SFS 2019:653 Lag om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

SFS2019-653.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet

vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Utfärdad den 24 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1�4 §§ lagen (2008:206) om under-
rättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen ska ha
följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller sådana bidrag, ersättningar, pensioner och lån för
personligt ändamål som enligt lag eller förordning beslutas av Migrations-
verket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestöds-
nämnden, Arbetsförmedlingen, en kommun eller en arbetslöshetskassa och
betalas ut till en enskild person (ekonomisk förmån).

Denna lag gäller även sådana stöd, bidrag och ersättningar som enligt lag

eller förordning beslutas av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller en
kommun och avser en enskild person, men betalas ut till eller tillgodoräknas
någon annan än den enskilde (ekonomiskt stöd).

2 §3 Underrättelseskyldighet enligt lagen gäller för Migrationsverket,
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndig-
heten, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, kommunerna och
arbetslöshetskassorna. Skyldigheten gäller dock inte i Skatteverkets brotts-
bekämpande verksamhet.

3 § Om det finns anledning att anta att en ekonomisk förmån eller ett
ekonomiskt stöd har beslutats, betalats ut eller tillgodoräknats felaktigt eller
med ett för högt belopp, ska underrättelse om detta lämnas till den myndig-
het eller organisation som har fattat beslutet. Har förmån eller stöd beslutats
efter överklagande ska underrättelse i stället lämnas till den myndighet eller
organisation som följer av 1 §.

Underrättelseskyldigheten gäller inte om det finns särskilda skäl.

4 § Av underrättelsen ska det framgå vilka omständigheter som ligger till
grund för antagandet att en ekonomisk förmån eller ett ekonomiskt stöd har
beslutats, betalats ut eller tillgodoräknats felaktigt eller med ett för högt
belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Prop. 2018/19:132, bet. 2019/20:SfU8, rskr. 2019/20:13.

2 Senaste lydelse 2009:1015.

3 Senaste lydelse 2009:1015.

SFS

2019:653

Publicerad
den

29 oktober 2019

background image

2

SFS

2019:653

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)