SFS 2019:386 Förordning om ändring i vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap

SFS2019-386.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vägtrafikförordningen (1995:137) för den

kommunala organisationen för räddningstjänst under

utbildning och höjd beredskap

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 20 § vägtrafikförordningen (1995:137) för den
kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd
beredskap1 ska ha följande lydelse.

20 §2 I fråga om fordon som används vid räddningsinsatser under höjd
beredskap tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller användare av
fordon i avgasreningslagen (2011:318), lagen (2019:370) om fordons
registrering och användning, trafikförordningen (1998:1276) och fordons-
förordningen (2009:211) beträffande den räddningsledare eller verkskydds-
chef som utsetts att ansvara för de fordon som tilldelats honom eller henne.

I fråga om fordon som används vid utbildning ska första stycket tillämpas

på den som utsetts till utbildningsledare.

Om en befattningshavare som avses i första eller andra stycket har gjort

vad som ankommer på honom eller henne för att förebygga förseelse och en
förseelse ändå sker på grund av åtgärder eller vållande av en överordnad,
ska bestämmelserna om ansvar för ägare eller användare i stället tillämpas
på den överordnade.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:797.

2 Senaste lydelse 2011:347.

SFS

2019:386

Publicerad
den

7 juni 2019