012:238) från andra myndigheter
som rör innehavare av taxiförar-
legitimation

Utländsk dom eller annat likvärdigt
avgörande som avses i 4 kap. 14 §
taxitrafiklagen (2012:211)

Återkallelsegrund

3.3 Tillverkning av taxiförar-
legitimation

Datum för inkommen
grundhandling

Fotografisk bild

Namnteckning

3.4 Yrkesmässig trafik och

taxitrafik

Innehav av bevis om yrkes-
kompetens enligt 7 § förordningen
(1993:185) om arbetsförhållanden
vid vissa internationella väg-
transporter

Innehav av intyg om förarutbildning
för transport av farligt gods enligt
lagen (2006:263) om transport av
farligt gods (ADR-intyg) och
uppgifter som rör ett sådant intyg

Uppgift om genomfört skriftligt
prov för förare i yrkeskompetens
som anges i 7 § förordningen
(1993:185) om arbetsförhållanden
vid vissa internationella
vägtransporter och datum för
genomförandet

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgift om genomfört skriftligt
prov i yrkeskunnande enligt
artikel 8 i förordning (EG) nr
1071/2009 och datum för
genomförandet

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgift om genomfört skriftligt
prov i yrkeskunnande enligt 2 kap.

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

2019:382

background image

36

SFS

8 § första stycket taxitrafiklagen
(2012:211) och datum för genom-
förandet

Förarprövare som rapporterat
genomfört prov och datum för
rapporteringen

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

4. Uppgifter om färdskrivarkort
Ansökan om färdskrivarkort och beslut med anledning av ansökan

Datum för:

– anmälan om att kortet inte fungerar
– avvisning
– delgivning av beslut
– ersättning av kort
– förlustanmälan
– förnyelse
– godkännande
– indragning
– konfiskering
– personalisering
– stöldanmälan
– under utbyte
– utbyte
– utfärdande
– återkallelse

Datum när kortet

– inte längre är giltigt
– har avsänts
– har lämnats in
– har lämnats ut


Fotografisk bild och namnteckning för förarkort

Giltighetstid

Kortnummer

Körkortsuppgifter som behövs för utfärdande av förarkort

5. Uppgifter om yrkesförar-

kompetens

Särskilda bestämmelser om

gallring

5.1 Yrkeskompetensbevis

Ansökan om dubblett av yrkes-
kompetensbevis

Uppgiften ska gallras när en
dubblett av yrkeskompetensbeviset
har utfärdats enligt 4 kap. 4 § för-
ordningen (2007:1470) om yrkes-
förarkompetens

2019:382

background image

37

SFS

Datum för utfärdande av yrkes-
kompetensbevis

Förlust av yrkeskompetensbevis

Gemenskapskod

Giltighetstid för körkortsbehörig-
heter som ingår i ett yrkes-
kompetensbevis

Giltighetstid för yrkeskompetens-
bevis

Körkortsbehörigheter som ett yrkes-
kompetensbevis avser

Körkortsnummer

Serienummer

Uppgift om genomförd utbildning,
transportslag, typ av utbildning och
datum för genomförd utbildning

Uppgift om en tidigare genomförd
fortbildning ska gallras när en ny
fortbildning har genomförts och ett
nytt yrkeskompetensbevis har ut-
färdats med stöd av denna fort-
bildning

Utbildningsanordnare och rapportör
som har rapporterat utbildningen
enligt 5 kap. 6 § förordningen
(2007:1470) om yrkesförarkom-
petens och datum för rapportering

Uppgiften ska gallras när uppgiften
om genomförd utbildning gallras

Överlämnande av yrkeskompetens-
bevis

5.2 Utländskt yrkeskompetens-

bevis och utländskt körkort i

samband med utbildning och

utfärdande av ett svenskt yrkes-

kompetensbevis

Utländskt yrkeskompetensbevis

Ansökan om utbyte av ett utländskt
yrkeskompetensbevis enligt 4 kap.
5 § förordningen (2007:1470) om
yrkesförarkompetens

Uppgiften ska gallras när ett
yrkeskompetensbevis har utfärdats

Giltighetstid för förarbehörigheter
som yrkeskompetensbeviset avser

Giltighetstid för yrkeskompetens-
bevis

Serienummer

Utfärdandeland

2019:382

background image

38

SFS

Utländskt körkort

Datum för det första utfärdandet av
förarbehörigheter som ett yrkes-
kompetensbevis avser

Körkortets giltighetstid

Körkortsnummer

Giltighetstid för förarbehörigheter
som ett yrkeskompetensbevis avser

Utfärdandeland

5.3 Prov

Uppgift om genomfört kunskaps-
prov enligt 2 kap. 6 och 7 §§
förordningen (2007:1470) om
yrkesförarkompetens

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Rapportör av genomfört kunskaps-
prov och datum för rapportering

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

5.4 Tillverkning av yrkes-

kompetensbevis

Fotografisk bild

Namnteckning

Samtliga uppgifter i ett utfärdat
yrkeskompetensbevis

6. Övrigt


Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av frågor
eller ärenden som rör behörighetsverksamheten.

2019:382

background image

39

SFS

Bilaga 3. Tillstånd

Följande uppgifter som rör tillstånd ska föras in i vägtrafikregistret:

1. Identitetsuppgifter
I fråga om tillståndshavare för yrkesmässig trafik, taxitrafik, biluthyrning,
redovisningscentraler för taxitrafik och utbildning samt för ackrediterade
verkstäder och fordonstillverkare för färdskrivare ska följande identitets-
uppgifter föras in i vägtrafikregistret:

Fullständigt namn eller företagsnamn
Personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller mot-

svarande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är

folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet
Landskod (om yrkesmässig trafik)

I fråga om den som är ansvarig för trafikutövningen eller verksamheten
avseende redovisningscentraler för taxitrafik, övriga personer som har
prövats enligt yrkestrafiklagen (2012:210), taxitrafiklagen (2012:211),
lagen (1998:492) om biluthyrning eller lagen (2014:1020) om
redovisningscentraler för taxitrafik, den som är juridiskt ombud för ett
företag som bedriver yrkesmässig trafik, föreståndare för en
redovisningscentral för taxitrafik i samband med dödsfall eller konkurs och
personer som avses i avsnitt 6.2 ska följande identitetsuppgifter antecknas:

Fullständigt namn
Personnummer, samordningsnummer eller födelsedatum
Födelseort (om yrkesmässig trafik)

2. Yrkestrafik, taxitrafik och biluthyrning

2.1 Tillstånd
Antal utfärdade kopior av gemenskapstillstånd enligt förordning (EG)
nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 och
förordning (EG) nr 1073/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU)
nr 517/2013 och kopiornas serienummer

Beslut om att det goda anseendet inte ska påverkas enligt artikel 6.2 a tredje
stycket i förordning (EG) nr 1071/2009 och skälen för beslutet

Beslut om examensprov enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1071/2009
eller 4 kap. 3 § yrkestrafiklagen (2012:210)

Beslut med anledning av en anmälan om utbyte m.m. enligt 2 kap. 5 § yrkes-
trafikförordningen (2012:237), 2 kap. 9 § taxitrafikförordningen (2012:238)
eller 5 § förordningen (1998:780) om biluthyrning

Beslut med anledning av en anmälan om föreståndare enligt 2 kap. 15 § taxi-
trafiklagen (2012:211) eller 10 § lagen (1998:492) om biluthyrning, och
beslutets giltighetstid

Beslut med anledning av en underrättelse om trafikansvarig enligt artikel 4.4
i förordning (EG) nr 1071/2009

2019:382

background image

40

SFS

Beslut om inhibition

Beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av ett gemenskapstillstånd
eller av en eller flera kopior av ett gemenskapstillstånd enligt artikel 12 i
förordning (EG) nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU)
nr 517/2013 eller artikel 22 i förordning (EG) nr 1073/2009, i lydelsen enligt
rådets förordning (EU) nr 517/2013:

– datum för beslutet
– datum när en tillfällig indragning upphör

Beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av ett tillstånd att bedriva
yrkesmässig trafik enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1071/2009

Beslut om varning i fråga om eller återkallelse av ett taxitrafiktillstånd

Beslut om

– gemenskapstillstånd enligt förordning (EG) nr 1072/2009 eller

förordning (EG) nr 1073/2009,

– linjetrafiktillstånd inom EES enligt 3 kap. 1 § yrkestrafiklagen

(2012:210),

– taxitrafiktillstånd,
– tillstånd till biluthyrning,
– transporttillstånd enligt 3 kap. 3 § yrkestrafiklagen avseende person-

transporter, eller

– yrkestrafiktillstånd


Delgivning av ett beslut om återkallelse av ett tillstånd att bedriva yrkes-
mässig trafik

Delgivning av ett beslut om varning eller återkallelse av ett taxitrafik-
tillstånd

Giltighetstid för ett beslut om tillfällig indragning av ett tillstånd att bedriva
yrkesmässig trafik

Gemenskapstillstånd enligt förordning (EG) nr 1072/2009 i lydelsen enligt
rådets förordning (EU) nr 517/2013 och förordning (EG) nr 1073/2009 i
lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013:

– begynnelsedatum
– serienummer
– sista giltighetsdatum
– tillståndsstatus

Intyg om yrkeskunnande enligt förordning (EG) nr 1071/2009 i lydelsen
enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013:

– datum för utfärdande av intyget
– land som har utfärdat intyget
– nummer på utfärdat intyg

Olämplighetsförklaring av trafikansvarig enligt artikel 14 i förordning (EG)
nr 1071/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013:

– datum när olämplighetsförklaringen börjar att gälla
– datum när olämplighetsförklaringen upphör att gälla
– åtgärder för att återupprätta det goda anseendet

2019:382

background image

41

SFS

Olämplighetstid vid avslag på en ansökan om tillstånd

Olämplighetstid vid återkallelse och vem eller vilka personer som avses

Slag av tillstånd

Tillståndshavare

Uppgift om konkursbeslut

Uppgift om tillståndshavarens dödsfall

Villkor och begränsningar i tillståndet

Upphörande av tillstånd

2.2 Fordon
Fordon som har anmälts att användas med stöd av ett tillstånd

2.3 Belastningsuppgifter

Särskilda bestämmelser om

gallring

Beslut eller anmälan enligt 5 kap. 1
eller 3 § yrkestrafikförordningen
(2012:237), 6 kap. 1 eller 3 § taxi-
trafikförordningen (2012:238) eller
10 eller 12 § förordningen
(1998:780) om biluthyrning från
andra myndigheter som rör ett till-
stånd

Grund för återkallelse, tillfällig
indragning eller olämplighetsför-
klaring

Uppgifter om överträdelser enligt
artikel 6.1 tredje stycket b) eller
bilaga IV till förordning (EG)
nr 1071/2009 i lydelsen enligt
rådets förordning (EU) nr 517/2013
som har begåtts i andra länder:

– datum för kontroll när över-

trädelsen konstaterades

– datum för laga kraft av

avgörande avseende överträdelsen

– datum för överträdelsen
– land där överträdelsen konsta-

terades

– slag av överträdelse
– överträdelsens allvarlighetsgrad

Uppgift om riskvärde för ett företag
som bedriver yrkesmässig trafik

Uppgiften ska gallras när en ny
uppgift registreras eller när ett
tillstånd återkallas

2019:382

background image

42

SFS

Utländsk dom eller annat likvärdigt
avgörande som avses i 4 kap. 8 §
yrkestrafiklagen (2012:210) eller
4 kap. 14 § taxitrafiklagen
(2012:211)

3. Förartillstånd
Datum för:

– delgivning
– upphörande
– återkallelse
– återlämnande

Förarens namn
Tillståndets giltighetstid
Tillståndsnummer

4. Ackrediterade verkstäder och fordonstillverkare i fråga om

färdskrivare
Besöksadress i landet
Datum för ackrediteringen
Förändringar eller återkallelse av ackrediteringen
Plombnummer
Typ av färdskrivare

5. Redovisningscentraler för taxitrafik

5.1 Tillstånd
Datum för

– beslut om tillstånd
– beslut om varning eller återkallelse av tillståndet
– byte eller utökning av verksamhetsansvariga och övrigt prövade

personer och datum när någon av dem inte längre är engagerad i företaget

– en tillståndshavares eller en verksamhetsansvarigs dödsfall
– ett tillstånds upphörande
– konkursbeslut
– när en återkallelse av ett tillstånd blir gällande, om annat än dagen för

beslutet

Föreståndare för verksamheten i samband med dödsfall och konkurs

Grund för varning eller återkallelse

Olämplighetstid vid avslag

Uppgift om den adress där den tekniska utrustning som används för
mottagande, lagring och utlämnande ska finnas. Om tillståndshavaren inte
själv lagrar informationen, adressen till det företag med vilket avtal om
lagring har slutits

Vid överklagande, datum för inhibition

2019:382

background image

43

SFS

5.2 Taxameteruppgifter
Besiktningsorgan som har installerat och besiktigat en viss taxameter-
utrustning

Den som har rapporterat installationen och besiktningen

I vilket fordon taxameterutrustningen är installerad

Uppgift om, inklusive datum för, installation och besiktning av taxameter-
utrustning

Vilken redovisningscentral som ett taxiföretag har anmält för varje taxa-
meterutrustning och från vilket datum taxameteruppgifterna ska överföras
till denna redovisningscentral

6. Utbildnings- och provverksamhet

6.1 Tillståndsuppgifter
Beslut om tillstånd att bedriva

– Introduktionsutbildning
– Riskutbildning
– Trafikskola
– Utbildning för yrkesförarkompetens
– Utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

Datum för beslut om varning eller återkallelse av tillståndet

Slag av tillstånd

Tillstånd att anordna kunskapsprov för förare av mopeder, snöskotrar och
terränghjulingar enligt 8 § förordningen (2009:186) om utbildning till förare
av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

6.2 Uppgifter om personal
Förordnande att förrätta prov

– som avses i 8 § förordningen (2009:186) om utbildning till förare av

mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

– som förarprövare vid Trafikverket, Försvarsmakten gymnasieskolan

eller kommunal vuxenutbildning enligt 3 kap. 10 § körkortsförordningen
(1998:980)

– vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt 2 kap. 6 §

förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Godkännande som

– Trafiklärare
– Trafikskolechef
– Utbildningsledare


Datum för beslut om varning eller återkallelse av ett godkännande som
trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare

Lärare vid

– introduktionsutbildning

2019:382

background image

44

SFS

– riskutbildning

– utbildning för yrkeskompetensbevis

– utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

Lärares behörighet

Rapportör av en genomförd utbildning eller ett prov

6.3 Belastningsuppgifter
Grund för varning eller återkallelse

7. Övrigt
Uppgifter som behövs av administrativa skäl för handläggningen av frågor
eller ärenden som rör tillståndsverksamheten.

2019:382

background image

45

SFS

Bilaga 4. Tillsyn

Följande uppgifter som rör tillsyn av kör- och vilotider ska föras in i
vägtrafikregistret:

1. Identitetsuppgifter
I fråga om kontrollobjekt ska följande identitetsuppgifter föras in i
vägtrafikregistret:

Fullständigt namn eller företagsnamn
Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller mot-

svarande

E-postadress (i förekommande fall)
För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är

folkbokförd i Sverige, en annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

2. Tillsynsuppgifter

Särskilda bestämmelser om

gallring

2.1 Verksamhet

Slag av transportverksamhet

– passagerar- eller godstransport
– transport för egen eller annans

räkning eller mot betalning eller
annan ersättning

2.2 Fordon

Registreringsnummer för fordon
som används i transportverksamhet
som omfattas av förordning (EG)
nr 561/2006

2.3 Belastningsuppgifter

Uppgifter om överträdelser av
förordning (EG) nr 561/2006 och
Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 165/2014 av den
4 februari 2014 om färdskrivare vid
vägtransporter, om upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 3821/85
om färdskrivare vid vägtransporter
och om ändring av Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG)
nr 561/2006 om harmonisering av
viss sociallagstiftning på vägtran-
sportområdet

– antal överträdelser
– datum för överträdelsen

Belastningsuppgiften ska gallras
fem år efter det att uppgiften
fördes in i registret

2019:382

background image

46

SFS

– överträdelsernas allvarlighets-

grad

Uppgift om ett företags riskvärde

Uppgiften ska gallras när en ny
uppgift registreras

2.4 Uppgifter om kontroller av

kör- och vilotider

Antal kontrollerade arbetsdagar

Uppgiften ska gallras tio år efter
det att uppgiften fördes in i
registret

Datum för kontroll

Uppgiften ska gallras tio år efter
det att uppgiften fördes in i
registret

Utfall av kontroll

– beslut om sanktionsavgift
– beslut om sanktionsavgift och

att initiera tillsyn

– utan anmärkning

Uppgiften ska gallras tio år efter
det att uppgiften fördes in i
registret

3. Övrigt
Uppgifter som behövs av administrativa skäl för handläggningen av frågor
eller ärenden som rör tillsynsverksamheten.

2019:382