SFS 2019:701 Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

SFS2019-701.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges

lantbruksuniversitet

Utfärdad den 14 november 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet1 ska införas en ny paragraf, 1 kap. 3 a §, av följande
lydelse.

1 kap.
3 a §
Lantbruksuniversitetet ska vara nationellt referenslaboratorium för
bihälsa enligt artikel 100.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlag-
stiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd
och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG)
nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och
(EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009
och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och
2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv
89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG
och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig
kontroll).

Lantbruksuniversitetet ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har

enligt artikel 100.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/625.

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1020.

SFS

2019:701

Publicerad
den

22 november 2019