SFS 2019:713 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66)

SFS2019-713.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66)

Utfärdad den 14 november 2019

Regeringen föreskriver att 8 kap. 9 och 19 §§ och rubriken närmast före
8 kap. 19 § djurskyddsförordningen (2019:66) ska ha följande lydelse.

8 kap.
9 §
Livsmedelsverket ska, genom de officiella veterinärerna och de
officiella assistenterna på slakterier, utöva de djurskyddskontroller som en
officiell veterinär eller en officiell assistent är skyldig att utföra enligt
artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av
den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för
att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskydds-
medel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr
1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och
(EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr
1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparla-
mentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004,
rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG,
96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG
(förordningen om offentlig kontroll).

Avgift för kontroll som ursprungligen inte var planerad
19 §
En kontrollmyndighet ska ta ut avgift för kostnader för offentlig
kontroll som utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka
den påstådda bristen. Den begränsning av avgiftsskyldigheten som framgår
av artikel 83.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625
ska tillämpas även för andra djurhållare än sådana som håller livsmedels-
producerande djur.

I artikel 79.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625

finns bestämmelser om att avgift i vissa fall ska tas ut för offentlig kontroll
som ursprungligen inte var planerad och som blivit nödvändig efter det att
bristande efterlevnad påvisats. Artikel 79.2 c ska även tillämpas vid offentlig
kontroll av andra djurhållare än sådana som håller livsmedelsproducerande
djur.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den avgift som ska betalas

enligt första och andra styckena och artikel 79.2 c i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2017/625.

SFS

2019:713

Publicerad
den

22 november 2019

background image

SFS

2019:713

2

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)