SFS 2019:591 Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

SFS2019-591.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:379) med

hovrättsinstruktion

Utfärdad den 19 september 2019

Regeringen föreskriver att 52 § förordningen (1996:379) med
hovrättsinstruktion1 ska ha följande lydelse.

52 § Frågor om anställningars upphörande enligt 6 § lagen (1994:261) om
fullmaktsanställning prövas när det gäller hovrättspresidenten av regeringen
och i övriga fall av Domstolsverket.

Domstolsverket utövar också myndighetens befogenhet enligt 4 a § lagen

(1982:80) om anställningsskydd, när bestämmelsen är tillämplig i
förhållande till arbetstagare som anställs genom beslut av regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2001:984.

SFS

2019:591

Publicerad
den

24 september 2019