SFS 2019:398 Förordning om ändring i avgasreningsförordningen (2011:345)

SFS2019-398.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i avgasreningsförordningen (2011:345)

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 5 och 11 §§ avgasreningsförordningen
(2011:345) ska ha följande lydelse.

5 § Transportstyrelsen beslutar om indelning i utsläppsklasser enligt 30–
32 §§ avgasreningslagen (2011:318). Indelningen ska göras i samband med
att motorfordonet registreras i vägtrafikregistret enligt vägtrafikdatalagen
(2019:369).

11 § Bestämmelserna i 11–16, 19 och 20 §§ avgasreningslagen
(2011:318) och denna förordning gäller inte

1. motorfordon som tillhör staten och är tillverkade för särskilda militära

ändamål,

2. motorfordon som uteslutande används inom inhägnat järnvägs- eller

fabriksområde, inhägnat tävlingsområde eller annat liknande inhägnat
område,

3. vid provkörning, bogsering eller därmed jämförbar användning, och
4. motorfordon i internationell vägtrafik i Sverige enligt 7 § lagen

(2019:370) om fordons registrering och användning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS

2019:398

Publicerad
den

7 juni 2019