SFS 2019:703 Förordning om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland

SFS2019-703.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig

kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland

Utfärdad den 14 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:812) om offentlig
kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland1

dels att 5 och 9 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1, 3, 4, 8, 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 9 § ska lyda ⬝Föreskrifter om kontroll⬝.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om kontroll av livsmedel
som importeras från ett tredjeland. Bestämmelserna kompletterar Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämp-
ningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs
hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr
396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU)
nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar
(EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG,
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upp-
hävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004
och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets
beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

3 § Livsmedelsverket får i fråga om livsmedel meddela föreskrifter om
krav på förhandsanmälan enligt artikel 56 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/625 och artikel 1 i kommissionens genomförande-
förordning (EU) 2019/1013 av den 16 april 2019 om förhandsanmälan av
sändningar av vissa kategorier av djur och varor som förs in i unionen.

4 § Livsmedelsverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll av
livsmedel av animaliskt ursprung och andra livsmedel som får införas endast
över en ort där det finns en gränskontrollstation.

Andra livsmedel än de som avses i första stycket kontrolleras av den eller

de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskydds-
området i den ort där livsmedlet deklareras för fri omsättning.

Den som importerar livsmedel ska biträda kontrollmyndigheten.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2018:1013.

SFS

2019:703

Publicerad
den

22 november 2019

background image

2

SFS

2019:703

8 § Den myndighet som är behörig att utföra offentlig kontroll ska utföra
de kontrolluppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 74.1 b i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt

artikel 74.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

11 § Livsmedelsverkets kostnader för kontroll ska täckas med avgift enligt
en taxa som fastställts av verket efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

12 § Kostnader för kontrollmyndigheternas kontroll i samband med im-
port, transitering och återinförsel ska, även utöver vad som följer av artik-
larna 66, 67 och 69 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
2017/625, betalas av den aktör som ansvarar för sändningen.

Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om betalningen av

kontrollmyndighetens kostnad.

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)