SFS 2019:396 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

SFS2019-396.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:UHWXOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCLNIQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:JCSXWV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:AEAKGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft39{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i fordonsf�rordningen (2009:211) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver att 1 kap. 3 �, 2 kap. 1, 3 och 13 ��, 4 kap. 8, 18, 21 <br/>och 25 ��, 5 kap. 1 och 6 �� och 6 kap. 13 och 28 �� fordonsf�rordningen <br/>(2009:211) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 kap. <br/>3 �</b>1 I f�ljande f�rfattningar finns best�mmelser i nedan angivna �mnen, <br/>n�mligen </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. om undantag fr�n denna f�rordning i milit�rtrafikf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">(2009:212) och v�gtrafikf�rordningen (1995:137) f�r den kommunala <br/>organisationen f�r r�ddningstj�nst under utbildning och h�jd beredskap, </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. om f�rdskrivare i f�rordningen (1993:185) om arbetsf�rh�llanden vid</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">vissa internationella v�gtransporter och f�rordningen (2004:865) om k�r- <br/>och vilotider samt f�rdskrivare, m.m., </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">3. om taxameter i taxitrafikf�rordningen (2012:238),<br/>4. om registrering av fordon i f�rordningen (2019:383) om fordons</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">registrering och anv�ndning, och </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. om motorfordons beskaffenhet och utrustning f�r begr�nsning av</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">utsl�pp av avgaser och andra �mnen i avgasreningsf�rordningen (2011:345). </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 kap. <br/>1 �</b> Ett fordon f�r anv�ndas endast om det �r tillf�rlitligt fr�n s�ker-<br/>hetssynpunkt och i �vrigt l�mpligt f�r trafik. I dessa h�nseenden g�ller <br/>best�mmelserna i detta kapitel samt de f�reskrifter som myndigheter <br/>meddelar med st�d av best�mmelserna i 8 kap. </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Undantag fr�n f�rsta stycket g�ller om ett fordon beh�ver anv�ndas f�r </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">provk�rning eller bogsering av det eller f�r liknande �ndam�l och det kan <br/>ske utan fara f�r trafiks�kerheten. Detsamma g�ller i fall som avses i 11 � 2 <br/>lagen (2019:370) om fordons registrering och anv�ndning. </p> <p style="position:absolute;top:955px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>3 �</b> Nya EG-motorfordon och sl�pvagnar till s�dana fordon f�r saluf�ras <br/>endast om de omfattas av ett i Sverige giltigt typgodk�nnande eller enskilt <br/>godk�nnande. </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">Best�mmelsen i f�rsta stycket g�ller inte <br/>1. fordon som �r konstruerade och tillverkade f�r anv�ndning av</p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsvarsmakten, </p> <p style="position:absolute;top:1078px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. fordon som uteslutande �r avsedda f�r t�vling p� v�g,</p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2012:246. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:396</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">7 juni 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:396</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. prototyper av fordon som anv�nds p� v�g f�r utf�rande av ett s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">provningsprogram under en tillverkares ansvar, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">4. fordon som inte �r f�rdigbyggda,<br/>5. fordon som �r avsedda f�r export utanf�r Europeiska ekonomiska</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">samarbetsomr�det, </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">6. fordon som omfattas av ett tillf�lligt EG-typgodk�nnande enligt 3 kap.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">12 � eller av ett godk�nnande som godk�nnandemyndigheten med st�d av <br/>3 kap. 34 � har beslutat ska g�lla i Sverige, och som har tillverkats innan <br/>godk�nnandet upph�rde att g�lla, eller </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. typgodk�nda fordon i slutserier som har medgetts undantag enligt</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">15 kap. 7 � 2 f�rordningen (2019:383) om fordons registrering och <br/>anv�ndning. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>13 �</b> Ett fordon som enligt 8 � lagen (2019:370) om fordons registrering <br/>och anv�ndning �r undantaget fr�n registreringsplikt ska, n�r det g�ller <br/>beskaffenhet och utrustning, anses uppfylla kraven i detta kapitel, om det f�r <br/>anv�ndas i registreringslandet och �r i trafikdugligt skick. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>4 kap. <br/>8 �</b> Ett fordon ska vara registrerat innan det genomg�r en provning f�r <br/>enskilt godk�nnande. Detta g�ller dock inte fordon som registreras efter <br/>anm�lan enligt 2 kap. 4 � f�rordningen (2019:383) om fordons registrering <br/>och anv�ndning. Ett s�dant fordon ska ha godk�nts vid en ursprungskontroll <br/>enligt 2 kap. 5 och 6 �� samma f�rordning innan provningen utf�rs. </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Ans�kan om enskilt godk�nnande ska ha l�mnats in innan provningen </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">utf�rs. </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>18 �</b> Ett fordon ska vara registrerat innan det registreringsbesiktigas. Detta <br/>g�ller dock inte fordon som registreras efter anm�lan enligt 2 kap. 4 � <br/>f�rordningen (2019:383) om fordons registrering och anv�ndning. Ett s�dant <br/>fordon ska ha godk�nts vid en ursprungskontroll enligt 2 kap. 5 och 6 �� <br/>samma f�rordning innan det registreringsbesiktigas. </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>21 �</b> Transportstyrelsen f�r, om det saknas tillr�ckliga uppgifter om ett <br/>fordon f�r att det s�kert ska kunna identifieras och beskrivas i de avseenden <br/>som f�ljer av f�rordningen (2019:383) om fordons registrering och <br/>anv�ndning, f�rel�gga fordons�garen att inom viss tid l�ta fordonet genom-<br/>g� en registreringsbesiktning. Transportstyrelsen f�r i f�rel�ggandet ange <br/>vilka uppgifter som saknas. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om fordon som har tagits i bruk intr�der k�rf�rbud om </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rel�ggandet inte f�ljs. </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>25 �</b> I fr�ga om fordon som avses i 2 kap. 4 � f�rordningen (2019:383) om <br/>fordons registrering och anv�ndning f�r registreringsbesiktningen, utan att <br/>slutlig pr�vning sker, begr�nsas till vad som anges i 2 kap. 6 � 1 <br/>fordonslagen (2002:574). </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>5 kap. <br/>1 �</b>2 Godk�nnande vid l�mplighetsbesiktning kr�vs f�r att </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. en l�tt lastbil ska f� anv�ndas i taxitrafik,</p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">2 Senaste lydelse 2019:120. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2019:396</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. en lastbil, ett sl�pfordon eller ett terr�ngmotorfordon, i andra fall �n</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">som avses i 1, med f�rare och mot betalning ska f� st�llas till allm�nhetens <br/>f�rfogande f�r personbefordran, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38">3. en personbil ska f� anv�ndas vid �vningsk�rning i trafikskola,<br/>4. ett fordon som har kopplats till n�got annat motordrivet fordon �n en</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">buss eller ett terr�ngmotorfordon ska f� anv�ndas f�r personbefordran, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">5. en bil ska f� registreras som utryckningsfordon enligt 2 kap. 11 � 1</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rordningen (2019:383) om fordons registrering och anv�ndning, och </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">6. ett fordon med en sl�pvagn, vilken �r f�rbunden med dragfordonet</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">genom den gemensamma lasten, ska f� framf�ras med en hastighet av <br/>50 kilometer i timmen enligt 4 kap. 20 � andra stycket 4 trafikf�rordningen <br/>(1998:1276). </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>6 �</b> Om ett fordon som inte �r registreringspliktigt enligt lagen (2019:370) <br/>om fordons registrering och anv�ndning godk�nns vid en l�mplighets-<br/>besiktning, ska besiktningsorganet utf�rda ett l�mplighetsbevis. Om det <br/>f�reskrivs villkor f�r den avsedda anv�ndningen, ska detta anges i beviset. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39"><b>6 kap. <br/>13 �</b>3 Ett fordon ska godk�nnas vid en kontrollbesiktning om det </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38">1. �r i trafiks�kert skick,<br/>2. uppfyller till�mpliga krav i<br/>a) avgasreningsf�rordningen (2011:345),<br/>b) f�rordningen (2016:1128) om fluorerade v�xthusgaser, och<br/>c) f�reskrifter som har meddelats med st�d av dessa f�rordningar, och<br/>3. �ven i �vrigt �r godtagbart fr�n milj�synpunkt.<br/>Fordonet ska godk�nnas om det har brister som �r av endast ringa</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">betydelse. </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>28 �</b>4 Om fordonet vid en flygande inspektion har andra brister �n som <br/>avses i 2527 ��, ska fordons�garen avhj�lpa dem och f�rr�ttningsmannen <br/>f�rel�gga denne att inom en viss tid </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38">1. l�ta fordonet genomg� en kontrollbesiktning,<br/>2. l�ta reparera och prova fordonet hos en ackrediterad verkstad eller f�r</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">ett besiktningsorgan visa att bristerna har avhj�lpts, eller </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">3. n�r det g�ller ett fordon som inte �r registreringspliktigt enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">(2019:370) om fordons registrering och anv�ndning, genom ett intyg eller <br/>p� n�got annat tillf�rlitligt s�tt styrka f�r Polismyndigheten att bristerna har <br/>avhj�lpts. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Om ett f�rel�ggande enligt f�rsta stycket inte har f�ljts intr�der k�rf�rbud </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r fordonet. </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid provning och reparation hos en ackrediterad verkstad g�ller i fr�ga </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">om intyg vad som s�gs i 17 � tredje och fj�rde styckena samt 19 �. </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft38">Ellika Eriksson <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">3 Senaste lydelse 2011:352. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">4 Senaste lydelse 2014:1282. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i fordonsf�rordningen (2009:211)

Utf�rdad den 29 maj 2019

Regeringen f�reskriver att 1 kap. 3 �, 2 kap. 1, 3 och 13 ��, 4 kap. 8, 18, 21
och 25 ��, 5 kap. 1 och 6 �� och 6 kap. 13 och 28 �� fordonsf�rordningen
(2009:211) ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
3 �
1 I f�ljande f�rfattningar finns best�mmelser i nedan angivna �mnen,
n�mligen

1. om undantag fr�n denna f�rordning i milit�rtrafikf�rordningen

(2009:212) och v�gtrafikf�rordningen (1995:137) f�r den kommunala
organisationen f�r r�ddningstj�nst under utbildning och h�jd beredskap,

2. om f�rdskrivare i f�rordningen (1993:185) om arbetsf�rh�llanden vid

vissa internationella v�gtransporter och f�rordningen (2004:865) om k�r-
och vilotider samt f�rdskrivare, m.m.,

3. om taxameter i taxitrafikf�rordningen (2012:238),
4. om registrering av fordon i f�rordningen (2019:383) om fordons

registrering och anv�ndning, och

5. om motorfordons beskaffenhet och utrustning f�r begr�nsning av

utsl�pp av avgaser och andra �mnen i avgasreningsf�rordningen (2011:345).

2 kap.
1 �
Ett fordon f�r anv�ndas endast om det �r tillf�rlitligt fr�n s�ker-
hetssynpunkt och i �vrigt l�mpligt f�r trafik. I dessa h�nseenden g�ller
best�mmelserna i detta kapitel samt de f�reskrifter som myndigheter
meddelar med st�d av best�mmelserna i 8 kap.

Undantag fr�n f�rsta stycket g�ller om ett fordon beh�ver anv�ndas f�r

provk�rning eller bogsering av det eller f�r liknande �ndam�l och det kan
ske utan fara f�r trafiks�kerheten. Detsamma g�ller i fall som avses i 11 � 2
lagen (2019:370) om fordons registrering och anv�ndning.

3 � Nya EG-motorfordon och sl�pvagnar till s�dana fordon f�r saluf�ras
endast om de omfattas av ett i Sverige giltigt typgodk�nnande eller enskilt
godk�nnande.

Best�mmelsen i f�rsta stycket g�ller inte
1. fordon som �r konstruerade och tillverkade f�r anv�ndning av

F�rsvarsmakten,

2. fordon som uteslutande �r avsedda f�r t�vling p� v�g,

1 Senaste lydelse 2012:246.

SFS

2019:396

Publicerad
den

7 juni 2019

background image

2

SFS

2019:396

3. prototyper av fordon som anv�nds p� v�g f�r utf�rande av ett s�rskilt

provningsprogram under en tillverkares ansvar,

4. fordon som inte �r f�rdigbyggda,
5. fordon som �r avsedda f�r export utanf�r Europeiska ekonomiska

samarbetsomr�det,

6. fordon som omfattas av ett tillf�lligt EG-typgodk�nnande enligt 3 kap.

12 � eller av ett godk�nnande som godk�nnandemyndigheten med st�d av
3 kap. 34 � har beslutat ska g�lla i Sverige, och som har tillverkats innan
godk�nnandet upph�rde att g�lla, eller

7. typgodk�nda fordon i slutserier som har medgetts undantag enligt

15 kap. 7 � 2 f�rordningen (2019:383) om fordons registrering och
anv�ndning.

13 � Ett fordon som enligt 8 � lagen (2019:370) om fordons registrering
och anv�ndning �r undantaget fr�n registreringsplikt ska, n�r det g�ller
beskaffenhet och utrustning, anses uppfylla kraven i detta kapitel, om det f�r
anv�ndas i registreringslandet och �r i trafikdugligt skick.

4 kap.
8 �
Ett fordon ska vara registrerat innan det genomg�r en provning f�r
enskilt godk�nnande. Detta g�ller dock inte fordon som registreras efter
anm�lan enligt 2 kap. 4 � f�rordningen (2019:383) om fordons registrering
och anv�ndning. Ett s�dant fordon ska ha godk�nts vid en ursprungskontroll
enligt 2 kap. 5 och 6 �� samma f�rordning innan provningen utf�rs.

Ans�kan om enskilt godk�nnande ska ha l�mnats in innan provningen

utf�rs.

18 � Ett fordon ska vara registrerat innan det registreringsbesiktigas. Detta
g�ller dock inte fordon som registreras efter anm�lan enligt 2 kap. 4 �
f�rordningen (2019:383) om fordons registrering och anv�ndning. Ett s�dant
fordon ska ha godk�nts vid en ursprungskontroll enligt 2 kap. 5 och 6 ��
samma f�rordning innan det registreringsbesiktigas.

21 � Transportstyrelsen f�r, om det saknas tillr�ckliga uppgifter om ett
fordon f�r att det s�kert ska kunna identifieras och beskrivas i de avseenden
som f�ljer av f�rordningen (2019:383) om fordons registrering och
anv�ndning, f�rel�gga fordons�garen att inom viss tid l�ta fordonet genom-
g� en registreringsbesiktning. Transportstyrelsen f�r i f�rel�ggandet ange
vilka uppgifter som saknas.

I fr�ga om fordon som har tagits i bruk intr�der k�rf�rbud om

f�rel�ggandet inte f�ljs.

25 � I fr�ga om fordon som avses i 2 kap. 4 � f�rordningen (2019:383) om
fordons registrering och anv�ndning f�r registreringsbesiktningen, utan att
slutlig pr�vning sker, begr�nsas till vad som anges i 2 kap. 6 � 1
fordonslagen (2002:574).

5 kap.
1 �
2 Godk�nnande vid l�mplighetsbesiktning kr�vs f�r att

1. en l�tt lastbil ska f� anv�ndas i taxitrafik,

2 Senaste lydelse 2019:120.

background image

3

SFS

2019:396

2. en lastbil, ett sl�pfordon eller ett terr�ngmotorfordon, i andra fall �n

som avses i 1, med f�rare och mot betalning ska f� st�llas till allm�nhetens
f�rfogande f�r personbefordran,

3. en personbil ska f� anv�ndas vid �vningsk�rning i trafikskola,
4. ett fordon som har kopplats till n�got annat motordrivet fordon �n en

buss eller ett terr�ngmotorfordon ska f� anv�ndas f�r personbefordran,

5. en bil ska f� registreras som utryckningsfordon enligt 2 kap. 11 � 1

f�rordningen (2019:383) om fordons registrering och anv�ndning, och

6. ett fordon med en sl�pvagn, vilken �r f�rbunden med dragfordonet

genom den gemensamma lasten, ska f� framf�ras med en hastighet av
50 kilometer i timmen enligt 4 kap. 20 � andra stycket 4 trafikf�rordningen
(1998:1276).

6 � Om ett fordon som inte �r registreringspliktigt enligt lagen (2019:370)
om fordons registrering och anv�ndning godk�nns vid en l�mplighets-
besiktning, ska besiktningsorganet utf�rda ett l�mplighetsbevis. Om det
f�reskrivs villkor f�r den avsedda anv�ndningen, ska detta anges i beviset.

6 kap.
13 �
3 Ett fordon ska godk�nnas vid en kontrollbesiktning om det

1. �r i trafiks�kert skick,
2. uppfyller till�mpliga krav i
a) avgasreningsf�rordningen (2011:345),
b) f�rordningen (2016:1128) om fluorerade v�xthusgaser, och
c) f�reskrifter som har meddelats med st�d av dessa f�rordningar, och
3. �ven i �vrigt �r godtagbart fr�n milj�synpunkt.
Fordonet ska godk�nnas om det har brister som �r av endast ringa

betydelse.

28 �4 Om fordonet vid en flygande inspektion har andra brister �n som
avses i 2527 ��, ska fordons�garen avhj�lpa dem och f�rr�ttningsmannen
f�rel�gga denne att inom en viss tid

1. l�ta fordonet genomg� en kontrollbesiktning,
2. l�ta reparera och prova fordonet hos en ackrediterad verkstad eller f�r

ett besiktningsorgan visa att bristerna har avhj�lpts, eller

3. n�r det g�ller ett fordon som inte �r registreringspliktigt enligt lagen

(2019:370) om fordons registrering och anv�ndning, genom ett intyg eller
p� n�got annat tillf�rlitligt s�tt styrka f�r Polismyndigheten att bristerna har
avhj�lpts.

Om ett f�rel�ggande enligt f�rsta stycket inte har f�ljts intr�der k�rf�rbud

f�r fordonet.

Vid provning och reparation hos en ackrediterad verkstad g�ller i fr�ga

om intyg vad som s�gs i 17 � tredje och fj�rde styckena samt 19 �.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:352.

4 Senaste lydelse 2014:1282.

;