SFS 2019:714 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som epizootilagen (1999:657) kompletterar

SFS2019-714.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

av de EU-bestämmelser som epizootilagen (1999:657)

kompletterar

Beslutat den 14 november 2019

Regeringen tillkännager enligt 1 a § epizootilagen (1999:657) att lagen
kompletterar följande bestämmelser i EU:s förordningar.

Grundförordning som epizootilagen kompletterar i de delar

den innehåller bestämmelser som faller inom lagens

tillämpningsområde

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den

15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskydds-
medel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009,
(EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031,
rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets
direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG
och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets
beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

Grundförordningar som epizootilagen kompletterar i de delar

som anges i det följande

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den

22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll
och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, när
det gäller

� artikel 2, utom de delar som kompletteras av livsmedelslagen

(2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,

� artikel 5.1 och 5.5,
� artiklarna 11�14,
� artiklarna 15 och 16, utom de delar som kompletteras av livsmedels-

lagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien

SFS

2019:714

Publicerat
den

22 november 2019

background image

SFS

2019:714

2

� del A, punkt 4 h i bilaga I, såvitt gäller sjukdomar som faller inom

tillämpningsområdet för epizootilagen,

� del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom

tillämpningsområdet för epizootilagen.

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung

� avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller

inom tillämpningsområdet för epizootilagen,

� avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som

faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen,

� avsnitt IX, kapitel I.I punkt 5 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som

faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen.

Förordning som inte är grundförordning

5. Kommissionens förordning (EG) nr 1266/2007 av den 26 oktober 2007

om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 2000/75/EG när det gäller
bekämpning och övervakning av bluetongue och restriktioner för förflytt-
ning av vissa djurarter som kan smittas av bluetongue.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2007:934) om de EG-

bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657).

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)