SFS 2019:396 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

SFS2019-396.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 §, 2 kap. 1, 3 och 13 §§, 4 kap. 8, 18, 21
och 25 §§, 5 kap. 1 och 6 §§ och 6 kap. 13 och 28 §§ fordonsförordningen
(2009:211) ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 §
1 I följande författningar finns bestämmelser i nedan angivna ämnen,
nämligen

1. om undantag från denna förordning i militärtrafikförordningen

(2009:212) och vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala
organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap,

2. om färdskrivare i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid

vissa internationella vägtransporter och förordningen (2004:865) om kör-
och vilotider samt färdskrivare, m.m.,

3. om taxameter i taxitrafikförordningen (2012:238),
4. om registrering av fordon i förordningen (2019:383) om fordons

registrering och användning, och

5. om motorfordons beskaffenhet och utrustning för begränsning av

utsläpp av avgaser och andra ämnen i avgasreningsförordningen (2011:345).

2 kap.
1 §
Ett fordon får användas endast om det är tillförlitligt från säker-
hetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik. I dessa hänseenden gäller
bestämmelserna i detta kapitel samt de föreskrifter som myndigheter
meddelar med stöd av bestämmelserna i 8 kap.

Undantag från första stycket gäller om ett fordon behöver användas för

provkörning eller bogsering av det eller för liknande ändamål och det kan
ske utan fara för trafiksäkerheten. Detsamma gäller i fall som avses i 11 § 2
lagen (2019:370) om fordons registrering och användning.

3 § Nya EG-motorfordon och släpvagnar till sådana fordon får saluföras
endast om de omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt
godkännande.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte
1. fordon som är konstruerade och tillverkade för användning av

Försvarsmakten,

2. fordon som uteslutande är avsedda för tävling på väg,

1 Senaste lydelse 2012:246.

SFS

2019:396

Publicerad
den

7 juni 2019

background image

2

SFS

2019:396

3. prototyper av fordon som används på väg för utförande av ett särskilt

provningsprogram under en tillverkares ansvar,

4. fordon som inte är färdigbyggda,
5. fordon som är avsedda för export utanför Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet,

6. fordon som omfattas av ett tillfälligt EG-typgodkännande enligt 3 kap.

12 § eller av ett godkännande som godkännandemyndigheten med stöd av
3 kap. 34 § har beslutat ska gälla i Sverige, och som har tillverkats innan
godkännandet upphörde att gälla, eller

7. typgodkända fordon i slutserier som har medgetts undantag enligt

15 kap. 7 § 2 förordningen (2019:383) om fordons registrering och
användning.

13 § Ett fordon som enligt 8 § lagen (2019:370) om fordons registrering
och användning är undantaget från registreringsplikt ska, när det gäller
beskaffenhet och utrustning, anses uppfylla kraven i detta kapitel, om det får
användas i registreringslandet och är i trafikdugligt skick.

4 kap.
8 §
Ett fordon ska vara registrerat innan det genomgår en provning för
enskilt godkännande. Detta gäller dock inte fordon som registreras efter
anmälan enligt 2 kap. 4 § förordningen (2019:383) om fordons registrering
och användning. Ett sådant fordon ska ha godkänts vid en ursprungskontroll
enligt 2 kap. 5 och 6 §§ samma förordning innan provningen utförs.

Ansökan om enskilt godkännande ska ha lämnats in innan provningen

utförs.

18 § Ett fordon ska vara registrerat innan det registreringsbesiktigas. Detta
gäller dock inte fordon som registreras efter anmälan enligt 2 kap. 4 §
förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning. Ett sådant
fordon ska ha godkänts vid en ursprungskontroll enligt 2 kap. 5 och 6 §§
samma förordning innan det registreringsbesiktigas.

21 § Transportstyrelsen får, om det saknas tillräckliga uppgifter om ett
fordon för att det säkert ska kunna identifieras och beskrivas i de avseenden
som följer av förordningen (2019:383) om fordons registrering och
användning, förelägga fordonsägaren att inom viss tid låta fordonet genom-
gå en registreringsbesiktning. Transportstyrelsen får i föreläggandet ange
vilka uppgifter som saknas.

I fråga om fordon som har tagits i bruk inträder körförbud om

föreläggandet inte följs.

25 § I fråga om fordon som avses i 2 kap. 4 § förordningen (2019:383) om
fordons registrering och användning får registreringsbesiktningen, utan att
slutlig prövning sker, begränsas till vad som anges i 2 kap. 6 § 1
fordonslagen (2002:574).

5 kap.
1 §
2 Godkännande vid lämplighetsbesiktning krävs för att

1. en lätt lastbil ska få användas i taxitrafik,

2 Senaste lydelse 2019:120.

background image

3

SFS

2019:396

2. en lastbil, ett släpfordon eller ett terrängmotorfordon, i andra fall än

som avses i 1, med förare och mot betalning ska få ställas till allmänhetens
förfogande för personbefordran,

3. en personbil ska få användas vid övningskörning i trafikskola,
4. ett fordon som har kopplats till något annat motordrivet fordon än en

buss eller ett terrängmotorfordon ska få användas för personbefordran,

5. en bil ska få registreras som utryckningsfordon enligt 2 kap. 11 § 1

förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning, och

6. ett fordon med en släpvagn, vilken är förbunden med dragfordonet

genom den gemensamma lasten, ska få framföras med en hastighet av
50 kilometer i timmen enligt 4 kap. 20 § andra stycket 4 trafikförordningen
(1998:1276).

6 § Om ett fordon som inte är registreringspliktigt enligt lagen (2019:370)
om fordons registrering och användning godkänns vid en lämplighets-
besiktning, ska besiktningsorganet utfärda ett lämplighetsbevis. Om det
föreskrivs villkor för den avsedda användningen, ska detta anges i beviset.

6 kap.
13 §
3 Ett fordon ska godkännas vid en kontrollbesiktning om det

1. är i trafiksäkert skick,
2. uppfyller tillämpliga krav i
a) avgasreningsförordningen (2011:345),
b) förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, och
c) föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa förordningar, och
3. även i övrigt är godtagbart från miljösynpunkt.
Fordonet ska godkännas om det har brister som är av endast ringa

betydelse.

28 §4 Om fordonet vid en flygande inspektion har andra brister än som
avses i 25�27 §§, ska fordonsägaren avhjälpa dem och förrättningsmannen
förelägga denne att inom en viss tid

1. låta fordonet genomgå en kontrollbesiktning,
2. låta reparera och prova fordonet hos en ackrediterad verkstad eller för

ett besiktningsorgan visa att bristerna har avhjälpts, eller

3. när det gäller ett fordon som inte är registreringspliktigt enligt lagen

(2019:370) om fordons registrering och användning, genom ett intyg eller
på något annat tillförlitligt sätt styrka för Polismyndigheten att bristerna har
avhjälpts.

Om ett föreläggande enligt första stycket inte har följts inträder körförbud

för fordonet.

Vid provning och reparation hos en ackrediterad verkstad gäller i fråga

om intyg vad som sägs i 17 § tredje och fjärde styckena samt 19 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:352.

4 Senaste lydelse 2014:1282.