SFS 2019:648 Lag om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

SFS2019-648.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:168) om sociala

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har

lämnat Europeiska unionen

Utfärdad den 24 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 a § lagen (2019:168) om sociala
trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska
unionen ska upphöra att gälla vid utgången av 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:131, bet. 2019/20:SfU6, rskr. 2019/20:11.

SFS

2019:648

Publicerad
den

29 oktober 2019