SFS 2019:707 Förordning om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

SFS2019-707.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för

offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Utfärdad den 14 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1165) om avgifter för
offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter1

dels att 8 och 9 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 3, 7, 12, 13 och 16 §§ och rubriken närmast före 12 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 13 a, 13 b och 16 a §§, och

närmast före 13 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 §2 En kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll ska täckas av
en årlig avgift. Detta gäller dock inte kostnader för

1. offentlig kontroll av foderföretag i primärproduktionen av foder, och
2. sådan offentlig kontroll som avses i 12 §.

7 §3 I 13�13 b §§ finns bestämmelser om hur den årliga avgiften ska
beräknas.

Avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad
12 §
4 En kontrollmyndighet får ta ut avgift för kostnader för offentlig
kontroll som utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka
den påstådda bristen. En bestämmelse om att avgift endast får tas ut om den
bristande efterlevnaden bekräftas genom kontrollen finns i artikel 83.1 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars
2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser
om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr
1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets
förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,

1 Senaste lydelse av

8 § 2011:418

9 § 2011:418.

2 Senaste lydelse 2008:1055. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2008:1055.

4 Senaste lydelse 2008:1055.

SFS

2019:707

Publicerad
den

22 november 2019

background image

2

SFS

2019:707

90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets
beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

I artikel 79.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625

finns bestämmelser om att avgift i vissa fall ska tas ut för offentlig kontroll
som ursprungligen inte var planerad och som blivit nödvändig efter det att
bristande efterlevnad påvisats.

Beräkning av årlig avgift och avgift för offentlig kontroll som

ursprungligen inte var planerad
13 §
5 �&rlig avgift, avgift för offentlig kontroll efter klagomål och avgift
för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad ska beräknas på
grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i
artikel 78.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

I artiklarna 81 och 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för verksamheter som om-
fattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska beräknas.

13 a § Kontrollmyndigheten får i det fall som anges i artikel 79.4 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 besluta att en
avgift i det enskilda fallet inte ska tas ut om beloppet är så lågt att ett uttag
skulle vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för uttaget och de
totala förväntade inkomsterna från avgiften.

13 b § Statens jordbruksverk får meddela ytterligare föreskrifter om hur
en avgift som tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas, om inte
annat anges i andra stycket.

Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur en avgift ska

beräknas för den kontroll som avses i 13 och 15 §§ förordningen (2006:814)
om foder och animaliska biprodukter.

16 §6 Avgiften ska beräknas på grundval av den allmänna principen om
tillräckliga finansiella resurser i artikel 78.1 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/625.

16 a § Kontrollmyndigheten får i det fall som anges i artikel 79.4 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 besluta att en
avgift i det enskilda fallet inte ska tas ut om beloppet är så lågt att ett uttag
skulle vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för uttaget och de
totala förväntade inkomsterna från avgiften.

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2011:418.

6 Senaste lydelse 2011:418.