SFS 2019:397 Förordning om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

SFS2019-397.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 3 kap. 3 § och 5 kap. 1, 6, 8 och 10 §§ militär-
trafikförordningen (2009:212) ska ha följande lydelse.

3 kap.
3 §
Ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret och som är avställt ska,
när det brukas av Försvarsmakten enligt 10 § lagen (2019:370) om fordons
registrering och användning, vara försett med en kronskylt. För kronskyltar
ska bestämmelserna i 3 kap. 6 och 7 §§ förordningen (2019:383) om fordons
registrering och användning tillämpas.

Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om utformning och

användning av kronskyltar.

5 kap.
1 §
Ett motordrivet fordon och släpfordon som tillhör Försvarsmakten,
Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, eller som brukas av
någon av dessa myndigheter och som inte är registreringspliktigt enligt
lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, samt fordon som
tillverkats för särskilt militärt ändamål, ska vara registrerat i det militära
fordonsregistret enligt denna förordning. Det militära fordonsregistret förs
av Försvarsmakten.

Första stycket gäller inte moped klass II och inte heller motordrivna

fordon avsedda att föras av gående eller släpfordon som kopplas till ett
sådant fordon.

Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om det militära

fordonsregistret.

6 § Ett registrerat fordon ska vara försett med en militär registreringsskylt.
Fordonets registreringsnummer ska anges på skylten med gula siffror på
svart botten. Om det finns särskilda skäl, får registreringsnumret i stället
markeras direkt på fordonet. En sådan markering ska jämställas med en
registreringsskylt.

För registreringsskyltar gäller bestämmelserna i 3 kap. 6 och 7 §§ för-

ordningen (2019:383) om fordons registrering och användning i tillämpliga
delar.

Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om utformning och

användning av militära registreringsskyltar.

SFS

2019:397

Publicerad
den

7 juni 2019

background image

2

SFS

2019:397

8 § Ett fordon får antecknas som ett militärt utryckningsfordon i det
militära fordonsregistret om det är inrättat för ambulans- eller räddnings-
tjänst och uppfyller kraven på godkänd besiktning eller intyg om överens-
stämmelse i 2 kap. 11 § förordningen (2019:383) om fordons registrering
och användning.

Försvarsmakten får, om det finns särskilda skäl, meddela föreskrifter om

att fordon även i andra fall får antecknas som ett militärt utryckningsfordon.

10 § Vid överlåtelse av ett fordon som är registrerat i det militära fordons-
registret, och som enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och
användning ska vara registrerat i vägtrafikregistret för att få användas, ska
utdrag ur det militära fordonsregistret samt, i förekommande fall, bevis om
tidpunkten för senast utförd kontrollbesiktning lämnas till den nya ägaren.

Vid överlämnande av registerutdraget ska den nya ägaren underrättas om

bestämmelserna i 11 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)