SFS 2019:385 Förordning om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

SFS2019-385.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av

fordon i vissa fall

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1982:198) om flyttning av
fordon i vissa fall1 ska ha följande lydelse.

2 §2 Utöver vad som framgår av 2 § andra och tredje styckena lagen
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får ett fordon flyttas i följande
fall.

1. Om det är uppställt på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara

uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.

2. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering

och

a) försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg,
b) det finns stor risk för att fara uppstår, eller
c) fordonet varit fortlöpande uppställt på samma plats under minst tre

dygn.

3. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering

och

a) fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret är belagt med körförbud

enligt fordonsförordningen (2009:211) eller enligt den upphävda fordons-
förordningen (2002:925),

b) det för fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret gäller användnings-

förbud enligt vägtrafikskattelagen (2006:227), lagen (2006:228) med
särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller lagen (2019:370) om fordons
registrering och användning,

c) fordonet

är

trafikförsäkringspliktigt

enligt

trafikskadelagen

(1975:1410) och enligt uppgift i vägtrafikregistret saknar föreskriven trafik-
försäkring,

d) fordonet ska vara registrerat men saknar registreringsskylt eller annars

inte kan identifieras på platsen,

e) det till stöd för uppställningen har åberopats ett parkeringstillstånd för

rörelsehindrade som är ogiltigt eller som har anmälts stulet eller förlorat hos
Polismyndigheten, eller

f) fordonets ägare har skulder avseende avgifter enligt lagen (1976:206)

om felparkeringsavgift som uppgår till mer än 5 000 kronor.

4. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering
a) på en parkeringsplats som är reserverad för personer med parkerings-

tillstånd för rörelsehindrade,

1 Förordningen omtryckt 2003:639.

2 Senaste lydelse 2016:898.

SFS

2019:385

Publicerad
den

7 juni 2019

background image

2

SFS

2019:385

b) i ett körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.,
c) på en hållplats enligt 3 kap. 54 § trafikförordningen (1998:1276),
d) på eller inom fem meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller

en cykelöverfart, eller

e) på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelfält.
5. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering

på en plats där det gäller förbud mot att stanna eller parkera för fordon annat
än för på- eller avlastning av gods.

6. Om det är uppställt på en offentlig plats som upplåtits för parkering och

det huvudsakliga syftet med uppställningen uppenbarligen är något annat än
parkering av fordonet.

7. Om det är ett fordonsvrak.
8. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering

på en parkeringsplats som är reserverad för fordon som avses i 10 kap. 2 §
tredje stycket trafikförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)