SFS 2019:715 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som zoonoslagen (1999:658) kompletterar

SFS2019-715.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

av de EU-bestämmelser som zoonoslagen (1999:658)

kompletterar

Beslutat den 14 november 2019

Regeringen tillkännager enligt 1 a § zoonoslagen (1999:658) att lagen
kompletterar följande bestämmelser i EU:s förordningar.

Grundförordning som zoonoslagen kompletterar i de delar den

innehåller bestämmelser som faller inom lagens

tillämpningsområde

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den

15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växt-
skyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets för-
ordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr
1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU)
2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och
rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och
2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets för-
ordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv
89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG
och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig
kontroll).

Grundförordningar som zoonoslagen kompletterar i de delar

som anges i det följande

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den

17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livs-
medelsburna zoonotiska smittämnen, när det gäller

� artikel 3.2, i de delar som gäller kontrollprogram och kontroll i primär-

produktionen av djur,

� artiklarna 8�10,
� artikel 12, i den del bestämmelsen gäller laboratorier som deltar i

kontrollprogram enligt artikel 5 i primärproduktionen av djur.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien, när det gäller

� del A, punkt 4 h i bilaga I, såvitt gäller sjukdomar som faller inom

tillämpningsområdet för zoonoslagen,

� del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom

tillämpningsområdet för zoonoslagen.

SFS

2019:715

Publicerat
den

22 november 2019

background image

SFS

2019:715

2

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung, när det gäller

� avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller

inom tillämpningsområdet för zoonoslagen,

� avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sådana uppgifter

som faller inom tillämpningsområdet för zoonoslagen.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2006:1039) om de EG-

bestämmelser som kompletteras av zoonoslagen (1999:658).

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)