SFS 2019:397 Förordning om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

SFS2019-397.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:ABCDEE+Calibri;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:XSJQSZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:GIZSOH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:16px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+Calibri;color:#000000;} .ft112{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:OGMIHR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i milit�rtrafikf�rordningen (2009:212) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen f�reskriver att 3 kap. 3 � och 5 kap. 1, 6, 8 och 10 �� milit�r-<br/>trafikf�rordningen (2009:212) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 kap. <br/>3 �</b> Ett fordon som �r upptaget i v�gtrafikregistret och som �r avst�llt ska, <br/>n�r det brukas av F�rsvarsmakten enligt 10 � lagen (2019:370) om fordons <br/>registrering och anv�ndning, vara f�rsett med en kronskylt. F�r kronskyltar <br/>ska best�mmelserna i 3 kap. 6 och 7 �� f�rordningen (2019:383) om fordons <br/>registrering och anv�ndning till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsvarsmakten f�r meddela ytterligare f�reskrifter om utformning och </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">anv�ndning av kronskyltar. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>5 kap. <br/>1 �</b> Ett motordrivet fordon och sl�pfordon som tillh�r F�rsvarsmakten, <br/>F�rsvarets materielverk eller F�rsvarets radioanstalt, eller som brukas av <br/>n�gon av dessa myndigheter och som inte �r registreringspliktigt enligt <br/>lagen (2019:370) om fordons registrering och anv�ndning, samt fordon som <br/>tillverkats f�r s�rskilt milit�rt �ndam�l, ska vara registrerat i det milit�ra <br/>fordonsregistret enligt denna f�rordning. Det milit�ra fordonsregistret f�rs <br/>av F�rsvarsmakten. </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket g�ller inte moped klass II och inte heller motordrivna </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">fordon avsedda att f�ras av g�ende eller sl�pfordon som kopplas till ett <br/>s�dant fordon. </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsvarsmakten f�r meddela ytterligare f�reskrifter om det milit�ra </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fordonsregistret. </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>6 �</b> Ett registrerat fordon ska vara f�rsett med en milit�r registreringsskylt. <br/>Fordonets registreringsnummer ska anges p� skylten med gula siffror p� <br/>svart botten. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r registreringsnumret i st�llet <br/>markeras direkt p� fordonet. En s�dan markering ska j�mst�llas med en <br/>registreringsskylt. </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r registreringsskyltar g�ller best�mmelserna i 3 kap. 6 och 7 �� f�r-</p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">ordningen (2019:383) om fordons registrering och anv�ndning i till�mpliga <br/>delar. </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsvarsmakten f�r meddela ytterligare f�reskrifter om utformning och </p> <p style="position:absolute;top:1078px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">anv�ndning av milit�ra registreringsskyltar. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2019:397</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft19">7 juni 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:397</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b> Ett fordon f�r antecknas som ett milit�rt utryckningsfordon i det <br/>milit�ra fordonsregistret om det �r inr�ttat f�r ambulans- eller r�ddnings-<br/>tj�nst och uppfyller kraven p� godk�nd besiktning eller intyg om �verens-<br/>st�mmelse i 2 kap. 11 � f�rordningen (2019:383) om fordons registrering <br/>och anv�ndning. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsvarsmakten f�r, om det finns s�rskilda sk�l, meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">att fordon �ven i andra fall f�r antecknas som ett milit�rt utryckningsfordon. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>10 �</b> Vid �verl�telse av ett fordon som �r registrerat i det milit�ra fordons-<br/>registret, och som enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och <br/>anv�ndning ska vara registrerat i v�gtrafikregistret f�r att f� anv�ndas, ska <br/>utdrag ur det milit�ra fordonsregistret samt, i f�rekommande fall, bevis om <br/>tidpunkten f�r senast utf�rd kontrollbesiktning l�mnas till den nya �garen. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid �verl�mnande av registerutdraget ska den nya �garen underr�ttas om </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">best�mmelserna i 11 �. </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Ellika Eriksson <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i milit�rtrafikf�rordningen (2009:212)

Utf�rdad den 29 maj 2019

Regeringen f�reskriver att 3 kap. 3 � och 5 kap. 1, 6, 8 och 10 �� milit�r-
trafikf�rordningen (2009:212) ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.
3 �
Ett fordon som �r upptaget i v�gtrafikregistret och som �r avst�llt ska,
n�r det brukas av F�rsvarsmakten enligt 10 � lagen (2019:370) om fordons
registrering och anv�ndning, vara f�rsett med en kronskylt. F�r kronskyltar
ska best�mmelserna i 3 kap. 6 och 7 �� f�rordningen (2019:383) om fordons
registrering och anv�ndning till�mpas.

F�rsvarsmakten f�r meddela ytterligare f�reskrifter om utformning och

anv�ndning av kronskyltar.

5 kap.
1 �
Ett motordrivet fordon och sl�pfordon som tillh�r F�rsvarsmakten,
F�rsvarets materielverk eller F�rsvarets radioanstalt, eller som brukas av
n�gon av dessa myndigheter och som inte �r registreringspliktigt enligt
lagen (2019:370) om fordons registrering och anv�ndning, samt fordon som
tillverkats f�r s�rskilt milit�rt �ndam�l, ska vara registrerat i det milit�ra
fordonsregistret enligt denna f�rordning. Det milit�ra fordonsregistret f�rs
av F�rsvarsmakten.

F�rsta stycket g�ller inte moped klass II och inte heller motordrivna

fordon avsedda att f�ras av g�ende eller sl�pfordon som kopplas till ett
s�dant fordon.

F�rsvarsmakten f�r meddela ytterligare f�reskrifter om det milit�ra

fordonsregistret.

6 � Ett registrerat fordon ska vara f�rsett med en milit�r registreringsskylt.
Fordonets registreringsnummer ska anges p� skylten med gula siffror p�
svart botten. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r registreringsnumret i st�llet
markeras direkt p� fordonet. En s�dan markering ska j�mst�llas med en
registreringsskylt.

F�r registreringsskyltar g�ller best�mmelserna i 3 kap. 6 och 7 �� f�r-

ordningen (2019:383) om fordons registrering och anv�ndning i till�mpliga
delar.

F�rsvarsmakten f�r meddela ytterligare f�reskrifter om utformning och

anv�ndning av milit�ra registreringsskyltar.

SFS

2019:397

Publicerad
den

7 juni 2019

background image

2

SFS

2019:397

8 � Ett fordon f�r antecknas som ett milit�rt utryckningsfordon i det
milit�ra fordonsregistret om det �r inr�ttat f�r ambulans- eller r�ddnings-
tj�nst och uppfyller kraven p� godk�nd besiktning eller intyg om �verens-
st�mmelse i 2 kap. 11 � f�rordningen (2019:383) om fordons registrering
och anv�ndning.

F�rsvarsmakten f�r, om det finns s�rskilda sk�l, meddela f�reskrifter om

att fordon �ven i andra fall f�r antecknas som ett milit�rt utryckningsfordon.

10 � Vid �verl�telse av ett fordon som �r registrerat i det milit�ra fordons-
registret, och som enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och
anv�ndning ska vara registrerat i v�gtrafikregistret f�r att f� anv�ndas, ska
utdrag ur det milit�ra fordonsregistret samt, i f�rekommande fall, bevis om
tidpunkten f�r senast utf�rd kontrollbesiktning l�mnas till den nya �garen.

Vid �verl�mnande av registerutdraget ska den nya �garen underr�ttas om

best�mmelserna i 11 �.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

;