SFS 2019:394 Förordning om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)

SFS2019-394.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 13, 16, 37 och 41 §§ bilskrotningsförordningen
(2007:186) ska ha följande lydelse.

13 § När någon som avses i 12 § förvärvar en uttjänt bil för skrotning ska
förvärvaren utfärda ett mottagningsbevis. Bestämmelser om anmälan av
ägarbytet finns i 5 kap. förordningen (2019:383) om fordons registrering och
användning.

16 §1 Utfärdaren ska skicka mottagningsbeviset till Transportstyrelsen. I
8 kap. förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning
finns bestämmelser om direktanmälan.

37 §2 Ett skrotningsintyg ska innehålla

1. utfärdarens underskrift,
2. utfärdarens namn, adress och person- eller organisationsnummer,
3. uppgift om vilken länsstyrelse som meddelat auktorisationen,
4. uppgift om datum för utfärdande av intyget, och
5. uppgift om fordonets nationalitetsbeteckning, registreringsnummer,

fordonsslag, märke, modell och fordonsidentifieringsnummer.

Skrotningsintyg ska utfärdas på en särskild blankett eller genom

elektronisk överföring i enlighet med de föreskrifter som Transportstyrelsen
meddelar med stöd av 50 §. I 8 kap. förordningen (2019:383) om fordons
registrering och användning finns bestämmelser om direktanmälan.

41 § Skrotningsersättning betalas ut i samband med att bilen ställs av
enligt 4 kap. 2 § första stycket 2 förordningen (2019:383) om fordons
registrering och användning till den som var antecknad som ägare i väg-
trafikregistret när bilen lämnades för skrotning.

Utbetalningen sker genom automatisk databehandling på grundval av

uppgifter i vägtrafikregistret.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

1 Senaste lydelse 2008:1202.

2 Senaste lydelse 2008:1202.

SFS

2019:394

Publicerad
den

7 juni 2019

background image

2

SFS

2019:394

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)