SFS 2019:704 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

SFS2019-704.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Utfärdad den 14 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om livsmedelsförordningen (2006:813)1

dels att 36 § ska upphöra att gälla,
dels att 2, 15, 18, 22 a, 24, 30, 30 a och 35 §§ och rubriken närmast före

2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 30 b §, av följande lydelse.

EU-bestämmelser

2 § De EU-rättsliga grundförordningar som livsmedelslagen (2006:804)
kompletterar anges i ett tillkännagivande av regeringen.

I fråga om EU-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera

lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser
som livsmedelslagen kompletterar.

Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som be-

hövs som komplettering till EU-bestämmelserna.

15 §2 Livsmedelsverket, länsstyrelsen, försvarsinspektören för hälsa och
miljö och en sådan kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet ska föra uppdaterade förteckningar över de godkända
och registrerade anläggningar som respektive myndighet kontrollerar.

18 § Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet
har enligt de EU-bestämmelser som livsmedelslagen (2006:804) komplet-
terar, om inte annat följer av 15 eller 23�26 §§ eller regeringen beslutat
något annat.

22 a §3 Statens veterinärmedicinska anstalt ska utföra den uppgift som en
medlemsstat har enligt artikel 3.4 i kommissionens genomförande-
förordning (EU) 2015/1375 av den 10 augusti 2015 om fastställande av
särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött.

24 §4 Den myndighet som prövar godkännande av en anläggning prövar
även frågor om återkallande eller tillfälligt upphävande av godkännande i
enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och

1 Senaste lydelse av 36 § 2011:806.

2 Senaste lydelse 2017:796.

3 Senaste lydelse 2014:441.

4 Senaste lydelse 2014:441.

SFS

2019:704

Publicerad
den

22 november 2019

background image

2

SFS

2019:704

foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll).

30 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll
ska bedrivas. Bemyndigandet innefattar rätt att meddela föreskrifter om i
vilken utsträckning slakteripersonal får bistå den officiella veterinären vid
offentlig kontroll på slakterier.

30 a §5 Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur undantaget i
artikel 3.3 i kommissionens förordning (EU) 2015/1375 ska tillämpas.

30 b § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från krav
på offentlig kontroll vad gäller tamren enligt artikel 12 i kommissionens
delegerade förordning (EU) 2019/624 av den 8 februari 2019 om särskilda
bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och
för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet
med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

35 §6 Laboratorier som utför laboratorieanalyser, laboratorietester och
laboratoriediagnostik på prover som tas vid undersökningar av livsmedel
ska, i den utsträckning som följer av artikel 37.4 e i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/625, vara ackrediterade av Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) eller annat likvärdigt ackredite-
ringsorgan.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att även sådana laboratorier

som inte omfattas av krav på ackreditering enligt första stycket ska vara
ackrediterade eller godkännas av verket. Livsmedelsverket får även meddela
föreskrifter om vilka krav som ska ställas på laboratorier som verket ska
godkänna.

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2014:441.

6 Senaste lydelse 2011:806.