SFS 2019:594 Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion

SFS2019-594.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:382) med

förvaltningsrättsinstruktion

Utfärdad den 19 september 2019

Regeringen föreskriver att 46 § förordningen (1996:382) med
förvaltningsrättsinstruktion1 ska ha följande lydelse.

46 § Frågor om anställningars upphörande enligt 6 § lagen (1994:261) om
fullmaktsanställning prövas av Domstolsverket. När det gäller lagmän
prövar Domstolsverket även i övrigt frågor om anställnings upphörande.
Domstolsverket utövar också myndighetens befogenhet enligt 4 a § lagen
(1982:80) om anställningsskydd, när bestämmelsen är tillämplig i
förhållande till arbetstagare som anställs genom beslut av regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:885.

SFS

2019:594

Publicerad
den

24 september 2019