SFS 2019:710 Förordning om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

SFS2019-710.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av

skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och

livsmedel

Utfärdad den 14 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1425) om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

dels att 12 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 12 § ska utgå,
dels att 1, 2 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen
(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel.

Förordningen kompletterar även Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels-
och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll), i de delar EU-förordningen innehåller bestämmelser som
rör skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

2 § Livsmedelsverket ska ta emot och handlägga ansökningar om regi-
strering av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
samt ansökningar om ändring av produktspecifikation för och avregistrering
av sådana produkter.

Livsmedelsverket ska samråda med Statens jordbruksverk i ärenden som

rör sådana jordbruksprodukter som avses i bilaga I till Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om
kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, vad gäller pro-
dukter som inte är avsedda att användas som livsmedel.

6 § Livsmedelsverket är behörig myndighet att utöva kontroll av sådana
jordbruksprodukter som avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets

SFS

2019:710

Publicerad
den

22 november 2019

background image

2

SFS

2019:710

förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller produkter som inte är avsedda att
användas som livsmedel.

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)