SFS 2019:392 Förordning om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

SFS2019-392.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 5 och 10 §§ vägtrafikskatteförordningen
(2006:242) ska ha följande lydelse.

5 §1 Transportstyrelsen ska, utöver vad som framgår av vägtrafikskatte-
lagen (2006:227),

1. svara för att de uppgifter som behövs för beräkning av skattevikt förs

in i vägtrafikregistret,

2. beräkna skattevikt och föra in denna uppgift i vägtrafikregistret,
3. återbetala vägtrafikskatt, och
4. begära indrivning av vägtrafikskatt och avgifter som i samband med

debitering av vägtrafikskatt tas ut enligt 2 kap. 4 § vägtrafikdataför-
ordningen (2019:382) och 9 kap. 9 § förordningen (2019:383) om fordons
registrering och användning.

Vid indrivning gäller 3�9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229).

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor,
om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Transportstyrelsens uppgifter enligt första stycket 3 och 4 utförs för

Skatteverkets räkning.

10 § Ett inbetalningskort för skatten ska sändas till den skattskyldige
snarast möjligt efter det att saluvagnslicens enligt 12 § lagen (2019:370) om
fordons registrering och användning har beviljats.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1839.

SFS

2019:392

Publicerad
den

7 juni 2019