SFS 2019:706 Förordning om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

SFS2019-706.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på

djur, m.m.

Utfärdad den 14 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:815) om provtagning
på djur, m.m.1

dels att 11 a § ska upphöra att gälla,
dels att 4 och 14 §§ ska ha följande lydelse.

4 § Provtagning eller undersökning ska utföras av en veterinär eller annan
person som utses av Jordbruksverket eller Livsmedelsverket.

Analys av sådana prover som tas vid efterföljande provtagning enligt 3 §

första stycket och sådana prover som avses i 3 § första stycket 2 får utföras
av laboratorier som utses av Livsmedelsverket.

Föreskrifter om provtagnings- eller undersökningsmaterial enligt 4 §

andra stycket lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. får meddelas
av Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

14 § Livsmedelsverket är, genom de officiella veterinärerna och de offi-
ciella assistenterna, behörig myndighet att utöva offentlig kontroll

1. enligt artikel 37.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU)

2019/627 av den 15 mars 2019 om enhetliga praktiska arrangemang för
utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda
att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning
(EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll, och

2. av efterlevnaden av föreskrifter och beslut om provtagning och under-

sökning på slakterier och vilthanteringsanläggningar som har meddelats
med stöd av 3 § första stycket 1.

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 11 a § 2010:291.

SFS

2019:706

Publicerad
den

22 november 2019