SFS 2019:709 Förordning om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

SFS2019-709.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion

för Statens veterinärmedicinska anstalt

Utfärdad den 14 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1394) med instruk-
tion för Statens veterinärmedicinska anstalt

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 c §, av följande lydelse.

2 §1 Myndigheten ska som riskvärderande myndighet och beredskaps-
myndighet

1. utreda smittsamma djursjukdomars, inklusive zoonosers, uppkomst,

orsak och spridningssätt samt medverka i förebyggandet och bekämpandet
av dessa sjukdomar,

2. upprätthålla en effektiv vaccinberedskap för smittsamma djursjuk-

domar inklusive zoonoser,

3. vara nationellt veterinärmedicinskt laboratorium,
4. utföra diagnostik av zoonoser, epizootiska och övriga anmälnings-

pliktiga sjukdomar hos djur inklusive diagnostik som föreskrivs i EU:s
regelverk,

5. utreda spridning av smittämnen och kemiska risksubstanser i foder

samt arbeta förebyggande med fodersäkerhet,

6. utföra diagnostik av smittämnen och kemiska risksubstanser i foder,
7. bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt verksamhets-

område,

8. följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos domesti-

cerade och vilda djur,

9. följa och analysera utvecklingen av resistens mot antibiotika och andra

antimikrobiella medel bland mikroorganismer hos djur och i livsmedel,

10. verka för en rationell användning av antibiotika till djur,
11. inom ramen för sitt verksamhetsområde tillhandahålla tjänster inom

veterinärmedicinsk forensik, och

12. utforma en nationell övervakningsplan för epizootiska sjukdomar och

zoonoser, vilken fastställs av Jordbruksverket.

2 c § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde vara nationellt
referenslaboratorium enligt artikel 100.1 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels-
och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets

1 Senaste lydelse 2014:868.

SFS

2019:709

Publicerad
den

22 november 2019

background image

2

SFS

2019:709

och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll), med undantag för

1. bekämpningsmedel i foder,
2. halogenerade långlivade organiska föroreningar i foder,
3. metaller och kvävehaltiga föreningar i foder,
4. restsubstanser i foder, och
5. bihälsa.
Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt

artikel 100.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)