SFS 2019:387 Förordning om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

SFS2019-387.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 1, 7, och 12 §§ förordningen (1998:780) om
biluthyrning ska ha följande lydelse.

1 §1 Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen
(1998:492) om biluthyrning.

Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav enligt lagen om

biluthyrning m.m. finns i vägtrafikdataförordningen (2019:382).

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen

(1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Trans-
portstyrelsen att få uppgifter ur dessa register.

7 §2 En tillståndshavare är skyldig att till Transportstyrelsen anmäla
fordon med en totalvikt över 3,5 ton som avses att användas i rörelsen. En
anmälan ska innehålla uppgifter om fordonets registreringsnummer. För ett
fordon som innehas med nyttjanderätt ska en kopia av kontraktet bifogas.

Om tillståndshavaren avser att inte längre använda ett fordon i rörelsen är

han eller hon skyldig att anmäla detta till Transportstyrelsen.

Om skyldighet att i andra fall anmäla fordon som används i en uthyrnings-

rörelse finns det bestämmelser i 5 kap. 14 § förordningen (2019:383) om
fordons registrering och användning.

12 §3 När en domstol har dömt någon som har tillstånd till uthyrnings-
rörelse för något brott som avses i 6 kap. 3 § vägtrafikdataförordningen
(2019:382) eller när en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har
prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas till Trans-
portstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1366.

2 Senaste lydelse 2009:1366.

3 Senaste lydelse 2009:1366.

SFS

2019:387

Publicerad
den

7 juni 2019