SFS 2019:388 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

SFS2019-388.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 7 kap. 4 och 8 §§ körkortsförordningen
(1998:980) ska ha följande lydelse.

7 kap.
4 §
1 I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen
(1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Trans-
portstyrelsen att få uppgifter i dessa register för tillämpningen av körkorts-
lagen (1998:488) och denna förordning.

I vägtrafikdataförordningen (2019:382) finns bestämmelser om Polis-

myndighetens skyldighet att underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut,
strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i
register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister.

8 §2 En domstol ska omedelbart sända en kopia av domen eller beslutet till
Transportstyrelsen i de fall som avses i 6 kap. 3 § vägtrafikdataförordningen
(2019:382).

Har någon åtalats för ett brott som avses i första stycket och har beslut

meddelats om återkallelse tills vidare eller omhändertagande, ska tings-
rätten, om åtalet läggs ned eller rätten frikänner den tilltalade, omedelbart
underrätta Transportstyrelsen om det. Har det efter återkallelse eller om-
händertagande beslutats att förundersökning ska läggas ned eller att åtal inte
ska väckas, ska den som meddelat beslutet omedelbart underrätta Transport-
styrelsen om det.

Kopior och underrättelser enligt första och andra styckena ska sändas till

Transportstyrelsen. Underrättelserna ska innehålla uppgifter om person-
nummer eller samordningsnummer.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1264.

2 Senaste lydelse 2009:1369.

SFS

2019:388

Publicerad
den

7 juni 2019