SFS 2019:383 Förordning om fordons registrering och användning

SFS2019-383.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fordons registrering och användning

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen
(2019:370) om fordons registrering och användning.

I militärtrafikförordningen (2009:212) finns särskilda bestämmelser om

registrering av fordon som gäller i stället för bestämmelserna i denna
förordning.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av

� 31 § 1 lagen (2019:370) om fordons registrering och användning i fråga

om 3 kap. 5�7 §§, 10�12 §§ och 17 §, 5 kap. 1 och 13�15 §§, 7 kap. 7 §,
9 kap. 3 och 7 §§, 10 kap. 3, 4 och 6 §§ samt 15 kap. 1 § första stycket 4 och
5 och andra stycket,

� 31 § 2 lagen (2019:370) om fordons registrering och användning i fråga

om 2 kap. 13�19 §§,

� 31 § 3 lagen (2019:370) om fordons registrering och användning i fråga

om 3 kap. 8 § och 15 kap. 1 § 3 och 8, och

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

4 § Bestämmelserna i denna förordning om ägaren av ett fordon tillämpas
på innehavaren, när det är fråga om fordon som innehas

1. på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, eller
2. med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

5 § Om den som äger ett motordrivet fordon som är registrerat i
vägtrafikregistret eller den som innehar det under sådana omständigheter
som anges i 4 § inte har fyllt 18 år och en förmyndare för honom eller henne
har registrerats i vägtrafikregistret, tillämpas bestämmelserna om ägaren i
denna förordning i stället på förmyndaren.

I 2 kap. 3 och 5 §§, 5 kap. 12 § och 10 kap. 2 § finns särskilda bestäm-

melser om registrering av förmyndare.

SFS

2019:383

Publicerad
den

7 juni 2019

background image

2

SFS

2 kap. Registrering av fordon

Prövningen av frågor om registrering
1 §
I 6 kap. finns bestämmelser om avregistrering av fordon som har
registrerats enligt detta kapitel. Bestämmelser om tillfällig registrering av
fordon finns i 15�22 §§ lagen (2019:370) om fordons registrering och
användning och i 10 kap. denna förordning.

2 § Frågor om registrering prövas efter ansökan, om de avser

1. nya fordon som har tillverkats i Sverige av yrkesmässiga fordons-

tillverkare, eller

2. nya fordon som har förts in till Sverige av registrerade importörer.

3 § En ansökan om registrering ska göras av fordonets ägare och vara
skriftlig. Den ska innehålla

1. uppgifter om ägarens identitet,
2. de uppgifter om fordonet som behövs för att detta ska kunna säkert

identifieras, och

3. i förekommande fall uppgifter, till ledning för beskattningen, om

användningen av en traktor, ett motorredskap med en tjänstevikt över två
ton, en tung terrängvagn, ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om
vägavgift för vissa tunga fordon eller en släpvagn i visst fall.

Till en ansökan ska i övrigt de handlingar och uppgifter bifogas som fram-

går av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 2.

Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år

och bestämmelserna i lagen (2019:370) om fordons registrering och
användning ska tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, ska
ansökan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler
än en förmyndare, ska ansökan också innehålla uppgift om vilken
förmyndare som ska registreras.

4 § För andra fordon än sådana som anges i 2 § prövas frågor om
registrering efter anmälan från ett besiktningsorgan enligt fordonslagen
(2002:574) sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller
fått ett enskilt godkännande. Enligt 4 kap. 8 och 18 §§ fordonsförordningen
(2009:211) ska fordonet ha godkänts vid en ursprungskontroll innan det
genomgår provning för ett enskilt godkännande eller registreringsbesiktigas.

Till en anmälan ska besiktningsorganet bifoga de uppgifter som framgår

av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 2.

Ursprungskontroll
5 §
Transportstyrelsen ska göra en ursprungskontroll av ett fordon efter
ansökan av fordonets ägare. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla

1. uppgifter om ägarens identitet, och
2. de uppgifter om fordonet som behövs för att detta ska kunna säkert

identifieras.

Till ansökan ska i övrigt de handlingar och uppgifter bifogas som framgår

av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 2.

Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år

och bestämmelserna i lagen (2019:370) om fordons registrering och
användning ska tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, ska
ansökan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler

2019:383

background image

3

SFS

än en förmyndare, ska ansökan också innehålla uppgift om vilken
förmyndare som ska registreras.

6 § Ett fordon får godkännas vid en ursprungskontroll endast om dess
ursprung med säkerhet kan fastställas. Vid en sådan kontroll ska fordonets
identitet kontrolleras med utgångspunkt i tidigare registrering, fordons-
identifieringsnummer eller annan märkning för identifiering. Det ska även
kontrolleras om fordonet är efterlyst, om lämnade uppgifter och bifogade
handlingar styrker det uppgivna ursprunget och om bifogade handlingar är
äkta och giltiga.

Ett godkännande enligt första stycket upphör att gälla om fordonet byter

ägare innan det registreras och i annat fall fem år efter den dag då god-
kännandet meddelades.

Förutsättningar för registrering
7 §
När sådana uppgifter har lämnats som anges i 3 § första stycket 1 och
2 eller 4 § andra stycket ska fordonet registreras. Registrering får dock
vägras om

1. fordonet är efterlyst,
2. det efter godkänd ursprungskontroll av ett fordon som avses i 4 § har

framkommit uppgifter som, om de hade framkommit tidigare, skulle ha
medfört att fordonet underkänts vid kontrollen,

3. det beträffande ett fordon som inte har godkänts vid en registrerings-

besiktning framgår att fordonet är konstruerat för vänstertrafik, och det inte
framgår att fordonet uppfyller de krav som gäller i Sverige, eller

4. fordonet begärs registrerat med stöd av ett typgodkännande för fordon

i små serier och antalet fordon som har registrerats under året med stöd av
detta redan uppgår till det maximalt tillåtna antalet.

I 4 kap. 1 § finns bestämmelser om avställning av fordon vid registre-

ringen.

8 § Andra nya EG-motorfordon och nya släpvagnar till sådana fordon än
sådana som anges i 2 § får registreras endast om de omfattas av ett i Sverige
giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande.

Första stycket gäller inte
1. fordon som uteslutande är avsedda för tävling på väg,
2. prototyper av fordon som används på väg för utförande av ett särskilt

provningsprogram under en tillverkares ansvar, under förutsättning att de
särskilt har konstruerats och tillverkats för detta ändamål, eller

3. fordon som omfattas av ett tillfälligt EG-typgodkännande enligt 3 kap.

12 § fordonsförordningen (2009:211) eller av ett godkännande som god-
kännandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § samma förordning har
beslutat ska gälla i Sverige och som har tillverkats innan godkännandet
upphörde att gälla.

Ett nationellt typgodkännande som har meddelats med stöd av 3 kap.

4 § 1 b fordonsförordningen ska inte anses som ett i Sverige giltigt typgod-
kännande vid tillämpningen av denna paragraf.

9 § Bestämmelserna i 8 § gäller inte vid tillfällig registrering av fordon
enligt 17 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning.

2019:383

background image

4

SFS

Hinder för registrering
10 §
Ett fordon som har avregistrerats enligt 6 kap. 4 § får inte registreras
på nytt.

Utryckningsfordon
11 §
Följande motorfordon ska antecknas som utryckningsfordon, om de
vid ett enskilt godkännande eller en registreringsbesiktning enligt 4 kap.
fordonsförordningen (2009:211) har godkänts eller i ett intyg om överens-
stämmelse har betecknats som utryckningsfordon:

1. Ett motorfordon som har godkänts vid en lämplighetsbesiktning enligt

5 kap. 1 § 5 fordonsförordningen och som är inrättat för transport av sjuka
eller skadade och är avsett att användas uteslutande för detta ändamål av den
som ingår i en sådan organisation som avses i 7 kap. 6 § hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30).

2. Ett motorfordon som är avsett att användas endast av
a) en statlig brandkår eller en kommunal organisation för räddningstjänst

eller ett spårvägs- eller järnvägsföretag för att bereda hjälp vid eller för-
hindra olycksfall eller undanröja trafikhinder, eller

b) en polisman, tulltjänsteman eller kustbevakningstjänsteman i bråd-

skande tjänsteutövning.

Nationalitetsmärke
12 §
Ett registrerat fordon som används utomlands ska baktill vara försett
med ett nationalitetsmärke.

Märket får inte fästas så att det kan förväxlas med registreringsnumret

eller kan göra det svårare att läsa.

Fordon i internationell vägtrafik i Sverige m.m.
13 §
Ett fordon i internationell vägtrafik i Sverige ska vara registrerat i en
främmande stat.

Fordonet behöver dock inte vara registrerat om det enligt lagen

(2019:370) om fordons registrering och användning får användas här utan
att vara registrerat. Ett släpfordon behöver inte vara registrerat om det får
användas i sitt hemland utan registrering. Inte heller behöver en moped
klass I eller en motorcykel vara registrerad

1. om den har införts och används av en person som är bosatt utomlands

men som tillfälligt vistas här,

2. om den uppfyller de villkor som gäller för ett sådant fordon i brukarens

hemland,

3. om motorn har en slagvolym som inte överstiger 50 kubikcentimeter,

och

4. om den som infört mopeden eller motorcykeln får använda den i sitt

hemland utan körkort eller därmed jämförlig handling.

14 § Vid färd med ett registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige
ska föraren medföra ett registreringsbevis som är utfärdat enligt rådets
direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon,
i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/46/EU, eller
ett registreringsbevis som visar

1. registreringsnumret,
2. datum för den första registreringen eller fordonets tillverkningsår,
3. namn och adress beträffande den person som beviset har utfärdats för,

2019:383

background image

5

SFS

4. tillverkarens namn eller varumärke,
5. fordonets tillverknings- eller serienummer,
6. fordonets totalvikt, om fordonet är avsett för godstransporter, och
7. bevisets giltighetstid, om den inte är obegränsad.
Vid färd med ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige

ska dragfordonets förare medföra ett bevis om att fordonet får användas i
trafik i sitt hemland. Beviset ska innehålla de uppgifter som anges i första
stycket 2�7.

De handlingar som avses i första och andra styckena ska på begäran

överlämnas för kontroll till en bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman.
Uppgifterna i handlingarna ska vara angivna antingen med enbart latinska
bokstäver eller engelsk kursivstil eller också upprepade i denna form.
Handlingarna ska vara i sådant skick att de kan läsas utan svårighet.

15 § Ett registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige ska vara
försett med registreringsskyltar som visar fordonets registreringsnummer.

Ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige ska baktill

vara försett med en skylt som visar dragfordonets registreringsnummer. Om
flera oregistrerade släpfordon dras av ett dragfordon, ska skylten vara
placerad på det sista släpfordonet.

16 § Varje registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige ska baktill
ha ett nationalitetsmärke som visar i vilken stat fordonet är registrerat.

Ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige ska baktill

vara försett med ett nationalitetsmärke för den stat där dragfordonet är
registrerat. Detta gäller dock inte om dragfordonet är registrerat i Sverige.

Nationalitetsmärket ska bestå av högst tre latinska bokstäver. De

bokstäver som betecknar de olika staterna bestäms genom överens-
kommelser med dessa stater.

Första och andra styckena gäller inte fordon som används vid samarbete

enligt 2 eller 4 kap. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete.
Bestämmelserna gäller inte heller fordon som används av danska polismän
vid färd på svenskt territorium på den fasta förbindelsen över �resund som
den definieras i artikel 2 i avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konunga-
riket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt
samarbete i �resundsregionen.

Särskilda bestämmelser för fordon som är registrerade i Danmark,

Finland eller Norge
17 §
I stället för vad som anges i 14 § gäller för motordrivna fordon som
är registrerade i Danmark, Finland eller Norge och släpfordon som är
kopplade till dem, att fordonens registreringsskyltar ska godtas som bevis
för registreringen. Dessutom ska godtas

1. för andra danska fordon än personbilar och motorcyklar och till person-

bilar kopplade släpfordon: ⬝inregistreringsattest⬝,

2. för finska fordon: registerutdrag för fordonet eller registreringsbevis

som visar att fordonet får användas i utlandet eller interimsintyg, och

3. för norska fordon: ⬝vognkort⬝.

18 § Som identitetshandling för sådana fordon som avses i 8 § andra
stycket lagen (2019:370) om fordons registrering och användning ska godtas

1. för danska fordon: ⬝registreringsattest⬝,

2019:383

background image

6

SFS

2. för finska fordon: ⬝provnummerskyltar⬝ tillsammans med intyg om rätt

att använda sådana skyltar, och

3. för norska fordon: ⬝prøvekjennemerke⬝ tillsammans med ⬝vognkort for

årsprøvekjennemerke⬝ eller ⬝kjøreseddel for dagsprøvekjennemerke⬝
i original.

19 § Som bevis för ett sådant tillstånd som avses i 8 § tredje stycket lagen
(2019:370) om fordons registrering och användning ska godtas

1. i Danmark utfärdad tillfällig ⬝inregistreringsattest⬝ och gränsskylt,
2. i Finland utfärdat interimistiskt registreringsbevis och motsvarande

skylt eller interimsintyg och motsvarande SF-skylt, och

3. i Norge utfärdat ⬝vognkort⬝ och motsvarande skylt för särskild

registrering.

Fordonen ska dessutom vara försedda med hemlandets nationalitets-

märke.

3 kap. Följder av registreringen

Registreringsnummer och registreringsbevis
1 §
Transportstyrelsen ska i samband med registreringen av ett fordon
tilldela det ett registreringsnummer.

Registreringsnumret ska bestå av
1. tre bokstäver och tre siffror, eller
2. tre bokstäver, två siffror och en bokstav.
Transportstyrelsen ska utfärda ett registreringsbevis för varje registrerat

fordon om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

2 § Ett registreringsbevis ska innehålla tekniska uppgifter om fordonet.
Det ska även innehålla uppgifter om fordonets registrerade ägare, en för
handlingen unik behörighetskod och ett utrymme för anmälan eller ansökan
till Transportstyrelsen.

3 § Ett registreringsbevis ska utfärdas på nytt när någon uppgift i beviset
har ändrats eller när det har använts för en anmälan eller ansökan enligt
denna förordning. Ett nytt registreringsbevis ska också utfärdas efter
ansökan av fordonets ägare.

När ett nytt registreringsbevis har utfärdats, ersätter det tidigare utfärdade

bevis.

Allmänna bestämmelser om registreringsskyltar
4 §
När ett fordon har registrerats ska Transportstyrelsen tillhandahålla två
registreringsskyltar för bil och en registreringsskylt för motorcykel, moped
klass I, traktor, motorredskap, terrängmotorfordon eller släpfordon.

5 § Ett registrerat fordon får bara användas om det är försett med
registreringsskyltar i föreskriven ordning.

Första stycket gäller dock inte om fordonet används vid färd kortaste

lämpliga väg till Polismyndigheten för att fordonet ska förses med en
provisorisk registreringsskylt.

6 § På en bil ska den ena registreringsskylten placeras framtill och den
andra baktill. På en traktor, ett motorredskap eller ett terrängmotorfordon

2019:383

background image

7

SFS

ska registreringsskylten placeras framtill. På en motorcykel, en moped
klass I eller ett släpfordon ska registreringsskylten placeras baktill.

Om det medför en avsevärd olägenhet att ha skylten framtill på en traktor,

ett motorredskap eller en terrängskoter eller baktill på ett släpfordon som
dras av en traktor eller ett motorredskap, får den placeras på någon annan
lämplig plats.

7 § Registreringsskyltarna ska vara väl synliga och hållas i sådant skick att
de lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat inte placeras så att
skyltarna inte går att avläsa.

Första stycket gäller inte när en bil används i väghållningsarbete eller

liknande arbete och den ena skylten skyms av ett redskap som används i
arbetet.

På en registreringsskylt får inte något annat tecken eller märke sättas än

ett sådant som har satts på skylten vid tillverkningen. Har ett märke satts fast
på skylten enligt tidigare gällande bestämmelser behöver det dock inte tas
bort.

8 § För ett registrerat fordon ska en skyltavgift tas ut för varje skylt.
Avgiften tas ut när fordonet registreras. Om fordonet ställs av vid
registreringen, tas dock avgiften ut när avställningen upphör eller, om detta
inte sker, när fordonet avregistreras. För en taxiskylt som avses i 11 § tas
avgiften ut när fordonet har anmälts för användning i taxitrafik enligt
taxitrafiklagen (2012:211). För en tävlingsfordonsskylt som avses i 9 § tas
avgiften ut när fordonet har registrerats i vägtrafikregistret som tävlings-
fordon.

Den som när avgiften ska tas ut är antecknad som ägare till fordonet i

vägtrafikregistret är skyldig att betala avgiften.

Registreringsskyltar för tävlingsfordon
9 §
En registreringsskylt för ett fordon som har registrerats för användning
som tävlingsfordon (tävlingsfordonsskylt) ska ha det särskiljande utseende
som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 §
andra stycket.

10 § Den som innehar tävlingsfordonsskyltar är skyldig att lämna in
skyltarna till Transportstyrelsen när fordonet inte längre ska vara försett med
sådana.

Registreringsskyltar för taxi
11 §
Ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt
taxitrafiklagen (2012:211) och som inte har undantagits från skyldigheten
enligt 5 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238) att ha taxameter ska ha
en särskild registreringsskylt (taxiskylt).

12 § Den som innehar taxiskyltar är skyldig att lämna in skyltarna till
Transportstyrelsen när fordonet inte längre ska vara försett med sådana.

Ersättningsskyltar och provisoriska registreringsskyltar
13 §
Om en registreringsskylt har förstörts, förkommit, förändrats eller av
annan anledning inte lämpligen kan användas, får fordonets ägare eller
förare ansöka om en ersättningsskylt hos Transportstyrelsen eller
Polismyndigheten.

2019:383

background image

8

SFS

14 § Transportstyrelsen lämnar ut ersättningsskyltar.

I samband med att en ansökan om en ersättningsskylt görs hos

Polismyndigheten ska myndigheten på begäran lämna ut en provisorisk
registreringsskylt.

15 § Ersättningsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar får inte
lämnas ut för ett fordon om användningsförbud råder för det enligt 25 §
lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, 18 a § lagen
(2004:629) om trängselskatt, 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 §
lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller 14 §
lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg. Detsamma gäller om
fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 5 kap. 8 §
taxitrafiklagen (2012:211) och fordonet är anmält för användning i taxitrafik
enligt den lagen.

Om fordonet är avställt får ersättningsskyltar eller provisoriska skyltar

lämnas ut endast om det hade fått ske om fordonet hade varit skatte- eller
avgiftspliktigt enligt nämnda lagar.

Om ett fordons registreringsskyltar har tagits om hand enligt 28 § lagen

om vägavgift för vissa tunga fordon, 18 c § lagen om trängselskatt, 6 kap.
3 § vägtrafikskattelagen, 8 § lagen med särskilda bestämmelser om fordons-
skatt eller 16 § lagen om infrastrukturavgifter på väg, får efter ansökan
ersättningsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar lämnas ut till
fordonets ägare när det inte längre finns något hinder mot det enligt någon
av dessa lagar.

16 § Polismyndigheten ska genast underrätta Transportstyrelsen om att en
ansökan om en ersättningsskylt har gjorts och att en provisorisk skylt har
lämnats ut.

När ett fordons registreringsskyltar har tagits om hand i något fall som

avses i 15 § ska Polismyndigheten anmäla det till Transportstyrelsen.

17 § Ett fordon får användas med en provisorisk registreringsskylt endast
till dess att fordonets ägare eller förare har fått en ersättningsskylt. En
ersättningsskylt ska så snart som möjligt placeras på fordonet.

18 § Det som anges om registreringsskyltar gäller i tillämpliga delar även
ersättningsskyltar och provisoriska skyltar.

4 kap. Avställning och påställning av fordon
1 §
I samband med registreringen ställs ett fordon av om ägaren inte begär
något annat.

Ett fordon ska dock alltid ställas av om
1. de handlingar och uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 3 och

andra stycket inte har lämnats för fordonet, eller

2. fordonet ska registreringsbesiktigas eller genomgå ett enskilt god-

kännande.

2 § I andra fall än som avses i 1 § ska ett fordon ställas av

1. efter en fullständig anmälan av fordonets registrerade ägare till

Transportstyrelsen, eller

2. efter det att ett mottagningsbevis som utfärdats enligt 13 § bil-

skrotningsförordningen (2007:186) har kommit in till Transportstyrelsen.

2019:383

background image

9

SFS

En anmälan som avses i första stycket 1 ska göras skriftligen på

registreringsbeviset i original eller på det sätt som framgår av föreskrifter
som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 1. I 8 kap. finns bestämmelser
om direktanmälan.

3 § En anmälan om avställning är inte fullständig förrän Transport-
styrelsen har fått in uppgift om den behörighetskod som framgår av
registreringsbeviset.

Uppgift om behörighetskod behöver inte lämnas om anmälarens

behörighet styrks genom elektronisk överföring på det sätt som framgår av
föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 1.

4 § Om en anmälan om avställning görs samtidigt med en anmälan om
ägarbyte på fordonets registreringsbevis, anses den som har förvärvat
fordonet enligt anmälan ha ställt av fordonet.

5 § Om det finns särskilda skäl, får ett fordon ställas av även om anmälan
inte uppfyller vad som anges i 2 och 3 §§.

6 § Avställningstiden räknas från och med den dag en anmälan om av-
ställning eller ett mottagningsbevis som utfärdats enligt 13 § bilskrotnings-
förordningen (2007:186) kom in till Transportstyrelsen.

7 § Om ett fordon har ställts av i samband med registreringen enligt 1 §
andra stycket, får Transportstyrelsen på den registrerade ägarens begäran
besluta att avställningen ska upphöra (påställning) när de handlingar och
uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 3 och andra stycket har
lämnats.

8 § Om ett fordon ska registreringsbesiktigas, får Transportstyrelsen
besluta att fordonet ska ställas på under förutsättning att fordonet godkänns
vid registreringsbesiktningen och det inte finns något annat hinder mot
påställning.

9 § I andra fall än som avses i 7 eller 8 § ska ett fordon ställas på efter en
fullständig anmälan av fordonets registrerade ägare till Transportstyrelsen.
Ett fordon som har ställts av enligt 2 § första stycket 2 får dock inte ställas
på.

En anmälan ska göras skriftligen på registreringsbeviset i original eller på

det sätt som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap.
1 § 1. I 8 kap. finns bestämmelser om direktanmälan.

En anmälan om påställning är inte fullständig förrän Transportstyrelsen

har fått in uppgifter om en gällande trafikförsäkring för ett trafikförsäkrings-
pliktigt fordon och om den behörighetskod som framgår av registrerings-
beviset. Uppgift om behörighetskod behöver dock inte lämnas om
anmälarens behörighet styrks genom elektronisk överföring på det sätt som
framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 1.

10 § Om en anmälan om påställning görs samtidigt med en anmälan om
ägarbyte på fordonets registreringsbevis, anses den som har förvärvat
fordonet enligt anmälan ha ställt på fordonet.

2019:383

background image

10

SFS

11 § Om det finns särskilda skäl, får ett fordon ställas på även om anmälan
inte uppfyller vad som anges i 9 §. Det ska dock alltid finnas uppgift om en
gällande trafikförsäkring för ett trafikförsäkringspliktigt fordon.

12 § Tiden för påställningen räknas från och med dagen för Transport-
styrelsens beslut.

13 § Ett fordon som omfattas av ett typgodkännande och som har
registrerats med stöd av ett intyg om överensstämmelse får ställas på första
gången endast om intyget fortfarande är giltigt.

Första stycket gäller inte fordon som omfattas av ett tillfälligt

godkännande enligt 3 kap. 12 eller 13 § fordonsförordningen (2009:211)
eller av ett godkännande som godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap.
34 § samma förordning har beslutat ska gälla i Sverige, och som har
tillverkats innan godkännandet upphörde att gälla.

14 § Ett fordon som omfattas av ett nationellt typgodkännande, är försett
med ett typgodkännandemärke, är åtföljt av ett typintyg och har registrerats
med stöd av typintyget får ställas på första gången endast om intyget
fortfarande är giltigt.

5 kap. �ndrade förhållanden i fråga om fordon

Registrerad ägare
1 §
Om ett fordon har bytt ägare, ska den registrerade ägaren och den som
har förvärvat fordonet anmäla ägarbytet till Transportstyrelsen.

Har endast förvärvaren anmält ägarbytet, ska den registrerade ägaren ges

tillfälle att yttra sig över anmälan innan en ny ägare får registreras. Om
endast den registrerade ägaren har anmält ägarbytet, ska förvärvaren enligt
anmälan ges tillfälle att yttra sig innan en ny ägare får registreras.

2 § Den nya ägaren ska registreras från och med den dag som anges i
anmälan. Om anmälan inte har kommit in till Transportstyrelsen inom tio
dagar från den angivna dagen för ägarbytet, ska den nya ägaren registreras
först från och med den dag anmälan kom in.

3 § En anmälan om att en ny ägare ska registreras för ett fordon ska göras
skriftligen på fordonets registreringsbevis i original, om inte något annat
framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 7 eller
om en anmälan har gjorts enligt 8 kap. En anmälan ska innehålla

1. den registrerade ägarens namn,
2. identitetsuppgifter för den som ska registreras som ägare,
3. fordonets registreringsnummer,
4. övriga uppgifter om fordonet som kan behövas för att det ska kunna

identifieras, och

5. uppgift om dag för ägarbytet.
För en traktor, en tung terrängvagn eller ett fordon som avses i 5 § lagen

(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon ska det till ledning för
beskattningen lämnas en skriftlig uppgift om användningen.

4 § En ny ägare till ett fordon får registreras utan att en anmälan enligt 1 §
har kommit in till Transportstyrelsen om

2019:383

background image

11

SFS

1. det genom en dom som har fått laga kraft bestämts att någon annan än

den registrerade ägaren har bättre rätt till fordonet,

2. fordonet har sålts med stöd av lagen (1985:982) om näringsidkares rätt

att sälja saker som inte har hämtats,

3. fordonet har sålts med förbehåll om återtaganderätt och säljaren har

utnyttjat sin rätt att återta fordonet enligt konsumentkreditlagen (2010:1846)
eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.,

4. det har utfärdats ett mottagningsbevis för fordonet enligt 13 § bil-

skrotningsförordningen (2007:186), eller

5. det annars finns någon särskild anledning till det.
I fall som avses i första stycket får den nya ägaren registreras från en

tidigare tidpunkt än vad som anges i 2 §.

5 § Om ett fordon överlåts, ska det antecknas i vägtrafikregistret som
utryckningsfordon eller stå kvar som ett sådant fordon endast om
förutsättningarna i 2 kap. 11 § är uppfyllda.

6 § Om ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt
taxitrafiklagen (2012:211) har bytt ägare och ägarbytet innebär att fordonet
inte längre ska ha en taxiskylt, ska den nya ägaren registreras först när det
finns en uppgift i registret om att taxiskylten har getts in till Transport-
styrelsen i enlighet med 3 kap. 12 §.

7 § Transportstyrelsen får vägra att registrera ett ägarbyte om fordonet är
efterlyst eller taget i beslag.

Kreditköp och leasing
8 §
I en anmälan om ägarbyte ska det i förekommande fall anges att en
näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har överlåtit fordonet genom
kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller har upplåtit fordonet med
nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år. I det förstnämnda fallet ska
uppgift lämnas om slutdatum för den förbehållna återtaganderätten.

9 § Om ett fordon har förvärvats eller innehas på det sätt som anges i 8 §,
ska den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet
respektive den som enligt registret har upplåtit nyttjanderätten ges möjlighet
att yttra sig över en anmälan om ägarbyte.

Har återtaganderätt förbehållits ska yttrandet avse uppgiften om att denna

rätt har förbehållits kreditgivaren. Har nyttjanderätt upplåtits på det sätt som
anges i första stycket ska yttrandet avse registrering av en ny ägare till
fordonet.

10 § Om ett förbehåll om återtaganderätt har upphört eller om slutdatumet
har ändrats, ska den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta
fordonet genast anmäla ändringen till Transportstyrelsen. Detsamma gäller
om förbehållet om återtaganderätt har överlåtits. I det senare fallet ska
identitetsuppgifter lämnas om den som har förvärvat förbehållet om åter-
taganderätt.

Om kreditköparen begär att uppgiften om att fordonet omfattas av ett

förbehåll om återtaganderätt ska tas bort, ska den som enligt registret har
förbehållit sig rätt att återta fordonet ges möjlighet att yttra sig över begäran.

2019:383

background image

12

SFS

11 § Om den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet
motsätter sig att en uppgift om kreditköp med förbehåll om återtaganderätt
tas bort, ska uppgiften stå kvar. Om fordonet innehas med nyttjanderätt för
en bestämd tid om minst ett år, får en ny ägare registreras bara om den som
har upplåtit nyttjanderätten går med på att ägarbytet registreras.

Registrering av förmyndare
12 §
Om den som i en anmälan om ägarbyte uppges ha förvärvat ett fordon
inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (2019:370) om fordons
registrering och användning ska tillämpas på en förmyndare för honom eller
henne, ska anmälan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har för-
värvaren fler än en förmyndare, ska anmälan också innehålla uppgift om
vilken förmyndare som ska registreras.

Om en anmälan om ägarbyte saknar uppgifter enligt första stycket, ska

ägarbyte inte registreras.

Namn och adress
13 §
Om en ägare av ett registrerat fordon som inte är folkbokförd eller
som har tilldelats ett särskilt identifikationsnummer av Transportstyrelsen
ändrar namn eller adress i landet, ska han eller hon inom en vecka efter
ändringen skriftligen anmäla detta till Transportstyrelsen.

Fordons användning
14 §
En ägare som i de fall som anges i andra stycket avser att ändra
användningen av ett registrerat fordon, ska före ändringen skriftligen anmäla
det nya användningssättet till Transportstyrelsen. I anmälan ska det anges
när ändringen avses ske.

En anmälan enligt första stycket ska göras om
1. fordonet avses bli använt så att det ska ställas in till kontrollbesiktning

enligt 6 kap. 6 § fordonsförordningen (2009:211), eller

2. fordonet tidigare har anmälts för sådan användning som anges i 1 men

inte längre avses bli använt så.

En anmälan enligt första stycket behöver dock inte göras om en sådan ska

göras till Transportstyrelsen enligt yrkestrafikförordningen (2012:237),
taxitrafikförordningen (2012:238) eller förordningen (1998:780) om bilut-
hyrning.

15 § En ägare som i de fall som anges i andra stycket avser att ändra
användningen av fordonet, ska före ändringen skriftligen anmäla det nya
användningssättet till Transportstyrelsen. I anmälan ska det anges när
ändringen avses ske.

En anmälan enligt första stycket ska göras innan
1. en traktor skatteklass II används så att den ska anses som en traktor

skatteklass I,

2. en traktor skatteklass I används så att den ska anses som en traktor

skatteklass II,

3. ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton används så att det ska

beskattas enligt skatteklass I,

4. ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton, som beskattas enligt

skatteklass I, används så att det inte längre ska beskattas i den klassen,

5. en tung terrängvagn, som hör till skatteklass II, används så att fordons-

skatt ska betalas,

2019:383

background image

13

SFS

6. en tung terrängvagn, som hör till skatteklass I, används så att den hör

till skatteklass II,

7. en släpvagn som dras endast av en traktor, ett motorredskap eller en

tung terrängvagn eller en släpvagn med en skattevikt över tre ton ska dras
uteslutande av ett motorfordon som inte kan drivas med dieselolja,

8. ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa

tunga fordon och som uteslutande eller så gott som uteslutande används för
väghållningsändamål, och därför är undantaget från avgift, används för
något annat ändamål,

9. ett fordon som anges i 8 och för vilket avgift enligt lagen om vägavgift

för vissa tunga fordon ska betalas används så att det ska vara undantaget från
avgiften,

10. en traktor skatteklass II används högst 15 dagar som en traktor skatte-

klass I, eller

11. en tung terrängvagn som hör till skatteklass II används högst 15 dagar

som skatteklass I.

6 kap. Avregistrering av fordon
1 §
I andra fall än när en direktanmälan görs enligt 8 kap. ska ett fordon
avregistreras efter det att den registrerade ägaren till Transportstyrelsen har
gjort en fullständig skriftlig anmälan på fordonets registreringsbevis i
original, om inte något annat framgår av föreskrifter som har meddelats med
stöd av 15 kap. 1 § 7, och

1. ägaren visar att fordonet har förstörts eller att någon annan åtgärd har

vidtagits som gör det sannolikt att fordonet inte längre kommer att användas
i trafik,

2. fordonet har ändrats så att det inte längre kan hänföras till ett

registreringspliktigt fordonsslag,

3. fordonet har registrerats i det militära fordonsregistret enligt militär-

trafikförordningen (2009:212),

4. en ansökan om tillfällig registrering enligt 16 § första stycket 1 lagen

(2019:370) om fordons registrering och brukande har beviljats för ett fordon
som inte är nytt eller det visas att fordonet på något annat sätt varaktigt har
förts ut ur landet, eller

5. ägaren har förlorat fordonet genom brott och det inte har anträffats

inom två år därefter.

En bil med en totalvikt om högst 3,5 ton får, om det inte finns särskilda

skäl för något annat, avregistreras på grund av någon omständighet som
avses i första stycket 1 endast om ett skrotningsintyg enligt 36 § bil-
skrotningsförordningen (2007:186) lämnas in tillsammans med en anmälan
om avregistrering.

Ett skrotningsintyg som har utfärdats av den som är godkänd av en

behörig myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att
utfärda sådana intyg ska godtas som underlag för en anmälan om
avregistrering enligt detta kapitel.

Till en anmälan ska i övrigt de handlingar och uppgifter bifogas som

framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 2.

2 § För att en anmälan om avregistrering enligt 1 § ska vara fullständig
krävs att något av följande har kommit in till Transportstyrelsen:

1. fordonets registreringsskyltar,

2019:383

background image

14

SFS

2. ett skrotningsintyg enligt 36 § bilskrotningsförordningen (2007:186) av

vilket det framgår att registreringsskyltarna har tagits om hand för skrotning,
eller

3. en skriftlig anmälan om att registreringsskyltarna har förstörts eller

förkommit på något annat sätt.

3 § Ett fordon får avregistreras även om en anmälan enligt 1 och 2 §§ inte
har gjorts om Transportstyrelsen

1. får veta att någon av de händelser som avses i 1 § första stycket har

inträffat, eller

2. annars har anledning att anta att fordonet inte längre finns i behåll eller

kommer att användas i trafik.

4 § Ett fordon avregistreras från och med den dag en fullständig anmälan
om avregistrering har kommit in till Transportstyrelsen. Avregistreras ett
fordon enligt 3 eller 4 § gäller avregistreringen från och med den dag
beslutet meddelades.

Trots första stycket får ett fordon avregistreras från och med den dag

fordonet enligt intyg har registrerats i ett annat land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Ett sådant intyg ska ha kommit in till
Transportstyrelsen inom två månader från registreringen.

7 kap. Underrättelser om fordon
1 §
Transportstyrelsen ska underrätta fordonsägaren om

1. det finns något hinder mot att använda ett fordon när skatt påförs för

detta,

2. det i vägtrafikregistret förs in en uppgift om ett förhållande som innebär

att ett fordon inte får användas,

3. körförbud eller föreläggande om kontrollbesiktning meddelas i fråga

om ett avställt fordon,

4. det i vägtrafikregistret förs in en uppgift om ägarbyte i fråga om ett

fordon som inte är avställt och som enligt uppgift i registret inte får
användas, eller

5. ett fordon har avregistrerats.
När en fordonsägare underrättas om att ett fordon har avregistrerats ska

fordonsägaren i förekommande fall informeras om skyldigheten att lämna
in fordonets registreringsskyltar eller att anmäla att skyltarna har förstörts
eller förkommit.

2 § Transportstyrelsen ska, när ett fordon registreras, underrätta

1. Försvarsmakten om registreringen, och
2. aktuell försäkringsanstalt om uppgiven försäkring och fordonets

registreringsnummer.

3 § Transportstyrelsen ska underrätta Försvarsmakten, om en uppgift i
vägtrafikregistret för ett fordon som ingår i totalförsvarets fordonsregister
ändras.

4 § Transportstyrelsen ska, om en uppgift om en trafikförsäkring lämnas
av någon annan än en försäkringsanstalt vid något annat tillfälle än vid
registrering, underrätta aktuell försäkringsanstalt om försäkringen och, om
beviset avser ett visst fordon, fordonets registreringsnummer. Uppgift ska

2019:383

background image

15

SFS

också lämnas om att ett fordon omfattas av trafikförsäkring enligt ett tidigare
ingivet bevis.

Transportstyrelsen ska, om det saknas en uppgift i vägtrafikregistret om

gällande trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som är registrerat och
inte är avställt, underrätta Trafikförsäkringsföreningen om detta.

5 § En försäkringsanstalt ska underrätta Transportstyrelsen om att en
trafikförsäkring har tecknats för ett registrerat fordon och för den som har
meddelats saluvagnslicens. Underrättelsen ska ha kommit in till Transport-
styrelsen inom tio dagar från det att försäkringen tecknades.

6 § Skatteverket ska underrätta Transportstyrelsen om de ändringar av
uppgifter i folkbokföringsdatabasen eller beskattningsdatabasen som är av
betydelse för vägtrafikregistreringen.

7 § Ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574), hos vilket ett
fordon har registreringsbesiktigats enligt 4 kap. 17 § fordonsförordningen
(2009:211), ska anmäla detta och lämna de uppgifter som behövs till
Transportstyrelsen.

8 § I de fall en uppgift om en beteckning på en skylt för beskicknings-
fordon eller om skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall ska föras in i vägtrafikregistret svarar Regerings-
kansliet (Utrikesdepartementet) för att Transportstyrelsen underrättas om
uppgiften.

8 kap. Direktanmälan om fordon
1 §
Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta att följande uppgifter för
registrering i vägtrafikregistret får lämnas till styrelsen genom elektronisk
överföring på det sätt som framgår av föreskrifter som har meddelats med
stöd av 15 kap. 1 § 1 (direktanmälan):

1. ägarbyte,
2. avregistrering,
3. avställning,
4. påställning,
5. förbehåll om återtaganderätt vid kreditköp,
6. nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år,
7. användning av fordon med en totalvikt av högst 3,5 ton i uthyrnings-

rörelse,

8. trafikförsäkring,
9. godkännande vid efterkontroll av en ackrediterad verkstad,
10. mottagningsbevis utfärdat enligt 13 § bilskrotningsförordningen

(2007:186), och

11. skrotningsintyg utfärdat enligt 36 § bilskrotningsförordningen

(2007:186).

2 § Ett medgivande enligt 1 § får lämnas till en försäkringsanstalt och till
den som i sin yrkesmässiga verksamhet har hand om fordon och som bedöms
ha förutsättningar att lämna uppgifter på ett tillförlitligt sätt.

Ett medgivande får återtas om förutsättningarna för det inte längre finns

eller om det finns någon annan särskild anledning att återta det.

2019:383

background image

16

SFS

3 § Anmälningar om påställning får avse endast sådana fordon som
uppgiftslämnaren är registrerad ägare till.

Andra anmälningar än om påställning får avse även sådana fordon som

uppgiftslämnaren har förvärvat eller, i fråga om en försäkringsanstalt, har
tagit hand om i samband med ett skadefall.

Om en anmälan om påställning görs samtidigt med en anmälan om

ägarbyte, anses den som har förvärvat fordonet enligt anmälan ha ställt på
fordonet även om han eller hon inte är att anse som registrerad ägare till
fordonet.

Anmälningar om ägarbyte får inte avse överlåtelser till någon som inte

har fyllt 18 år.

4 § Avställningstiden räknas från och med den dag då uppgiften fördes in
i vägtrafikregistret.

5 § Om den nya uppgiften har betydelse endast för uppgiftslämnaren,
utfärdas inget nytt registreringsbevis efter en direktanmälan.

9 kap. Saluvagnslicens

Ansökan
1 §
En ansökan om saluvagnslicens ska vara skriftlig och på det sätt som
framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 2 inne-
hålla uppgifter om rörelsens företagsnamn, omfattning och de förhållanden
under vilka rörelsen bedrivs.

2 § Ett bevis om trafikförsäkring som avser samtliga motordrivna fordon
som ska användas med saluvagnsskylt ska ges in tillsammans med ansökan,
om det inte av vägtrafikregistret framgår att det finns en gällande trafik-
försäkring för fordonen.

Saluvagnsskyltar
3 §
Ett fordon som används med stöd av en saluvagnslicens ska vara
försett med en saluvagnsskylt. En sådan skylt ska vara placerad baktill på en
bil, en motorcykel, en moped klass I eller ett släpfordon och framtill på en
traktor, ett motorredskap eller ett terrängmotorfordon.

När en registreringsskylt har tillhandahållits för ett fordon ska fordonet

genast förses även med denna skylt.

4 § Transportstyrelsen tillhandahåller saluvagnsskyltar.

Om saluvagnsskylten har förstörts eller förkommit, kan innehavaren efter

en skriftlig anmälan till Transportstyrelsen få ut en ny skylt med en annan
beteckning än den som fanns på den tidigare skylten.

5 § En saluvagnsskylt som har lämnats ut under ett visst kalenderår får
användas även efter det årets utgång så länge saluvagnslicensen gäller, om
innehavaren årligen betalar vägtrafikregisteravgift enligt 9 §, betalar salu-
vagnsskatt och håller fordonen trafikförsäkrade.

6 § Bestämmelserna i 3 kap. 5 och 7 §§ gäller i tillämpliga delar för salu-
vagnsskyltar.

I 12 kap. 5 § finns bestämmelser om rätt för en polisman att i vissa fall ta

om hand en saluvagnsskylt.

2019:383

background image

17

SFS

7 § Om en saluvagnslicens har återkallats eller om rätten att använda salu-
vagnsskylt har upphört av någon annan anledning, ska en utlämnad skylt
omedelbart lämnas in till Transportstyrelsen. Om en skylt har förstörts eller
förkommit, ska detta skriftligen anmälas till Transportstyrelsen.

Underrättelseskyldighet
8 §
Om en myndighet har anledning att anta att en saluvagnslicens har
utnyttjats i strid med bestämmelserna om saluvagnslicens eller att det annars
finns anledning att återkalla en sådan licens, ska det anmälas till Transport-
styrelsen.

Avgifter
9 §
För varje saluvagnsskylt ska en avgift tas ut.

Innehavaren av en saluvagnslicens ska i samband med att en saluvagns-

skylt registreras betala en vägtrafikregisteravgift. En sådan avgift ska
därefter årligen under december månad betalas för det följande året för varje
fordon som är anmält att användas samtidigt med stöd av licensen.

Avgifterna tas ut i samband med att saluvagnsskatt tas ut enligt vägtrafik-

skattelagen (2006:227). Därvid ska 3 kap. 2 §, 4 kap. 1�7, 9 och 10 §§,
5 kap. 7 och 17 §§, 7 kap. och 8 kap. 2�4 §§ vägtrafikskattelagen samt 10
och 11 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242) tillämpas.

Om saluvagnsskatt inte ska betalas, ska avgiften tas ut på det sätt som

framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 1. Om en
sådan avgift inte betalas i rätt tid, ska avgiften lämnas för indrivning.
Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor,
om det inte krävs från allmän synpunkt. Bestämmelser om indrivning finns
i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i
indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får verkställighet ske
enligt utsökningsbalken. �verklagande av ett beslut inverkar inte på
skyldigheten att betala avgiften.

10 kap. Tillfällig registrering

Ansökan
1 §
En ansökan om tillfällig registrering ska göras skriftligen av fordonets
ägare eller, i fall som avses i 17 § första stycket 1�3 lagen (2019:370) om
fordons registrering och användning, av den som avser att förvärva fordonet.
Den ska innehålla

1. uppgifter om sökandens identitet, och
2. de uppgifter som behövs om fordonet för att det ska kunna säkert

identifieras.

Till ansökan ska ett bevis om trafikförsäkring för ett trafikförsäkrings-

pliktigt fordon bifogas, om det inte framgår av vägtrafikregistret att det finns
en gällande trafikförsäkring för fordonet.

I fall som avses i 16 § lagen (2019:370) om fordons registrering och

användning ska en ansökan om tillfällig registrering göras inom en vecka
från den dag då fordonet fördes in i landet.

2 § Till ansökan ska de handlingar och uppgifter bifogas som framgår av
föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 1 § 2.

Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år

och bestämmelserna i lagen (2019:370) om fordons registrering och
användning ska tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, ska

2019:383

background image

18

SFS

ansökan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler
än en förmyndare, ska ansökan också innehålla uppgift om vilken för-
myndare som ska registreras.

3 § Fordon som avses i 17 § första stycket 1�3 lagen (2019:370) om
fordons registrering och användning ska föras ut ur landet inom den tid som
den tillfälliga registreringen gäller. Om så inte sker och det är fråga om ett
fordon som utgör en icke-unionsvara enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en
tullkodex för unionen, ska det anmälas till Tullverket.

Följder av registreringen
4 §
När en tillfällig registrering har meddelats ska Transportstyrelsen
tillhandahålla särskilda registreringsskyltar (interimsskyltar). Ett fordon
som används med stöd av en tillfällig registrering ska vara försett med
sådana skyltar.

Bestämmelserna i 3 kap. 5�8 §§ gäller i tillämpliga delar för interims-

skyltar. En interimsskylt får dock inte vara provisorisk.

5 § Transportstyrelsen ska underrätta den försäkringsanstalt där fordonet
är trafikförsäkrat om registreringen.

6 § Om ett fordon används med stöd av en tillfällig registrering, ska ett
beslut om den tillfälliga registreringen medföras vid färd och på tillsägelse
visas upp för en polisman eller en bilinspektör.

Förutsättningar och hinder för registrering
7 §
Ett fordon som har förts in till Sverige för att användas stadigvarande
här och som registreras efter en anmälan enligt 2 kap. 4 §, ska vara godkänt
vid en ursprungskontroll enligt 2 kap. 5 och 6 §§ innan en tillfällig
registrering meddelas.

I fråga om andra fordon än sådana som anges i första stycket får tillfällig

registrering vägras om fordonet är efterlyst eller om dess identitet är oklar
på grund av att lämnade uppgifter om tidigare registrering, fordons-
identifieringsnummer eller annan märkning för identifiering inte har kunnat
säkerställas vid en kontroll.

Tillfällig registrering ska inte meddelas om det finns ett användnings-

förbud för fordonet enligt 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa
tunga fordon, 18 a § lagen (2004:629) om trängselskatt, 6 kap. 1 § vägtrafik-
skattelagen (2006:227), 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser
om fordonsskatt eller 14 § lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg.

Underrättelseskyldighet
8 §
En myndighet som har anledning att anta att förutsättningarna för en
tillfällig registrering inte är uppfyllda, ska anmäla detta till Transport-
styrelsen.

2019:383

background image

19

SFS

11 kap. Särskilda fordonsskyltar

Skyltar för beskickningsfordon
1 §
Om ett fordon ägs av någon som enligt lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall är undantagen från skatt, ska fordonet tilldelas
skyltar för beskickningsfordon.

2 § Sammansättningen av tecken på skyltar för beskickningsfordon
bestäms av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med hänsyn till det
berörda landet och den ställning som den som äger eller använder fordonet
har. Om dessa förhållanden ändras, ska fordonet tilldelas nya skyltar.

3 § Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) prövar frågor om tilldelning
av skyltar för beskickningsfordon och svarar även för att dessa tillhanda-
hålls.

4 § Om skatteplikt inträder för fordonet, ska Transportstyrelsen tillhanda-
hålla registreringsskyltar för fordonet. För tiden till dess att sådana skyltar
har lämnats ut ska Polismyndigheten tillhandahålla provisoriska registre-
ringsskyltar. Under den tiden får fordonet användas med dessa skyltar.

5 § Bestämmelserna i 3 kap. 5�8 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga om
skyltar för beskickningsfordon.

Personliga fordonsskyltar
6 §
Med personliga fordonsskyltar avses skyltar med en särskild tecken-
kombination.

7 § Rätten att använda personliga fordonsskyltar för ett registrerat fordon
och förlängning av en sådan rätt upplåts av Transportstyrelsen till ett pris
som Trafikverket bestämmer.

8 § Transportstyrelsen ska tillhandahålla personliga fordonsskyltar när
styrelsen har underrättats om vilket fordon skyltarna ska användas för.

Transportstyrelsen prövar också frågan om utfärdande av nya personliga

fordonsskyltar.

9 § Personliga fordonsskyltar får efter anmälan till Transportstyrelsen
flyttas över till ett annat fordon som ägs av den som har rätt att använda dem.
Hur skyltarna i övrigt får användas framgår av föreskrifter som har
meddelats med stöd av 15 kap. 1 § andra stycket.

Rätten att använda personliga fordonsskyltar gäller i tio år med möjlighet

till förlängning med perioder om fem eller tio år.

10 § Bestämmelserna i 3 kap. 5�8 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga om
personliga fordonsskyltar.

12 kap. Straffbestämmelser och omhändertagande av skyltar

Ansvar
1 §
Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
använder ett fordon i strid med

1. 2 kap. 13, 15 eller 16 §,

2019:383

background image

20

SFS

2. 3 kap. 5 §, 7 § första eller tredje stycket, 17 §, 18 § jämförd med 3 kap.

5 § eller 7 § första eller tredje stycket,

3. 9 kap. 3 § första stycket, 6 § första stycket jämförd med 3 kap. 5 § eller

7 § första eller tredje stycket,

4. 10 kap. 4 § första eller andra stycket jämförd med 3 kap. 5 § eller 7 §

första eller tredje stycket, eller

5. 11 kap. 5 § eller 10 § jämförd med 3 kap. 5 § eller 7 § första eller tredje

stycket.

Till samma straff döms ägaren av ett fordon, om han eller hon uppsåtligen

eller av oaktsamhet inte har gjort vad som skäligen har kunnat krävas av
honom eller henne för att hindra att fordonet användes.

Den som innehar ett fordon med nyttjanderätt för obestämd tid eller för

en bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma om
förare av fordonet eller anlitar någon annan förare än den som ägaren har
utsett döms i ägarens ställe enligt andra stycket.

2 § Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter mot

1. 2 kap. 14 §,
2. 3 kap. 12 § eller 18 § jämförd med 3 kap. 12 §,
3. 5 kap. 13, 14 eller 15 §,
4. 9 kap. 7 §, eller
5. 5 § tredje stycket andra meningen.
Till samma straff döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter

mot föreskrifter om skyltar eller märken som har meddelats med stöd av
15 kap. 1 §.

3 § En innehavare av en saluvagnslicens som uppsåtligen eller av
oaktsamhet låter någon annan obehörigen använda en saluvagnsskylt döms
till böter.

4 § Den som vid en ansökan eller en anmälan enligt denna förordning
uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar en oriktig uppgift döms till böter,
om inte straff för gärningen kan dömas ut enligt brottsbalken.

Omhändertagande av saluvagnsskyltar
5 §
En saluvagnsskylt får tas om hand av en polisman eller en bilinspektör,
om skylten används i strid med bestämmelserna i denna förordning. När en
sådan skylt tas om hand ska Transportstyrelsen underrättas.

Den polisman eller bilinspektör som har tagit hand om fordonets

saluvagnsskyltar får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga
uppställnings- eller avlastningsplats. Vid en sådan färd ska ett bevis om
medgivandet medföras.

13 kap. Prövningsförfarande

Beslutsmyndighet
1 §
Transportstyrelsen prövar frågor och fattar beslut enligt denna
förordning om inte något annat framgår av bestämmelserna.

Omprövning av beslut
2 §
Transportstyrelsen får efter omprövning ändra ett beslut som har
fattats automatiserat. En begäran om omprövning av ett sådant beslut ska

2019:383

background image

21

SFS

göras skriftligen och ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom ett år
från dagen för beslutet. Ett beslut som har fattats automatiserat får också
omprövas på initiativ av Transportstyrelsen inom två månader från dagen
för beslutet.

Första stycket gäller inte avgifter som avses i 3 kap. 8 § och som tas ut i

samband med fordonsskatt samt avgifter som avses i 9 kap. 9 § och som tas
ut i samband med saluvagnsskatt.

3 § Bestämmelser om ändring av beslut i andra fall än som avses i 2 § finns
i 37�39 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Inhibition
4 §
Ett beslut enligt denna förordning gäller omedelbart, om inte besluts-
myndigheten beslutar något annat. Beslutsmyndigheten får bestämma att ett
beslut som ska omprövas tills vidare inte ska gälla (inhibition).

14 kap. �verklagande
1 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-
gande av beslut enligt denna förordning.

Följande beslut får dock inte överklagas:
1. utformningen av registreringsskyltar som ska tillhandahållas för ett

visst fordon,

2. Polismyndighetens ställningstagande som rör provisoriska registre-

ringsskyltar,

3. utformningen av skyltar för beskickningsfordon,
4. utformningen av personliga fordonsskyltar,
5. tilldelningen av registreringsnummer och av särskild teckenkombi-

nation för personliga fordonsskyltar, och

6. Transportstyrelsens beslut enligt 15 kap. 7 § 2.
Ett beslut som har fattats automatiserat får inte överklagas innan besluts-

myndigheten har omprövat det enligt 13 kap. 2 §. Ett överklagande av ett
sådant beslut innan det har omprövats ska anses som en begäran om
omprövning enligt nämnda bestämmelse.

2 § Transportstyrelsens beslut enligt 15 kap. 7 § 1 och 8 § 1 får överklagas
hos regeringen.

15 kap. Bemyndiganden och beslut i enskilda fall

Bemyndiganden
1 §
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. verkställigheten av lagen (2019:370) om fordons registrering och

användning samt denna förordning,

2. vilka handlingar och uppgifter som ska bifogas en anmälan eller

ansökan enligt denna förordning,

3. storleken på de avgifter som avses i 3 kap. 8 § och 9 kap. 9 § och hur

de ska tas ut,

4. att bestämmelserna i denna förordning om registrerade importörer ska

gälla även andra som bedriver yrkesmässig import av fordon,

5. att bestämmelserna i denna förordning om yrkesmässiga fordonstill-

verkare ska gälla även andra än dem som innehar ett typgodkännande för
fordon,

2019:383

background image

22

SFS

6. att ett annat motorfordon än ett sådant som avses i 2 kap. 11 § får

antecknas som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,

7. undantag från kravet i 5 kap. 3 § och 6 kap. 1 § på att en anmälan om

ägarbyte respektive avregistrering ska ske på fordonets registreringsbevis i
original, och

8. avgifter för ersättningsskyltar, provisoriska registreringsskyltar och

särskilda fordonsskyltar och för ärendehandläggning enligt lagen om
fordons registrering och användning och föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om registrerings-

bevis, utformningen av registreringsskyltar, hur personliga fordonsskyltar
får användas och om förfarandet i de avseenden som regleras i denna
förordning.

2 § Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av 1 § första
stycket 1, 3 eller 8 eller ytterligare föreskrifter om förfarandet med stöd av
1 § andra stycket ska styrelsen höra

1. Polismyndigheten, om föreskrifterna avser myndighetens verksamhet,
2. Tullverket, om föreskrifterna avser verkets verksamhet,
3. Försvarsmakten, om föreskrifterna avser registrering av fordon som

förs över från det militära fordonsregistret till vägtrafikregistret, och

4. Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), om föreskrifterna avser

avgifter för skyltar för beskickningsfordon.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av 1 § första

stycket 4 i fråga om den som importerar fordon från en stat som inte är
medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska Tullverket ges
tillfälle att yttra sig.

3 § Föreskrifter som avses i 1 § första stycket 6 får meddelas endast om
det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

4 § Skatteverket får meddela föreskrifter om ansökningar eller
anmälningar enligt 2 kap. 3 § första stycket 3, 5 kap. 3 § andra stycket och
5 kap. 15 § om ändrad användning av fordon samt om uppbörd av vägtrafik-
registeravgift i samband med uttag av saluvagnsskatt. Innan sådana före-
skrifter meddelas ska Transportstyrelsen ges tillfälle att yttra sig.

5 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om förfarandet vid
omhändertagande av saluvagnsskyltar enligt 12 kap. 5 §. Innan sådana
föreskrifter meddelas ska Transportstyrelsen ges tillfälle att yttra sig.

6 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter om begränsningar av Trans-
portstyrelsens uppgiftsskyldighet enligt 7 kap. 2 § 1.

Beslut i enskilda fall
7 §
Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta

1. om undantag från plikten att registrera fordon och från regler om

användning av fordon i lagen (2019:370) om fordons registrering och
användning,

2. om undantag från bestämmelserna i 2 kap. 8 § och 4 kap. 13 och 14 §§

för typgodkända fordon i slutserier,

3. att tilldela ett fordon ett annat registreringsnummer än det som har

tilldelats i samband med registreringen av fordonet,

2019:383

background image

23

SFS

4. i en fråga som avses i 1 § första stycket 4�6,
5. om anslutning till vägtrafikregistret för direktanmälan, och
6. att rätten till en personlig fordonsskylt får överlåtas på någon annan.

8 § Ett beslut om undantag enligt 7 § första stycket 1 får

1. förenas med villkor, och
2. meddelas endast om det finns särskilda skäl och undantaget inte innebär

en fara för trafiksäkerheten.

9 § Om ett fordons skatteplikt påverkas, får ett beslut om undantag enligt
7 § första stycket 1 meddelas endast om det finns synnerliga skäl. Innan ett
sådant beslut fattas ska Skatteverket ges tillfälle att yttra sig.

Om en fråga om undantag enligt 7 § första stycket 1 är av principiell

betydelse eller om det annars finns särskild anledning till det, ska ärendet
tillsammans med yttranden från Transportstyrelsen och Skatteverket
överlämnas till regeringen för avgörande.

10 § Innan Transportstyrelsen i ett enskilt fall beslutar i en fråga som avses
i 1 § första stycket 4 i fråga om den som importerar fordon från en stat som
inte är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska Tullverket
ges tillfälle att yttra sig.

11 § Ett beslut enligt 7 § första stycket 3 får meddelas endast om det finns
synnerliga skäl.

Ett beslut enligt 7 § första stycket 5 får förenas med de villkor som

behövs.

Ett beslut enligt 7 § första stycket 6 får meddelas endast om det finns

särskilda skäl.

Beslut i enskilda fall i en fråga som avses i 1 § första stycket 6 får

meddelas endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för
trafiksäkerheten.

12 § Transportstyrelsen får återkalla ett beslut i ett enskilt fall i en fråga
som avses i 1 § första stycket 4 eller 5 om

1. någon import- eller tillverkningsverksamhet inte har bedrivits under de

senaste tolv månaderna,

2. medgivandet har utnyttjats i strid med bestämmelserna om ansökan om

registrering av fordon, eller

3. den som fått medgivandet på något annat sätt har visat sig olämplig

eller det annars finns någon särskild anledning att återkalla beslutet om
medgivande.

13 § Säkerhetspolisen får i enskilda fall besluta om undantag från 11 kap.
1 §, om det finns särskilda skäl som gäller säkerheten. Innan ett sådant beslut
fattas ska Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och Polismyndigheten
ges tillfälle att yttra sig.

14 §
I 2 kap. 12 § fordonsförordningen (2009:211) finns bestämmelser om
att Transportstyrelsen i ett enskilt fall får besluta att vissa fordon inte får
registreras.

2019:383

background image

24

SFS

�vrigt
15 §
Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som ankommer på
Sverige enligt

1. artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009

av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av
gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från
lätta fordon,

2. artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011

av den 11 maj 2011 om fastställande av utsläppsnormer för nya lätta nytto-
fordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxid-
utsläppen från lätta fordon, och

3. artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/956 av

den 28 juni 2018 om övervakning och rapportering av nya tunga fordons
koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
2. I förordningen (2019:384) om upphävande av förordningen (2001:650)

om vägtrafikregister finns bestämmelser om

a) ärenden som har inletts före ikraftträdandet,
b) godkännande vid en ursprungskontroll av ett fordon som har meddelats

före ikraftträdandet, och

c) överklagande av beslut.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson

(Infrastrukturdepartementet)

2019:383