SFS 2019:393 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

SFS2019-393.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 2 kap. 12 § vägmärkesförordningen (2007:90)
ska ha följande lydelse.

2 kap.
12 §
1 Anvisningsmärken är följande.

Märke

Närmare föreskrifter

E23 Taxi

Märket anger den, i färdriktningen,
bortre gränsen för en särskild upp-
ställningsplats för fordon som
används i taxitrafik.

E24 Automatisk trafikövervakning

Märket anger att automatisk över-
vakning med kamera eller mot-
svarande kan ske på en plats eller
vägsträcka för övervakning av
trafikregler, beskattning eller avgifts-
beläggning. Märket anger vidare att
personuppgifter kan registreras
enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/679 av
den 27 april 2016 om skydd för
fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana upp-
gifter och om upphävande av direk-
tiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), lagen (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning, väg-
trafikdatalagen (2019:369) eller
någon annan registerlag. Gäller

1 Senaste lydelse 2018:1561.

SFS

2019:393

Publicerad
den

7 juni 2019

background image

2

SFS

2019:393

Märke

Närmare föreskrifter

anvisningen en längre vägsträcka,
anges sträckans längd på tilläggs-
tavla T1, vägsträckas längd. Märket
upprepas på lämpliga avstånd.

E25 Betalväg

Märket anger att avgift eller
särskild skatt ska betalas vid färd på
en viss väg eller inom ett visst
område.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

;