SFS 2019:711 Förordning om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

SFS2019-711.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion

för Livsmedelsverket

Utfärdad den 14 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1426) med instruk-
tion för Livsmedelsverket

dels att 2, 7, 8 och 8 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 7 a och 8 b §§, av följande

lydelse.

2 §1 Myndigheten ska

1. verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet,
2. leda, samordna och följa upp livsmedelskontrollen,
3. bedriva undersökningar av livsmedel och matvanor samt utföra ana-

lyser, utveckla metoder och utföra risk- och nyttovärderingar på livsmedels-
området,

4. informera konsumenter, företag och andra intressenter i livsmedels-

kedjan om gällande regelverk, kostråd och andra viktiga förhållanden på
livsmedelsområdet,

5. underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande i livsmedels-

sektorn,

6. verka för att exporterande livsmedelsföretag uppfyller sådana särskilda

krav som mottagarlandet kan ställa,

7. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning,
8. främja konsumenternas, särskilt barns och ungdomars, förutsättningar

att göra medvetna val när det gäller hälsosam och säker mat,

9. verka för en utveckling av måltider i vård, skola och omsorg, och
10. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitets-

mål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling.

7 § Myndigheten ska ha de uppgifter när det gäller den fleråriga nationella
kontrollplanen som framgår av artikel 109.2 a�c och i övrigt utföra de
uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 111 och 113.1 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars
2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser
om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr
1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets

1 Senaste lydelse 2015:294.

SFS

2019:711

Publicerad
den

22 november 2019

background image

2

SFS

2019:711

förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets
beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll). Den fleråriga
nationella kontrollplanen och den årliga rapporten ska utarbetas efter samråd
med Statens jordbruksverk.

7 a § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde vara nationellt
referenslaboratorium enligt artikel 100.1 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/625. Myndigheten ska också vara nationellt referens-
laboratorium för

1. bekämpningsmedel i foder,
2. halogenerade långlivade organiska föroreningar i foder,
3. metaller och kvävehaltiga föreningar i foder, och
4. restsubstanser i foder.
Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt

artikel 100.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

8 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Jordbruksverket
med underlag till den allmänna beredskapsplan för foder och livsmedel som
avses i artikel 115 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/625. Underlaget ska utarbetas i enlighet med samma artikel i EU-
förordningen.

8 a §2 Myndigheten får på begäran av en länsstyrelse utföra sådana
revisioner av länsstyrelsernas livsmedelskontroll som avses i artikel 6 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

8 b § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde utse gränskontroll-
stationer och även i övrigt utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt
artiklarna 59�63 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

Denna förordning träder i kraft den 9 december 2019 i fråga om 8 b § och

i övrigt den 14 december 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2015:294.