SFS 2019:384 Förordning om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

SFS2019-384.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2001:650) om

vägtrafikregister

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att förordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska
upphöra att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
a) ärenden som har inletts före ikraftträdandet,
b) godkännande vid en ursprungskontroll av ett fordon som har meddelats

före ikraftträdandet, och

c) överklagande av beslut som har meddelats med stöd av den

förordningen.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2019:384

Publicerad
den

7 juni 2019