SFS 2019:702 Förordning om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

SFS2019-702.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av

levande djur m.m.

Utfärdad den 14 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 a och 10 §§ i förordningen (1994:1830) om
införsel av levande djur m.m. ska ha följande lydelse.

1 a §1 Statens jordbruksverk ska utföra de uppgifter som

1. en medlemsstat har enligt artiklarna 5.3, 5.4, 24.1, 27, 34.3, 34.4, 37.1

och 37.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av
den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte
och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003,

2. en behörig myndighet har enligt förordning (EU) nr 576/2013 om inte

annat följer av 10 §, och

3. en behörig myndighet har enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels-
och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll), och som faller inom tillämpningsområdet för den här
förordningen.

10 §2 Tullverket ska övervaka att införsel sker enligt denna förordning och
de föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning samt enligt
förordning (EU) nr 576/2013.

Tullverket ska utföra de uppgifter som
1. en medlemsstat har enligt artikel 33.1 i förordning (EU) nr 576/2013,
2. en behörig myndighet har enligt artiklarna 33.2 och 34.1 i förordning

(EU) nr 576/2013, och

3. en tullmyndighet har enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/625.

1 Senaste lydelse 2014:1380.

2 Senaste lydelse 2014:1380.

SFS

2019:702

Publicerad
den

22 november 2019

background image

2

SFS

2019:702

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)