SFS 2019:389 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

SFS2019-389.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1134) om

belastningsregister

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 16 a och 17 §§ förordningen (1999:1134) om
belastningsregister ska ha följande lydelse.

16 a §1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8–11, 14 eller
15 kap. eller 20 kap. 1 eller 2 § brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69),
narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa
dopningsmedel eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, om
brotten lett till någon annan påföljd än böter, eller brott mot lagen
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott, vägtrafikskattelagen (2006:227),
fordonsförordningen (2009:211) eller lagen (2019:370) om fordons
registrering och användning eller motsvarande äldre lag ska lämnas ut, om
det begärs av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll för utredning
i ärenden om ackreditering av besiktningsorgan enligt fordonslagen
(2002:574), i fråga om sådana personer som avses i 4 kap. 2 e § den lagen.

Om påföljden avser något annat brott än de som anges i första stycket ska

också uppgifter om det brottet lämnas ut.

17 §2 Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om uppgifter i
belastningsregistret enligt bestämmelserna i 6 kap. 3, 4 och 6 §§ vägtrafik-
dataförordningen (2019:382).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:316.

2 Senaste lydelse 2014:1158.

SFS

2019:389

Publicerad
den

7 juni 2019

;