SFS 2019:705 Förordning om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

SFS2019-705.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:814) om foder och

animaliska biprodukter

Utfärdad den 14 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:814) om foder och
animaliska biprodukter1

dels att 18 § ska upphöra att gälla,
dels att 6, 17 och 20 §§ ska ha följande lydelse.

6 § Jordbruksverket får i fråga om foder och animaliska biprodukter med-
dela föreskrifter om krav på förhandsanmälan enligt artikel 56 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämp-
ningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs
hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr
396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU)
nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar
(EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG,
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upp-
hävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004
och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets
beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

17 §2 Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har
enligt artikel 74.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/625 i fråga om foder och animaliska biprodukter.

20 §3 I förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av
foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om avgifter

1. för offentlig kontroll enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska

biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de
EU-bestämmelser som lagen kompletterar, och

2. i ärenden enligt lagen om foder och animaliska biprodukter, de

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser
som lagen kompletterar.

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2019.

1 Senaste lydelse av 18 § 2011:419.

2 Senaste lydelse 2011:419.

3 Senaste lydelse 2006:1167.

SFS

2019:705

Publicerad
den

22 november 2019

background image

2

SFS

2019:705

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)