SFS 2019:390 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

SFS2019-390.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:651) om

vägtrafikdefinitioner

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafik-
definitioner ska ha följande lydelse.

2 §1 Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i
den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Beteckning

Betydelse

Färdled

En sådan led eller plats i terrängen
som allmänt används för samfärd-
sel men inte är en väg

Grundhandling

En handling som är avsedd för
färdigställande av körkort, förar-
bevis för moped klass II, förarbevis
för snöskoter, förarbevis för
terränghjuling eller taxiförarlegiti-
mation

Gågata

En väg eller en vägsträcka som
enligt en lokal trafikföreskrift ska
vara gågata och som är utmärkt
med vägmärke för gågata

Registreringsnummer

Det nummer under vilket ett
fordon är registrerat i vägtrafik-
registret

Registreringsskylt

En av Transportstyrelsen tillhanda-
hållen skylt, som i enlighet med
bestämmelserna i förordningen
(2019:383) om fordons registrering
och användning

1. upptar fordonets registrerings-

nummer,

1 Senaste lydelse 2019:121.

SFS

2019:390

Publicerad
den

7 juni 2019

background image

2

SFS

2019:390

Beteckning

Betydelse

2. är avsedd för beskicknings-

fordon, eller

3. utgör en personlig fordons-

skylt

Retardationsfält

Ett sådant körfält som är avsett
endast för avfart

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

;