SFS 2019:712 Förordning om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

SFS2019-712.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion

för Statens jordbruksverk

Utfärdad den 14 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1464) med instruk-
tion för Statens jordbruksverk

dels att 13, 14 och 14 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.

13 § Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt
artikel 115 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av
den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för
att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskydds-
medel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009,
(EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031,
rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets
direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG
och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets
beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll). Beredskapsplanen
ska utarbetas efter samråd med Livsmedelsverket.

13 a § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde utse gränskon-
trollstationer och även i övrigt utföra de uppgifter som en medlemsstat har
enligt artiklarna 59�63 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/625.

14 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Livsmedels-
verket med underlag till den fleråriga nationella kontrollplanen och den
årliga rapport som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/625. Underlaget ska utarbetas i enlighet med artiklarna 110, 111.2 och
113 i samma förordning.

14 a §1 På begäran av en länsstyrelse får myndigheten inom sitt verk-
samhetsområde utföra sådana revisioner som avses i artikel 6 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av läns-
styrelsernas kontrollverksamhet, där bestämmelsen tillämpas eller har gjorts
tillämplig enligt nationell rätt.

1 Senaste lydelse 2015:295.

SFS

2019:712

Publicerad
den

22 november 2019

background image

2

SFS

2019:712

Denna förordning träder i kraft den 9 december 2019 i fråga om 13 a §

och i övrigt den 14 december 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)